پژوهشی

بررسی تأثیر توسعه بر مهاجرت‌مستقل زنان از استان‌های‌مختلف کشور به شهرتهران با استفاده‌از روش ترکیبی فازی

راحله زارع مهرجردی؛ مجید فولادیان؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علی قاسمی اردهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/nipr.2022.334409.1154

روایت‌ پژوهی فرایندهای تأثیرگذار برمهاجرت از روستا به حاشیۀ شهر شیراز (مورد مطالعه: مهاجران ساکن در شهرک‌های سعدی و جوادیه )

عباس رمضانی باصری؛ مریم مختاری؛ مجید فولادیان؛ رامین مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ppr.2023.376476.1181