مدیر مسئول


مسعود عالمی نیسی رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

اقتصاد

  • masood_alamiyahoo.com
  • (+98)21 88506562

سردبیر


محمد میرزایی استاد دانشگاه تهران

جمعیت‌شناسی

معاون سردبیر


حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جمعیت‌شناسی

مدیر داخلی


علی رحیمی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جمعیت‌شناسی

  • ali.rahiminipr.ac.ir
  • (+98)21 88506562-311

ویراستار انگلیسی


فریده خلج‌آبادی فراهانی دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری

ویراستار ادبی


علی رحیمی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جمعیت‌شناسی

  • ali.rahiminipr.ac.ir
  • (+98)21 88506562-311

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم پوررضا استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)

اعضای هیات تحریریه


فریده خلج آبادی فراهانی دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری

اعضای هیات تحریریه


حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسن سرایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمد سیدمیرزایی استاد دانشگاه شهیدبهشتی

جامعه‌شناسی جمعیت

  • seyedmirzaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدجلال عباسی شوازی استاد دانشگاه تهران

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمود قاضی طباطبایی استاد دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


شهلا کاظمی‌پور دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جامعه‌شناسی جمعیت

اعضای هیات تحریریه


حسین محمودیان دانشیار دانشگاه تهران

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد میرزایی استاد دانشگاه تهران

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Akbar Aghajanian Professor of Sociology-Demography, Fayetteville University, USA

Demography

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Amir Erfani Professor of sociology in the Department of Sociology and Anthropology at Nipissing University, Canada

Demography

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Ellen Percy Kraly Professor of Geography and Environmental Studies, Colgate University, USA

Geography and Environment

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Meimanat Hosseini Chavoshi Associate Professor of Demography, University of Melbourne, Australia

Demography

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Martin Bell Emeritus Professor, The University of Queensland, Australia

Demography

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Wolfgang Lutz Vienna Institute of Demography (VID) of the Austrian Academy of Sciences

Demography

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Peter McDonald Melbourne School of Population and Global Health

Demography

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Djavad Salehi-Isfahani Virginia Polytechnic Institute and State University

Economics