مدیر مسئول


محمدجواد محمودی دانشیار ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

اقتصاد

سردبیر


محمد میرزایی استاد دانشگاه تهران

جمعیت‌شناسی

معاون سردبیر


حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جمعیت‌شناسی

مدیر داخلی


علی رحیمی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جمعیت‌شناسی

  • ali.rahiminipr.ac.ir
  • (+98)21 88506562-311

ویراستار انگلیسی


فریده خلج‌آبادی فراهانی دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

بهداشت باروری، سلامت خانواده، رفتارهای باروری و فرزندآوری

ویراستار ادبی


علی رحیمی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جمعیت‌شناسی

  • ali.rahiminipr.ac.ir
  • (+98)21 88506562-311

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم پوررضا استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)

اعضای هیات تحریریه


فریده خلج آبادی فراهانی دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

بهداشت باروری، سلامت خانواده، رفتارهای باروری و فرزندآوری

اعضای هیات تحریریه


حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسن سرایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمد سیدمیرزایی استاد دانشگاه شهیدبهشتی

جامعه‌شناسی جمعیت

  • seyedmirzaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رسول صادقی دانشیار دانشگاه تهران

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمود قاضی طباطبایی استاد دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


شهلا کاظمی‌پور دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

جامعه‌شناسی جمعیت

اعضای هیات تحریریه


حسین محمودیان دانشیار دانشگاه تهران

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد میرزایی استاد دانشگاه تهران

جمعیت‌شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Amir Erfani Professor of sociology in the Department of Sociology and Anthropology at Nipissing University, Canada

Demography