نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جمعیت‌‏شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جمعیت‏ شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی و تصحیح خطای برآورد روش براس در شرایط کاهش باروری است. تغییرات متوسط شمار زنده‌زایی و متوسط شمار کودکان فوت شده برای نسل‌های فرضی در دوره‏های 10 و 5 ساله بین سال 1365 تا ۱390 با استفاده از داده‌های سرشماری‌های ایران، مبنای ارزیابی نتایج این روش در این مقاله قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که برآورد هر دو شاخص مرگ‌ومیر کودکان زیر یک و پنج سال در جریان کاهش بارروی کشور در سال‌های 1365 تا 1375 حدود 14 درصد و در سال‌های بعد از کاهش سریع باروری، یعنی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، حدود 37 درصد بیش‏برآورد دارد. با حذف خطای غیرتصادفی این روش میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر یک سال در سال 1384 حدود 23 در هزار و میزان مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال حدود ۳۰ در هزار برآورد می‏شود. این نتایج با برآوردهای آژانس‌های بین‏المللی فاصله زیادی نداشته و بیان‌کننده کم‌ثبتی چشمگیر در مرگ ومیر کودکان کشور است. بر اساس رویکرد این مقاله، سامانه ثبت وقایع حیاتی کشور کمتر از ۵۴ درصد از فوت کودکان زیر ۵ سال را در سال ۱۳۸۴ ثبت کرده است و برآوردهای آمارگیری جمعیتی ـ بهداشتی نیز حدود 15 تا 25 درصد کم برآوردی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Child Mortality Rate Using Brass-Trussell Technique and Hypothetical Cohort Approach between Two Censuses in Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Koosheshi 1
  • Mohammad Torkashvand 2

1 Assistant Professor, Department of Demography, University of Tehran

2 PhD student in Demography, University of Tehran

چکیده [English]

This paper aims to evaluate and adjust the error in estimation of infant mortality rate (IMR) and under five mortality rate (U5MR) using Brass Model when fertility rate has a declining trend. This paper applies a hypothetical cohort of changes of average children ever born and children died between two censuses/surveys (1986-2011) in Iran. The results indicate an overestimation of 14 percent in the midpoint of the period 1986 to 1996 and 1996 to 2006 and about 37 percent over-estimation for the period 2006 to 2011 both in IMR and U5MR. With omitting non random error, IMR and U5MR in 2005 had been estimated about 23.5 and 30 per thousand, respectively. These estimates are close to estimated rate by international agencies, but indicate an considerable underestimation in calculated rate based on registered deaths and estimation of DHS. By accepting the logic of the approach used in this study, vital registration system of the country has registered under 54% of child death under five and estimation of IMR and U5MR by DHS had a 15-25% underestimation, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indirect techniques of demographic estimation
  • Brass techniques
  • Child mortality rate estimation
  • Infant mortality rate
  • Under five mortality rate
زنجانی، حبیب الله و مجید کوششی (1371)، بررسی مرگ و میر در ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران.
زنجانی، حبیب الله و طه نوراللهی (1379)، جداول مرگ‌ومیر ایران برای سال ۱۳75 (برحسب جنس در کل کشور و استان‌ها به‌ تفکیک شهری و روستایی)، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
کوششی، مجید، اردشیرخسروی، محمد ساسانی پور و سجاد اسعدی (1392)، تاثیرعلل اصلی مرگ‌ومیر بر امید زندگی استان فارس با استفاده از روش جدول عمر چندکاهشی، مجله اپیدمیولوژی ایران، سال نهم ، شماره 4، ص 66-57.
مرکز آمار ایران (356)، اندازهگیری رشد جمعیت ایران در سالهای 55-1352.
میرزایی، محمد، مجید کوششی و محمدباقر ناصری (1375)، برآورد و تحلیل شاخصهای حیاتی- جمعیتی کشور در سرشماریهای 1365 و 1370، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
Abbasi-Shavazi, M.J , P. McDonald, M. Hosseini-Chavoshi (2009), The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction, Springer.
Arthur,W. B. and M. A. Stoto (1983), An Analysis of Indirect Mortality Estimation, Population Studies, 37( 2): 301-314.
Feeney, G. (1980), Estimating Infant Mortality Trends from Child Survivorship Data, Population Studies, 34( 1): 109-128.
Haines,M. R., R.C. Avery, and M. A. Strong (1983), Differential in Infant and Child Mortality and Their Change Over Time, Demography, 20(4): 607-621.
Hill, K., H. Zlotnik, and J. Trussell (1983), Manual X: Indirect Techniques for Demo- graphic Estimation. New York: United Nations.
Hill ,K. (1991), Approaches to the Measurement of Childhood Mortality: A Comparative Review, Population Index, 57(3):368-382.
Hill,K., Y. Choi, and I. M. Timæus (2005), Unconventional Approaches to Mortality Estimation, Demographic Research, Vol. 13, Art. 12: 281-300.
LeGrand,T. K., and J. F. Phillips (1996), The Effect of Fertility Reductions on Infant and Child Mortality: Evidence from Matlab in Rural Bangladesh, Population Studies, 50( 1) (Mar. 1996):51-68.
Mbacke,C. S. M (1991), Measuring Child Mortality From Maternity Histories Collected at Time of Childbirth: Case of the EMIS Surveys, Genus, 47, (1/2): 109-130.
Sullivan, J. M (1972), Models for the Estimation of the Probability of Dying between Birth and Exact Ages of Early Childhood, Population Studies No. 26: 79-97.
Trussell,T. J.(1975), A Re-estimation of the Multi-plying Factors for the Brass Technique for Deter- mining Childhood Survivorship Rates, Population Studies, No. 29: 97-107.
Trussell, J. and J. Menken (1984), Estimating Levels, Trends, and Determinants of Child Mortality in Countries with Poor Statistics, Population and Development Review, V. 10, Supplement: Child Survival: Strategies for Research (1984): 325-346.
UNICEF (2014),  Levels & Trends in Child Mortality: Report 2014, Estimates Developed by UN Inter agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME).
United Nations(1989), Step-by-Step Guide to the Estimation of Child Mortality, Population Studies, No. 107, United Nations , New York.
United Nations(2011), Mortality Estimates from Major Sample Surveys: Towards the Design of a Database for the Monitoring of Mortality Levels and Trends, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Technical Paper No. 2011/2, United Nations,New York.
United Nations, World Population Prospect Data Bank, Revision 2012: http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/mortality.htm
Zlotnik,H. and K. Hill (1981), The Use of Hypothetical Cohorts in Estimating Demographic Parameters under Conditions of Changing Fertility and Mortality, Demography, 18(1): 103-122.