دوفصلنامه تحقیقات سیاست جمعیت توسط مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور منتشر می‏‌شود.

نشریه مطالعات جمعیتی از سال 1392 آغاز به انتشار کرده است. شماره‌های یک و دو  این نشریه در همین سال منتشر شد و انتشار شماره‌های بعدی آن نیز با اخذ مجوز علمی-پژوهشی از سال 1395 ادامه یافت. محورهای مورد نظر این نشریه، عبارتند از: سیاست‌پژوهی در حوزه‌های مختلف جمعیت، ازجمله: ازدواج، فرزندآوری، مرگ‌ومیر، مهاجرت، ناباروری، سقط جنین، سالمندی، و ارتباط متقابل آنها با حوزه‌های مختلف پیشرفت شامل اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت، محیط زیست، شهرسازی، حمل و نقل، آمایش سرزمین و غیره.

 

دوفصــــــــلنامه تحقیقات سیاست جـــــــمعیت

حوزه تخصصی:   جمعیت‌شناسی 

ترتیب انتشار:   دو فصلنامه 

زبان انتشار:  فارسی  با چکیده انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

تعداد داوران هر مقاله: حداقل دو داور

هزینه چاپ مقاله:   4/000/000 ریال 

وضعیت انتشار:  دسترسی آزاد به تمام مقالات