نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جمعیت و سلامت، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور .

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین باورها و تقسیم کار جنسیتی در منزل با تمایلات و نیات باروری زنان و مردان ساکن شهر تهران است. این مقاله حاصل تحلیل ثانویه داده­های پیمایش مقطعی در بین 920 زن و مرد سنین باروری است که دارای فقط یک فرزند زیر5 سال بوده و در ماه مرداد و نیمه اول شهریور ماه سال 1391، به پایگاه‌های  بهداشتی دولتی جهت واکسیناسیون کودکان خود مراجعه کرده‌اند. روش نمونه­گیری در پیمایش، سهمیه‌ای- خوشه‌ای است. نتایج تحقیق نشان داد که ترجیحات باروری در زنان و مردانی که نگرش­های جنسیتی سنتی داشتند، بطور معنی داری بیشتر از افراد با نگرش­های جنسیتی مدرن  است. زنانی که همسران آنها سهم مهمی در کارهای منزل ایفا می‌کردند، بطور معنی‌داری ترجیحات باروری بیشتری داشتند. مدلهای  لگاریتم پوآسون نشان داد نگرش جنسیتی سنتی، پس از کنترل اثر تحصیلات و اشتغال، فقط برای زنان نقش تعیین‌کننده‌ای در ترجیحات بیشتر باروری دارد. همچنین، رابطه مستقیم و معنی‌داری بین وضعیت تقسیم کار جنسیتی در منزل و نیات باروری زنان  وجود داشت. بر اساس نتایج، در راستای سیاستهای تشویق باروری،  افزایش مشارکت مردان در کارهای منزل و نگهداری از فرزند توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Role of Gender Beliefs and Gender Division of Domestic Labor in Fertility Preferences and Intentions among Men and Women in Tehran

نویسنده [English]

  • Farideh Khalajabadi Farahani

Associate Professor, Department of Population & Health, National Institute of Population Research.

چکیده [English]

This paper aims to determine the role of gender beliefs and gender division of domestic chores in fertility preference and intentions among men and women resided in Tehran. This article is based on a secondary analysis of the data gathered in a cross sectional survey among 920 men and women in reproductive age who had one child younger than 5 years and had attended to governmental health clinics for child vaccination during summer 2012. The results showed that fertility preferences among men and women with traditional gender beliefs were significantly greater than those with egalitarian gender attitudes. Women who benefited from greater support of their spouse in domestic chores, had significantly greater fertility preference.  Poisson Logarithm Model indicated that traditional gender attitudes were significant predictor of higher fertility preference after control of education and employment, only among women. While, there was no significant association between fertility intention and gender attitudes. The gender division of domestic chores was significantly associated with fertility intentions among women, not men. Women whose spouse had a greater contribution in domestic chore, showed greater fertility intention compared to other women. Results will have implications in policies to encourage fertility among young families by increasing the role of men in domestic chores and child rearing in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility preference
  • Fertility intention
  • Gender attitudes
  • Gender division of domestic labor
  • Tehran
توسلی، غلامعباس(1382 ). آیا می­توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟. فصلنامه مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، دوره 1، شماره 2، صص 26-3.
رستگار خالد، امیر، میثم  محمدی (1394). تغییرات فرهنگی و افت باروری در ایران(بر پایه تحلیل ثانوی داده­های پیمایش ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان). مجله جامعه­شناسی کاربردی، دوره 26، شماره 2، صص 180-159.
خلج‌آبادی‌فراهانی، فریده، حسن سرایی (1391). قصد تک فرزندی و تعیین کننده­های آن در زنان و مردان دارای یک فرزند کمتر از 5 سال ساکن تهران. نامه انجمن جمعیت شناسی، شماره 13،  صص 148-118.
عباسی­شوازی، محمد جلال، پیتر مکدونالد، میمنت حسینی­چاوشی، زینب کاوه فیروز (1381). بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی،  نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص 203-169.
رازقی نصرآباد، ملیحه علی­مندگاری، علی محمدی­پور ندوشن (1394). بررسی تعارض کار و خانواده و رابطه آن با باروری، نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، شماره 19، 193-165.
عباسی­شوازی، محمدجلال،  زهره خواجه صالحی (1392). سنجش تاثیر استقلال، مشارکت اجتماعی و تحصیلات  زنان بر تمایل به فرزندآوری(مطالعه موردی شهر سیرجان). فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره 1، صص 64-46.
مقصودی، سوده، زهرا بستان (1383). بررسی مشکلات ناشی از هم­زمانی نقش­های خانگی و اجتماعی زنان شاغل در شهر کرمان، مطالعات احتماعی ـ روان شناختی زنان (مطالعات زنان)، دوره 2، شماره 5، صص 15-129.
موسوی سیده­فاطمه، مهدیه قافله‌باشی(1392). بررسی جایگاه و نگرش به فرزندآوری در خانواده­های جوان شهر قزوین، نشریه مطالعات زن و خانواده، دوره 1، شماره 2، صص 134-111.
 
Ajzen, I., and J. Klobas, (2013). Fertility Intentions; An Approach Based on the Theory of Planned Behavior, Demographic Research, 29, Pp. 203-232.
Bolzendahl, C., and D. J. Myers. (2004). Feminist Attitudes and Support for Gender Equality: Opinion Change in Women and Men, 1974–1998. Soc. Forces, 83,Pp. 759-789.
Cha, Y., and S. Thebaud (2009). Labor Markets, Breadwinning, and Beliefs: How Economic Context Shapes Men’s Gender Ideology, Gender and Society, 23(2):215-243.
Chesnais, J. C. (1999). Determinants of Below Replacement Fertility, Population Bulletin of the United Nations, Vol. 40/41, PP. 126-136.
Cooke, L. P. (2003). The South Revisited: The Division of Labor and Family Outcomes a Italy and Spain, IRISS Working Paper Series 2003-12.
Corrigall, E. A., and M. A. Konrad (2007). Gender Role Attitudes and Careers: A Liogitudinal Study, Sex Roles, 56(11-12): 847-855.
Cunningham, M., A. Beutel, J. Barber, and A. Thornton (2005). Reciprocal Relationships Between Attitudes About Gender and Social Contexts During Young Adulthood,  Social Science Research 34(4): 862-892
De Laat, J., and A. S. Sanz (2006). Working women, men’s home timeand lowest-low fertility, ISER Working Paper 2006-23
 Fraser, N. (1994). After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State, Political Theory, 22(4): 591-618.
Goldstein, J., W. Lutz, and M. R. Testa (2003). The Emergence of Sub-replacement Family Size Ideals in Europe, Population Research and Policy Review, 22, Pp. 479–496.
Greenstein T.N., (1996). Gender Ideology and Perceptions of the Fairness of the Division of Household Labor: Effects on Marital Quality, Social Forces 74(3): 1029-1042.
Hirao, K. (2006). The Privatized Eduation Market and Maternal Employment in Japan. In: The Political Economy of Japans Low Fertility , Palo Alto, CA: Stanford  University Press.
Kroska, A. (2004). Divisions of Domestic Work: Revising and Expanding the Theoretical Explanations, Journal of Family Issues 25(7):900–932.  
McDonald, P. (2000). Gender Equality, Social Institutions and The Future Fertility. Journal of Population Research 17(1):1-16.
Mills, M., L. Mencarini, M. L. Tanturri, K. Begall (2008). Gender Equity and Fertility Intentions in Italy and the Netherlands, Demographic  Research, 18(1):1-28.
Nordenmark, M., and C. Nyman, (2003). Fair or Unfair? Perceived Fairness of Household Division of Labour and Gender Equality among Women and Men- the Swedish Case, European Journal of Women's Studies 10, Pp. 181–209.
Pennelli, A., and F. Fiori (2008). The Influence of Partner Involvement in Fatherhood and Domestic Tasks on Mothers' Fertility Expectations in Italy. Fathering: A Journal of Theory, Reseach and Practice about Men as Fathers, 6(2): 169-191.
Retherford, R., N. Ogawa, and S. Sakamoto (1996). Values and Fertility Change in Japan,  Population Studies, 50, Pp. 5-25.
Rindfuss, R., R., and K. L. Brewster (1996). Childrearing and Fertility., Pp.258-89 in Fertility in the United Stats: New patterns, New Theories, ed. John B. Casterline, Ronald D. Lee, and Karen A. Foote. New York: Population Council.
Rossier, C. (2012). Family Policies, Norms about Gender Roles and Fertility Decisions in France and   Germany, Vienna Yearbook of Population Research, 9: 259-282.
Sanz, S., A., (2010). Household Division of Labor and Cross-country Differences in Household Formation Rates, Journal of Population Economics, 23, Pp. 225-249.
Stewart J. (2003). The Mommy Track: the Consequences of Gender Ideology and Aspirations on Age at First Motherhood, Journal of Sociaology and Social Welfare,  30(2): 3-30.
Torr, B. M., and S. E. Short (2004). Second Births and Sceond Shift: A Research Note on Gender Equity and Fertility, Population and Development Review 30(1), 109-130.
Wilkie, J. R. (1993). Changes in U.S. Men’s Attitudes toward the Family Provider Role, 1972-1989. Gender & Society 7(2): 261-279.
Zuo, H. (2004). Shifting the Breadwinning Boundary: the Role of Men’s Breadwinner Status and Their Gender Ideologies. Journal of Family Issues 25(6): 811-832.