نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت‌شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، ایران، و محقق افتخاری دانشگاه غرب سیدنی، استرالیا

2 دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اساسی این مقاله پژوهشی، بررسی ترجیحات فرزندآوری در بین گروه‌های قومی منتخب در ایران است. گروه‌های قومی این تحقیق، مشتمل بر اقوام ترک، ترکمن، کرد، گیلک، لر، لک، و مازنی است. یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده شباهت‌ها و تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در بین گروه‌های قومی از نقطه نظر ترجیحات فرزندآوری آنها است: از یک سو، مهم‌ترین وجوه مشترک آنها این است که نه‌تنها هیچ‌یک از گروه‌های قومی مورد مطالعه تقریباً هیچ‌گونه ترجیح و تمایلی به الگوی بی‌فرزندی ندارند، بلکه بیشترین ترجیح آنها معطوف به الگوی دو فرزند است. از سوی دیگر، بیشترین تفاوت‌ها در بین گروه‌های قومی در زمینه ترجیحات فرزندآوری را باید در الگوی سه فرزند و بیشتر جستجو کرد. در مجموع، تجزیه و تحلیل‌های این تحقیق، مبین این نتیجه‌گیری نهایی است که هیچ‌یک از متغیرهای تحقیق، حتی سطح تحصیلات دانشگاهی نیز نتوانسته است یک نوع هم‌گرایی قومی در الگوی فرزندآوری زیاد یعنی ترجیح به داشتن سه فرزند و بیشتر را فراهم کند که به‌خوبی نشان‌دهنده این نکته مهم است که تعلّقات قومی کماکان نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در ترجیح فرزندآوری زیاد ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethnic Preferences for Childbearing in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Foroutan 1
  • Somayeh Mirzaei 2

1 Associate Professor of Demography, University of Mazandaran, Iran & Adjunct Fellow, Western Sydney University, Australia (Corresponding Author)

2 PhD Candidate in Social Problems of Iran, University of Mazandaran

چکیده [English]

This research paper primarily aims to examine the preferences for childbearing among selected ethnic groups in Iran. The ethnic groups included in this study comprise of Kurd, Gilak, Lor, Lak, Mazani, Turk, and Turkaman. The research findings highlight both similarities and disparities on childbearing desires across different ethnic groups. On the one hand, the most visible similarities relate to the fact that the childlessness is almost undesirable for all ethnic groups, and the majority of them prefer the two-child pattern of childbearing.  On the other hand, the disparities across the ethnic groups exist predominantly in the pattern of desires for ‘3 children and more’. In sum, these research findings confirm the underlying conclusion that none of the independent variables even tertiary education could not lead to an ethnic convergence towards preferences for high childbearing (that is, the desire for having 3 children and more), suggesting that ethnicity and ethnic belonging still tend to play a substantially important role in the preferences for childbearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childbearing preferences
  • ethnic groups
  • Iran
حسینی، حاتم، عباس عسکری ندوشن و ناهید مرادی (۱۳۹۵). بررسی تطبیقی تمایلات فرزندآوری زنان کرد شیعه و سنی در مناطق روستایی شهرستان کامیاران. مطالعات زن و خانواده، دوره ۴، شماره ۱، صص ۸۴-۶۳.
خانی، سعید، حسین محمدزاده و محمدجلال عباسی‌شوازی (1397). مقایسه میان نسلی ایده‌آل‏های ازدواج و فرزندآوری با تأکید بر نقش ویژگی‏های زمینه‏ای در شهرستان سنندج. دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، دوره 9، شماره 2، صص۷۶-۴۹.
رازقی نصرآباد، حجیه بی‏بی و حسن سرایی (۱۳۹۳). تحلیل کوهورتی (نسلی) نگرش زنان درباره ارزش فرزند در استان سمنان. فصلنامة زن در توسعه و سیاست، دورة ۱۲، شمارة 2، صص ۲۵۰-۲۲۹.
گودرزی، محسن و مهدی طالب (1383). قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه‌های قومی در سیستان و بلوچستان. زن در توسعه و سیاست، دوره ۲، شماره ۱، صص 48-23.
گلدستون، جک و همکاران (1395). جمعیت شناسی سیاسی: نقش جمعیت در نقش تغییرات جمعیتی در سیاست ملی و امنیت بین المللی، ترجمه یعقوب فروتن، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
عباسی‌شوازی ، محمدجلال و رسول صادقی (۱۳۸۵). قومیت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه‌های  قومی در ایران. مطالعات جامعه شناختی، شماره ۲۹، صص ۵۸-۲۹.
فروتن، یعقوب (1388). زمینه‌های فرهنگی تحوّلات جمعیّت‌شناختی: با اشاراتی به انتقال باروری در ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 14، صص ۱۱۰-۹۱.
فروتن، یعقوب و صدیقه رضایی پاشا (1397). تاثیرات هویت دینی بر تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی و شهری منتخب ایران. مطالعات ملی،  شماره 73، صص ۹۶- ۷۵.
فروتن، یعقوب و فرشاد کرمی (1395). الگوها و تعیین کننده‌های تمایلات فرزندآوری در ایران. نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 21. صص ۱۰۱-۷۲.
لوکاس، دیوید و پاول میر (1381). درآم‍دی‌ ب‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی، ترجمه حسین محمودیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Foroutan, Y. (2020). Migrants’ Education and Its Economic Return: Ethno-Religious Differentials, Social Identities: Journal for Study of Race, Nation and Culture (in press).
Foroutan, Y. (2019). Cultural analysis of Half-Century Demographic Swings of Iran: The Place of Popular Culture, Journal of Ethnic and Cultural Studies, 6 (1): 77-89.
Foroutan, Y. (2019). Formation of Gender Identity in the Islamic Republic of Iran: Does
Educational Institution Matter?, Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 39 (2): 1-18.
Foroutan, Y. (2017). Muslim Minority of New Zealand in Global Context: Demographic Perspective, Journal of Muslim Minority Affairs, 37 (4): 511-519.
Foroutan, Y. (2015). Misunderstood Population: Methodological Debate on Demography of Muslims in the West. Pp.163-176, In Yearbook of International Religious Demography, edited by Grim, B. et al. The Netherlands: Brill Press.
Foroutan, Y. (2014). Social Changes and Demographic Responses in Iran (1956-2006). British Journal of Middle Eastern Studies, 41(2), 219-229.
Huntington, S. (1996). The Clash and Civilization and Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
Kaufman, E. & Skirbekk, V. (2012). Go Forth and Multiply: The Politics of Religious Demography, pp. 121-149. In Political Demography: How population changes are reshaping international security and national policies. New York: Oxford University Press.
McQuillan, K. (2004). When Does Religion Influence Fertility?. Population and Development Review, 30(1), 25-56.
Pew Research Center (2013). The Muslim World: Religion, Politics and Society. Retrived 12 March 2016, from: http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/
Westoff, C. F. & Frejka, T. (2007). Religiousness and Fertility among European Muslims. Population and Development Review, 33(4), 785-809.