دوفصلنامه مطالعات جمعیتی توسط مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور منتشر می‏‌شود.

نشریه مطالعات جمعیتی از سال 1392 آغاز به انتشار کرده است. شماره‌های یک و دو  این نشریه در همین سال منتشر شد و انتشار شماره‌های بعدی آن نیز با اخذ مجوز علمی-پژوهشی از سال 1395 ادامه یافت. محورهای مورد نظر این نشریه، عبارتند از: موضوعات مرتبط با جمعیت ازجمله: ازدواج، خانواده و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشینی؛ مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی؛ جمعیت، سلامت و طول عمر؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین‌نسلی؛ روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت؛ اقتصاد جمعیت، سرمایه انسانی و بازار کار؛ و جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار.

 

دوفصــــــــلنامه مطالعات جمعیتی

حوزه تخصصی:   جمعیت‌شناسی 

ترتیب انتشار:   دوفصلنامه 

زبان انتشار:  فارسی با چکیده انگلیسی

نوع داوری:  دوسوکور

تعداد داوران هر مقاله: حداقل دو داور

هزینه چاپ مقاله:   5/000/000 ریال

وضعیت انتشار:  دسترسی آزاد به تمام مقالات