نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیّت‌شناسی، گروه علوم ‌اجتماعی، دانشکده‌ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا؛ استاد وابسته‌ گروه جامعه‌شناسی و انسان‎‌شناسی، دانشگاه نیپیسینگ، کانادا

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان در چند دهه گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. امروزه، شمار قابل‌توجّهی از این کشورها باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه می‌کنند. هدفِ این بررسی، تبیین همگرایی 47 کشور با اکثریّت مسلمان با سطوح و روندهای باروری در کشورهای توسعه‌یافته است. داده‌‌ها از پایگاه داده‌های بخش جمعیّت سازمان ملل، پایگاه داده‌های بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی سازمان ملل اقتباس شد. نتایج نشان داد گذار باروری در کشورهای مسلمان که به سال‌های دهه 1350 بر می‌گردد، از نیمه دهه 1370 سرعت بیش‌تری یافته است. تا نیمه هزاره سوّم، بیش از 76 درصد از این کشورها در وضعیّت باروری کنترل‌شده خواهند بود. اگرچه تجربه همگرایی باروری، شدّت و زمان‌بندی آن در کشورهای مختلف متفاوت است، امّا تحلیل‌های مقطعی نشان داد که همگرایی با افزایش برابری جنسیّتی و گسترش استفاده از روش‌های پیشگیری از حاملگی در کشورهای مسلمان همراه بوده است. در نتیجه، هرگونه سیاست‌گذاری برای افزایش باروری و جلوگیری از تداوم باروری زیر سطح جایگزینی در این گروه از کشورها، باید با توجّه به جایگاه و موقعیّت زنان در جامعه و خانواده صورت بگیرد. اتّخاذ سیاست‌های همسو و موافق با خواسته‌ها و تمایلات زنان، احتمال موفّقیت دولت‌های کشورهای مسلمان برای افزایش باروری را بیش‌تر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Equality and Fertility Convergence in Muslim Majority Countries

نویسندگان [English]

  • Hatam Hosseini 1
  • Zahra Jalilian 2

1 Associate Professor of Demography, Department of Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran and Adjunct Professor, Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Arts and Science, Nipissing University, Ontario, Canada

2 Department of Social Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

Fertility in Muslim Majority Countries has declined dramatically over the past few decades. Today, a significant number of these Countries experiencing below-replacement level fertility. This paper aims to explain the convergence of 47 Muslim Majority Countries (MMCs) with the levels and trends of fertility in developed countries. Data are taken from the United Nations Population Division and the United Nations Human Development Report. Results showed that the fertility transition in MMCs, which dates back to the 1970s, has accelerated since the mid-1990s. By the mid of the third millennium, more than 76 percent of the MMCs will be in controlled fertility situation. Although the experience of fertility convergence, its intensity and timing vary from country to another one, cross-sectional analysis has shown that fertility convergence has been accompanied by an increase in gender equality and the use of contraceptive methods in MMCs. Consequently, any policy aimed at increasing fertility and preventing the continuation of below-replacement level fertility in MMCs should be taken into account with regard to the status of women in the community and the family. Adopting policies that are consistent with women aspirations will increase the likelihood of the success of Muslim governments to increase fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Equality
  • Fertility Convergence
  • Fertility Transition
  • Below-replacement Level Fertility
  • Muslim Majority Countries
  • Population Policy Making
اسحاقی، محمّد؛ سیّده‌فاطمه‌ محبّی؛ شهربانو پاپی‌نژاد؛ زینب جهاندار (1393). چالش­های فرزندآوری زنان شاغل در یک مطالعه کیفی، زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 11، صص 134-111.
افشاری، زهرا (1394). برابری جنسیّتی و باروری در ایران، زن در توسعه و سیاست، دوره 13، شماره 2، صص 262-245.
سرایی، حسن (1394). بازتولید جمعیّت ایران: وضع موجود و ملاحظاتی درباره سیاست‌گذاری، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 68، صص 34-1.
حسینی، حاتم (الف1389). پویایی توسعه و همگرایی باروری در کشورهای مسلمان، مجلّه جامعه‌شناسی ایران، دوره یازدهم، شماره 3، پاییز 1389، صص 28-3.
حسینی، حاتم (ب1389). سرمایه انسانی زنان و همگرایی باروری درکشورهای آسیایی، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 2، تابستان 1389، صص 188-163.
حسینی، حاتم (1392). جمعیّت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، چاپ پنجم، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
حسینی، حاتم (1397). وضعیّت‌های متعارض و مسأله سیاست‌گذاری جمعیّت در ایران، فصلنامه جمعیّت، شماره 93 و 94، 1397.
رونالد، دونالد (1396). سالخوردگی جمعیّت، ترجمه یعقوب فروتن، تهران، موسسه مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور.
عبّاسی‌شوازی، محمّدجلال و رسول صادقی (1385). قومیّت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه‌های قومی در ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره 29، صص 58-29.
قدرتی، حسین، داریوش بوستانی، اکرم قدرتی و سیّداحمد کلالی (1392). بررسی رابطه برابری جنسیّتی در خانواده و باروری زنان مطالعه موردی: زنان متأهّل 20 تا 40 ساله شهر سبزوار، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 3، شماره 11، صص 91-75.
لوکاس، دیوید؛ میر، پاول (1393). درآمدی بر مطالعات جمعیّتی، ترجمه حسین محمودیان، چاپ چهارم، تهران: مؤسّسه انتشارات دانشگاه تهران.
موسایی، میثم، نادر مهرگان و روح­الله ‌رضایی (1389). نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 2، صص 68-55.
ویکس، جان (1395). جمعیّت: مقدّمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات، ترجمه الهه میرزایی، چاپ اوّل، تهران: انتشارات مؤسّسه مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور.
Abbasi-Shavazi M. J., Jones G. W (2001). Socio-Economic and Demographic Setting of Muslim Populations, Working Papers in Demography, No. 86. 
Becker, G. S (1960). An Economic Analysis of Fertility. In Demographic and Economic Change in Developed Countries, Columbia University Press, 209-240.
Casterline, J. B (2001). Diffusion Processes and Fertility Transition: Introduction. National Research Council (US) Committee on Population.
Caldwell, J. C (1982). Theory of Fertility Decline. London: Academic Press.
Chamie, J (1981). Religion and Fertility: Arab Christian-Muslim Differentials, Cambridge: Cambridge University Press.
Easterlin, Richard. A. (1975). An Economic Framework for Fertility Analysis, Studies in Family Planning, 6(3): 54-63.
Eberstadt, N., Apoorva, SH (2012). Fertility Decline in the Muslim World. In Population Dynamics in Muslim Countries, Springer, Berlin, Heidelberg, 11-27.
Goldscheider, G., P.R, Uhlenberg (1969). Minority Group Status and Fertility, The American Journal of Sociology, 79: 361-372.
Gubhaju, B (2007). Fertility Decline in Asia: Opportunities and Challenges, The Japanese Journal of Population, 5(1): 19-42.‏
Hanappi, D., Valerie-Anne Ryser., Laura Bernardi., Jean-Marie Le Goff (2017). Changes in Employment Uncertainty and the Fertility Intention–Realization Link: An Analysis Based on the Swiss Household Panel, European Journal of Population, 33(3): 381-407.‏
Jones G. W (2006). A Demographic Perspective on the Muslim World, Journal of Population Research, 23(2): 243-265.
McDonald, P (2000). Gender Equity in Theories of Fertility Transition, Population and Development Review, 26(3): 427-439.
McQuillan, Kevin (2004). When Dose Religion Influence Fertility? Population and Development Review, 30(1): 25-56.
Mills, M (2010). Gender Roles, Gender (In) Equality and Fertility: An Empirical Test of Five Gender Equity Indices, Canadian Studies in Population, 37(3-4): 445-474.‏
Myrskylä, M., H.P, Kohler., Francesco Billari (2011). High Development and Fertility: Fertility at Older Reproductive Ages and Gender Equality Explain the Positive Link, PSC Working Paper Series 30, https://repositoryupenn.edu/psc_working_papers/30.
Neyer, G., Trude Lappegård., D, Vignoli (2013). Gender Equality and Fertility: Which Equality Matters? European Journal of Population, 29(3): 245-272.‏
Population Reference Bureau (2018). World Population Data Sheet with a Special Focus on Changing Age Structure, https://www.prb.org/2018-world-population-data-sheet-with-focus-on-changing-age-structures.
United Nations (2011). Human Development Reports: Technical Notes, http://hdr.undp.org.
United Nations (2012). World Contraceptive Use 2012, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, (POP/DB/CP/Rev2012).
United Nations (2016). Human Development Report, http://hdr.undp.org.
United Nations (2019). World Population Prospects: The 2019 Revision, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.
Wilson, B (2011). Migrant fertility in England and Wales: Measuring Fertility Convergence, Masters Dissertation, London School of Economics and Political Science.
Wu, Xiaogang., Hua, Ye., Gloria Guangye He (2014). Fertility Decline and Women's Status Improvement in China, Chinese Sociological Review, 46(3): 3-25.‏