نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه یزد

2 استادیار جمعیت‌شناسی، دانشگاه یزد

3 محقق و مدرس، دانشگاه کیپ تاون

چکیده

الگوهای سنی یک مقیاس کلیدی برای مقایسه کردن مهاجرت‌های داخلی یا خارجی در بین کشورها و یا در طی زمان می‌باشد. میزان‌های مشاهده شده مهاجرتی نظم‌های قوی را در الگوهای سنی نشان می‌دهد. این نظم‌ها را می‌توان به وسیله توابع ریاضی که به‌عنوان برنامه مدل‌های مهاجرتی چندنمایی شناخته شده است نشان داد. مدل‌های چند نمایی روشی برای هموار کردن الگوهای سنی، اصلاح داده‌های گمشده و مقایسه الگوهای سنی مهاجرت‌ می‌باشند. در سرشماری‌های صورت گرفته در ایران، سؤالات مهاجرت وجود داشته و فهم قابل‌توجهی را از الگوهای مهاجرت و حجم تحرکات جمعیتی در کشور به‌دست داده است. ولی این داده‌ها از لحاظ سن با خطا مواجه بوده و الگوی سنی مناسبی برای مهاجران از این طریق قابل ترسیم نیست. مقاله حاضر با استفاده از سیستم مدل‌های چندنمایی، طراحی شده به وسیله راجرز و کاسترو (1981)، به بررسی الگوهای سنی و جنسی مهاجرت در کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد مدل 7 پارامتری منطبق بر الگوی سنی مهاجرت داخلی ایران بوده است و الگوی سنی مهاجرت داخلی ایران شبیه به مدل استاندارد می‌باشد که در نهایت الگوی برآوردشده مهاجرت در سنین منفرد و به تفکیک جنس برای استفاده محققان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fitting the Age Pattern of Internal Migration in Iran with Multi-Exponential Model

نویسندگان [English]

  • Leila Zandy 1
  • Mohammad Torkashvand Moradabadi 2
  • Tom Moultrie 3

1 Phd candidate of demography at Yazd university

2 Faculty of Social Sciences, Yazd University

3 Researcher and instructor at the University of Cape Town

چکیده [English]

Age patterns are a key scale for comparing internal or external migration between countries or over time. The observed migration rates show strong regularities in age patterns. These regularities can be showed by mathematical functions known as multi-dimensional migration models. Multi-exponential models are a way of smoothing age patterns, correcting missing data, and comparing migration age patterns. There are migration questions in the censuses in Iran and it has gained considerable understanding into the patterns of migration and the volume of population movements in the country.  But these data are age-related error, and the appropriate age pattern for immigrants cannot be plotted. The present paper studies the age and sex patterns of migration in the country using multivariate modeling system designed by Rogers and Castro (1981). The results showed that the 7-parameter model was in accordance with the age pattern of internal migration of Iran and the age pattern of internal migration is similar to the standard model. Finally, the estimated pattern of migration by single ages and sex for researchers is presented.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal migration
  • age pattern
  • Multi-exponential model
  • Rogers and Castro model
  • Iran
مرکز آمار ایران (1393) مهاجرت‌های داخلی کشور در سطح شهرستان و بر اساس نتایج سرشماری 1390، تهران، مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395.   
Aude B and Martin Bell.(2016). Smoothing internal migration age profiles for comparative research, demographic research volume 32, article 33, pages 915−948 DOI: 10.4054/DemRes.2015.32.33
Bell, M. and Muhidin, S. (2009). Cross-National Comparisons of Internal Migration. New York: United Nations (Human Development Research Paper 2009/30).
Bell, M., Blake, M., Boyle, P., Duke-Williams, O., Rees, P., Stillwell, J., and Hugo, G. (2002). Cross-national comparison of internal migration: Issues and measures. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 165(3): 435–464. doi:10.1111/1467-985X.t01-1-00247.
Bernard, A, Bell, M., and Charles-Edwards, E. (2014a). Improved measures for the cross-national comparison of age profiles of internal migration. Population Studies 68(2): 179–195. doi:10.1080/00324728.2014.890243.
Bernard, A, Bell, M., and Charles-Edwards, E. (2014b). Life-Course Transitions and the Age Profile of Internal Migration. Population and Development Review 40(2): 231–239. doi:10.1111/j.1728-4457.2014.00671.x.
Bernard, A., Bell, M., and Charles-Edward, E. (2014). Internal Migration Age Patterns and the Life-Course: Continuity and Change, 1970–2000. Paper present at the European Population Conference, Budapest, Hungary, 25-28 June.
Bracken, I. and Bates, J. (1983). Analysis of gross migration profiles in England and Wales: some developments in classification. Environment and Planning A 15(3): 343–355. doi:10.1068/a150343.
Congdon, P. (1993). Statistical graduation in local demographic analysis and projections. Journal of the Royal Statistical Society Series A 156(2): 237-270. doi:10.2307/2982731.
Dorrington, R and Hill,K. (2013) Introduction to migration analysis. Paris: International Union for the Scientific Study of Population. demographicestimation.iussp.org
Ishikawa, Y. (2001). Migration turnarounds and schedule changes in Japan, Swedenand Canada. Review of Urban and Regional Development Studies 13(1): 20-33.
Little JS and A Rogers )2006(. What can the age composition of a population tell us about the age composition of its outmigrants? Presented at Western Regional Science Association, Santa Fe, New Mexico.
Morrison PA, TM Bryan and DA Swanson. 2004. Internal migration and short-distance mobility, in Siegel, JS and DA Swanson (eds). The Methods and Materials of Demography. San Diego: Elsevier pp. 493–521.
Moultrie TA, RE Dorrington, AG Hill, K Hill, IM Timæus and B Zaba (eds). 2013. Tools for Demographic Estimation Paris: International Union for the Scientific Study of Population. demographicestimation.iussp.org
Raymer J and A Rogers. 2008. Applying model migration schedules to represent age-specific migration flows, in Raymer,J and F Willekens (eds). International Migration in Europe: Data, Models and Estimates. Chichester:Wiley, pp175–192.
Rogers A  and Raymer J,(1999). fitting observed  demographic rates with the multi-exponential model schedule: an assessment of two estimation programs, Institute of Behavioral Science, University of Colorado, Boulder, CO, USA
Rogers A and J Watkins. 1987. General versus elderly interstate migration and population redistribution in the United States, Research on Aging 9(4):483–529. doi: 10.1177/0164027587094002
Rogers A and JS Little. 1994. Parameterizing age patterns of demographic rates with the multi-exponential model schedule, Mathematical Population Studies 4(3):175–195. doi: 10.1080/08898489409525372.
Rogers A and LJ Castro. 1981. Age patterns of migration: Cause-specific profiles. In Advances in multiregional demography, RR-81-6, Rogers A, ed. Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis.
Rogers, A. and Castro, L.J. (1981). Model Migration Schedules. Research Report RR-81-30. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis.
Rogers A and LJ Castro. 1986. Migration and Settlement: A Multiregional Comparative Study. Dordrecht: D. Reidel, pp. 157–208.
Rogers A, JS Little and J Raymer. 2010. The Indirect Estimation of Migration: Methods for Dealing with Irregular, Inadequate, and Missing Data. Dordrecht: Springer.
Rogers, A. and Jones, B. (2008). Inferring directional migration propensities from the propensities of infants in the United States. Mathematical Population Studies15(3):182-211. doi:10.1080/08898480802222283
Wilson T,(2010)  Model migration schedules incorporating student migration peaks, demographic research volume 23. DOI:10.4054/DemRes.2010.23.8