نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار و رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش، ارزیابی و ارجحیت عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضای هیئت  علمی وزارتین علوم و بهداشت با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه فازی در کشور است. پژوهش حاضر، به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه در سال‌های 1398-1396 در کشور ایران انجام شد. نمونه شامل 163 نفر از اساتید دانشگاه‌های برتر تهران با شرایط خاص (دانشیار به بالا، سابقه زندگی و تحصیل در کشورهای خارجی بیش از سه سال، فارغ‌التحصیل از بین 500 دانشگاه برتر دنیا، تدریس در دانشگاه‌های برتر ایران) بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند. جهت غربالگری از روش دلفی فازی و جهت رتبه‌بندی از رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه فازی عوامل استفاده شد. طبق یافته‌ها، عامل نگهدارنده، تأثیرپذیرترین و عامل دافعه، تأثیرگذارترین عامل، شناخته شدند. سپس وزن عوامل، محاسبه و اهمیت آن‌ها مشخص گردید. بدین‌صورت که عامل نگهدارنده اهمیت اول (با وزن 317/0) و عامل دافعه اهمیت آخر (با وزن 084/0) را کسب کردند. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان داد که عامل نگهدارنده به‌عنوان یک عنصر کلیدی در مدل حاصل به‌حساب می‌آید که می‌تواند در تعامل با چهار عامل دیگر، زمینه را برای حفظ نخبگان در کشور فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and preference of factors affecting the model of elite retention of faculty members of Science and Health Ministries with a combined of Dematel and Fuzzy network analysis process

نویسندگان [English]

  • Reza Zandi 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
  • Seyyed Abdolla heydariyeh 3

1 PhD Student in Human Resource Management, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Assistant Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

3 Assistant Prof., Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate and prioritize the factors affecting the model of elite retention of faculty members of Science and Health ministries. The study was conducted by survey method and using the questionnaire technique between 2017-2019 in Iran. The sample consisted of 163 professors from Tehran's premiere universities with special situations (associate professor, living and education background in foreign countries for more than three years, graduating the top 500 universities, teaching on the premiere universities), which were selected randomly. The Delphi-fuzzy method was used for screening and the combined approach of Dematel and phase network analysis process was used to ranking the factors. The findings showed that the retaining factor was recognized as the most influential factor and the repulsive factor as the most influential factor. It means, the retaining factor gained the first importance (with a weight of 0.317) and the repulsive factor gained the last importance (with a weight of 0.084). The results showed the retaining factor is considered as a key element in the resulting model, which can intract with the other four factors, to provide the ground for maintaining the elite persons in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Elite Gene"
  • "Elite Immigration"
  • "Maintenance model"
  • "Combined Approach F-DANP"
  • "Ministries of Science and Health ". "Iran"
جان علیزاده چوب بستنی، حیدر، اکبر علی‌وردی‌نیا و شیوا پورقاضی (1393). بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برون‌کوچی نخبگان علمی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوره 25، شماره3، صص 178-154.
جعفری معطر، فریدون (1387). مهاجرت نخبگان، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
جوادزاده، پدرام (1395). علل اجتماعی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا، فصلنامه مدیریت فرهنگی، دوره 9 ، شماره 28، صص 111-95.
حاتمی، علی، سجاد فتاحی و جهانگیر جهانگیری (1391). بررسی عوامل مرتبط با گرایش دختران تحصیل‌کرده به مهاجرت به خارج از کشور (مطالعه موردی دانشجویان دختر مراجعه‌کننده به مراکز اعزام به خارج دانشجوی شهر شیراز)، نشریه زن و جامعه، دوره 3، شماره 2، صص 80-55.
حاجی یوسفی، امیرمحمد و سمیه بهمرد (1385). چرایی مهاجرت نخبگان از ایران پس از پایان جنگ تحمیلی، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، دوره 1، شماره4، صص 67-27.
خسروی، کوروش (1389). انتقال فناوری از طریق مدل چرخش مغزها در پارک‌های علم و فناوری، فصلنامه رشد فناوری، دوره 22، شماره 4، صص 54-48.
ذاکر صالحی، غلامرضا (1383). دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش عالی، تهران: انتشارات کویر.
زلفی ‌گل، محمدعلی (1383). مهاجرت ژن‌ها، مجله رهیافت، دوره 34، شماره 8، صص 22-13.
زهدی، نوید و یحیی زارع مهرجردی (1397). بررسی مهاجرت نخبگان و تأثیرات آن در ایران با رویکرد سیستم‌های دینامیکی، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، یزد، دانشگاه یزد.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و رقیه پوران (1393). بررسی فرضیه منافع مغز در ایران، فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، دوره 10، شماره 1، صص160-133.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، حمید سپهردوست و آمنه جامه بزرگی (1391). تأثیر حمایت از حقوق ‌مالکیت فکری بر مهاجرت‌ نخبگان از کشورهای منتخب در حال توسعه یافته، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 5، شماره1، صص 98-87.
صحبتی‌ها، فریبا، عارف ریاحی و امین زارع (1394). بررسی مهاجرت علمی پژوهشگران و متخصصان ایرانی حوزه علوم پزشکی به دانشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، فصلنامه اطلاع‌رسانی پزشکی نوین، دوره 1، شماره 2، صص 42-33.
طالب‌زاده شوشتری، لیلا و ملوک خادمی اشکذری (1397). مدیریت بهینه منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره3، شماره10، صص 237-215.
طالبی زیدی، عباسعلی و جمشید رضائی (1388). بررسی علل مهاجرت نخبگان دانشگاهی از مازندران طی سال‌های 1380-1370، فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)، دوره 5، شماره 16، صص 68-59.
طایفی، علی (1380). بررسی علل خروج نیروهای متخصص از کشور و راهکارهای کاهش آن، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
فروتن، یعقوب و مرتضی شیخی (1396). بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مهاجرت بین‌المللی، نشریه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 4، شماره 1. صص 79-61.
قانعی راد، محمد امین (1396). نخبگان دانش: مشارکت یا مهاجرت؟ تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مایر، ژان و براون مرسی (1397). مهاجرت متخصصان، رویکردی نو به پدیده فرار مغزها، ترجمه حامد حبیب‌زاده، تهران، انتشارات دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی.
وکیل الرعایا، یونس، رضا زندی و محسن فرهادی نژاد (1398). طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با تأکید بر دانش‌آموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 30، شماره4، صفحه 112-97.
Adams Jr, R. H. (2003). International migration, remittances, and the brain drain: A study of 24 labor-exporting countries.
Afridi, F.K.,  Baloch, Q. B.(2016). preventing and Rever sing pak is tan’s Brain Drain: ANEm pirical Analysis of pvblic sector universities of Khyber pakh tun knwa,. Abasyn journal of socialscienees. 8(2),363-379.
Aridi, A. (2015). Knowledge Transfer from High-Skilled Diasporas to the Home Country: The Case of Lebanon and the United States (Doctoral dissertation, The George Washington University.
Arroyo-DeAnda, J., Castañeda-Camey, N. (2016). Brain Circulation in Mexico: The Debate Remains. Open Journal of Social Sciences, 4(10), 97.
Beaumont, K., Kullas, M., Dauner, M., Styczyńska, I., Lirette, P.(2017). Female brain drain in Poland and Germany: new perspectives for research.
Beine, M., F. Docquier,. Schif. (2006). Brain Drain and its Determinant:A major issue for small states.World Bank,Development Economic,Research Group.
Benedict, O. H., Ukpere, W. I. (2012). Brain drain and African development: Any possible gain from the drain? African Journal of Business Management, 6(7), 2421.
Entezarkheir, M. (2005).Why is Iran Experiencing Migration and Brain Drain to Canada
Etzo, I. (2007). Determinants of interregional migration in Italy: a panel data analysis (MPRA Paper No. 5307).
Lee, E., Moon, M. (2013). Korean nursing students' intention to migrate abroad. Nurse education today, 33(12), 1517-1522.
Marinakou, E., Giousmpasoglou, C., Paliktzoglou, V. (2016). The brain drain phenomenon in higher education in Greece: attitudes and opinions on the decision to immigrate.
Nawab, S., Shafi, K. (2011). Retaining the brains, policies adopted by PR China to attract and retain research talent Australian Journal of Business and Management Research, 1(4), 72.
Ngoma, A.L. Ismail, N. W. (2013). The determinants of brain drain in developing countries. International journal of social Economics, 40(8), 744-754.
Oh, Tai K. (1977).The Asian brain drain: a factual and casual analysis.
Osaretin, I., Eddy, A. (2012). Reversing brain drain in Africa by engaging the diaspora: contending issues. Inkanyiso. Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 17-24.
Portes, A. (1976). Determinants of the brain drain. International Migration Review 10(4), 489-508.
Ribeiro, J. S., Conceição, C., Pereira, J., Leone, C., Mendonça, P., Temido, M., and Dussault, G. (2014). Health professionals moving to… and from Portugal. Health Policy, 114(2), 97-108.
saaty, T. L. (2002). Decision making, scaling, and number crunching, journal of Decision science, Vol 20, Page 404-409.
Steinberg,D(2017). Resource shocks and human capital stocks-Brain drain or brain gain, Journal of development economics,127,PP250-268.
Tzeng, G, and Chi-Yo H. (2012).Combined DEMATEL technique with hybrid MCDM methods for creating the aspired intelligent global manufacturing & logistics systems. Annals of Operations Research 197(1), 159-190.