نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار مطالعات جمعیتی، گروه پژوهشی جمعیت و سلامت، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله، بررسی اهمیت ازدواج و عوامل تعیین‌کننده آن با تأکید بر نگرش و تجربیات جنسی در دختران است. به‌این‌منظور، پیمایشی در بین 1055 دانشجوی دختر دانشگاه‌های دولتی و آزاد شهر تهران طی سال‌های 1398-1397 انجام شد. داده‌‌ها توسط پرسشنامه آنلاین و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای جمع‌آوری شد. میانگین سنی دختران 21.2 سال (انحراف معیار=3.32) بود که 76 درصد آنها قصد ازدواج داشتند، ولی سهم مهمی (60 درصد) از آنها از ازدواج خود در 5 سال آینده اطمینان نداشته و 62 درصد نیز ادامه تحصیل را بر ازدواج اولویت می‌دادند. ازدواج برای حدود نیمی از دختران (51 درصد) اهمیت داشت. برخی نگرش‌های آزاد جنسی نیز در دختران مشهود بود. گرچه در تحلیل‌های دومتغیره، متغیر تجربه جنسی با اهمیت کمتر ازدواج رابطه معناداری داشت ولی مدل‌های رگرسیون چندگانه نشان داد که مهمترین تعیین‌کننده‌های اهمیت ازدواج عبارتند از: پایبندی مذهبی، نگرش جنسی مبتنی بر پاکدامنی (حفظ بکارت) و خوش‌بینی کمتر نسبت به فرصت ازدواج. باتوجه‌به نتایج این مطالعه، سیاست‌‌گذاری‌های ازدواج، علاوه بر فراهم کردن شرایط اقتصادی تشکیل خانواده، لازم است سازگار کردن مقوله ازدواج با ادامه تحصیل دختران، و تغییرات نگرشی در نسل جدید را در نظر گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Importance of Marriage and its Determinants; Emphasizing the Role of Sexual Attitude and Experience Before Marriage among Famale College Students in Tehran

نویسنده [English]

  • Farideh Khalajabadi Farahani

Associate Professor, National Institute for Population Research, Research Department of Population & Health, Tehran, Iran, E-mail: faridehfarahani2@gmail.com; farideh.farahani@nipr.ac.ir

چکیده [English]

The aim of this paper is to assess the importance of marriage and its determinants with the focus on sexual attitudes and experiences among females.   For this purpose, a survey was conducted among 1055 female college students of government and private universities in Tehran in 2018-2019. The data was collected using an online questionnaire and multistage cluster sampling method.  The mean age of the girls was 21.2 years (SD=3.32) and 76% had a marital intention, while significant percentage (60%) were uncertain about their marrying within next 5 years and 62% preferred continuing university education rather than getting married. Marriage was important for only about 51% of girls.  Some liberal sexual attitude was observed among female college students. Despite that premarital sexual experience was significantly associated with the lower importance of marriage in bivariate analysis, multiple regression models showed that the most important determinants of marital importance among girls is religiosity, conservative sexual attitude regarding the importance of virginity, and lower optimistic views towards marital opportunity. According to the findings of this study, apart from providing economic condition for marriage and family formation among youth, social policies on marriage need to make education and marriage more compatible for girls and consider attitudinal changes among new generation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Importance
  • Female College Students
  • Sexual Attitude
  • Premarital Sexual Experience
  • Tehran
بهروزیان، بهروز و احسان حسنوند (1395). بازسازی معنایی روابط جنسی پیش از ازدواج: ارائه یک نظریه زمینه‌ای، مجله علوم اجتماعی،  سال 13، شماره 2، صص 212-187.
حبیب‌پور‌گتابی، کرم و غلامرضا غفاری (1390). علل افزایش سن ازدواج دختران،  زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 9، شماره 1، صص 37-34.
حسینی، ناهید، سیدمحمد سیدمیرزایی و باقر ساروخانی (1397). واکاوی دلالت‌های معنایی ازدواج نزد جوانان (مطالعه موردی جوانان مجرد ساکن تهران سال 1396). زن در توسعه و سیاست، شماره 60،  صص 270-243.  
خلج‌آبادی فراهانی، فریده (1398). معنای ازدواج و رفتارهای جنسی قبل از ازدواج، آزمون یک مدل نظری دردختران دانشجو در تهران، طرح پژوهشی، تهران: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
خلج‌آبادی ‌فراهانی، فریده، شهلا کاظمی‌پور و علی رحیمی (1392). بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران. فصلنامه خانواده پژوهی، سال 9، شماره 33، صص 28-7.  
سرایی، حسن و سجاد اجاقلو (1392). مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران، مطالعه موردی زنان شهر زنجان، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 4، صص 41-19.
صباغچی، مرجان، عباس عسگری ندوشن و فاطمه ترابی (1396). عوامل تعیین‌کننده نگرش به ازدواج و تشکیل خانواده در شهر یزد، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 3، شماره 1، صص 161-131.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و مرجان رشوند (1395). سهم ارزش ازدواج بر وضعیت ازدواج زنان 34-20 ساله شهر تهران، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال 12، شماره 24، صص 169-135.  
عسکری ندوشن، عباس، محمدجلال عباسی شوازی و رسول  صادقی (1388). مادران، دختر و ازدواج (تفاوت‌های نسلی در ایده‌ها و نگرش‌های ازدواج در شهر یزد)، مطالعات راهبردی زنان، دوره 11، شماره 44،  صص 36-7.
مرکز ‌آمار ‌ایران (1395). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالنامه آماری کشور، قابل دسترسی در: URL: https://www.amar.org.ir/
Abbasi-Shavazi, M. J., A. Askari-Nodoushan, & A. Thornton (2012).  Family life and developmental idealism in Yazd, Iran. Demographic Research, 26: 207-238.
Ahmadi, A. (2016). Recreating virginity in Iran: Hymenoplasty as a form of resistance. Medical Anthropology Quarterly, 30: 222-237. doi:10.1111/maq.12202. Epub
Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Berkeley: University of California Press.
Carroll, J. S., B. Willoughby, S. Badger, L. J. Nelson, C. M. Barry, & S. D. Madesen (2007). So Close, Yet So Far Away: The Impact of Varying Marital Horizons on Emerging Adulthood. Journal of Adolescent Research, 22(3): 219-247.
Cinthio, H. (2015). You Go Home and Tell That to My Dad: Conflicting Claims and Understanding On Hymen and Virginity. Sexuality & Culture, 19: 172-189.
Clark, S., M. Poulin, & H. P. Kohler (2009). Marital Aspirations, Sexual Behaviors, and HIV/AIDS in Rural Malawi. Journal of Marriage and the Family, 71(2): 396-416.
Khalajabadi Farahani, F. (2020). Adolescents and Young People’s Sexual and Reproductive Health in Iran: A Conceptual Review. Journal of Sex Research, Annual Review of Sex Research Special Issue. 57(6): 743-780. DOI: https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1768203
Khalajabadi Farahani, F., & J. Cleland (2015). Perceived norms of premarital heterosexual relationships and sexuality among female college students in Tehran. Culture, Health & Sexuality, 1-18. doi:10.1080/13691058.2014.990515
Khalajabadi Farahani, F., S. A. Mansson, & J. Cleland (2019). Engage In or Refrain From? A Qualitative Exploration of Premarital Sexual Relations Among Female College Students in Tehran. Journal of Sex Research,. 56(8): 1009-1022. DOI: 10.1080/00224499.2018.1546371
Khalajabadi Farahani, F., I. Shah, J. Cleland, & M. R. Mohammadi (2012). Adolescent Males and Young Females in Tehran: Differing Perspectives, Behaviors and Needs for Reproductive Health and Implications for Gender Sensitive Interventions, Journal of Reproduction and Infertility (JRI), 13 (2): 101-110, http://www.jri.ir/Documents/FullPaper/En/498.pdf
Khalajabadi-Farahani, F. (2008). Norms, Attitude, and Sexual Conduct Among Female College Students in Tehran; Implications for Reproductive Health Policy and Research. (PhD Thesis), London School of Hygiene and Tropical Medicine Retrieved from, http://researchonline.lshtm.ac.uk/682381/ 
Motamedi, M., E. Merghati Khoie, M. Shahbazi, Sh. Rahimi-Naghani, M. Salehi, M. Karimi, A. Hajebi, & F. Khalajabadi Farahani (2016). Paradoxical attitudes toward premarital dating and sexual encounters in Tehran, Iran: A cross-sectional study. Reproductive Health. doi:10.1186/s12978-016-0210-4.
Nikirashidi, F., Z. Ghorashi, S. Esmaeilzadeh, & Z. Asadollahi (2019). A study on association of premarital attitude toward intact hymen in new grooms: A cross-sectional study. Journal of Education and Health Promotion, 8: 52. DOI: 10.4103/jehp.jehp_161_18.
Raymo, J. M., & S. Fu (2018). Rethinking the "Retreat from Marriage" in Japan. Paper presented at the IUSSP Seminar on New & Emerging Family Forms Around the Globe, Barcelona, Spain.
Robatjazi, M., M. Simbar, F. Nahidi, J. Gharehdaghi, M. Emamhadi, & A.Vedadhir (2015). Virginity testing beyond a medical examination. Global Journal of Health Science, 8:  152-164.
Shokoohi, M., M. Karamouzian, A. Mirzazadeh, A. Haghdoost, A. A. Rafierad, A. Sedaghat, & H. Sharifi (2016). HIV Knowledge, Attitudes, and Practices of Young People in Iran: Findings of a National Population-Based Survey in 2013. PLoS ONE, 11(9). doi:e0161849. doi:10.1371/journal.pone.0161849
Willoughby, B., S. S. Hall, & H. P. Luczark (2013). Marital Paradigms: A Conceptual Framework for Marital Attitudes, Values, and Beliefs. Journal of Family Issues, 36(2): 188-211.