نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران.

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر تمایل به مهاجرت در بین ایرانیان به‌شدت گسترش یافته است. ازاین‌رو، در این مطالعه‌، با بهره‌گیری از رویکرد موتیوونیا (بهزیستی انگیزشی) به‌عنوان چارچوب نظری جدیدی درحوزۀ بهزیستی، به بررسی ‌تأثیر بهزیستی و بهخواستی بر تمایل زبان‌آموزان به مهاجرت از ایران پرداخته شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 193 فراگیر زبان انگلیسی اعم از دانشجویان رشتۀ زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامشهر و دانش‌آموزان شش دبیرستان واقع در شهرستان بهارستان که علاوه بر کلاس‌های زبان مدرسه در مؤسسات زبان نیز مشغول یادگیری زبان انگلیسی بودند، جهت ورود به مطالعه انتخاب شدند. داده‌ها با پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته و در بازۀ زمانی مهر تا پایان آذر ماه سال 1398 جمع‌آوری گردید. با تحلیل مدل رگرسیونی چندگانه خطی، یافته‌های تحقیق نشان داد بهزیستی عملیاتی فراگیران در بستر آموزش زبان، میل فراگیران به ارتقاء بهزیستی آتی (به‌عنوان شاخص بهخواستی) و دو بُعد بهزیستی کلان (شامل روابط اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی) ‌تأثیر معناداری بر تمایل آن‌ها به مهاجرت دارند. بنابراین، برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌های انسانی، دولتمردان می‌توانند با سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر واقعیت، نگاه ایرانیان برای ارتقاء بهزیستی را به درون مرزها معطوف نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Migration and Motivonia: The Role of Wellbeing and Well-Willing on English as a Foreign Language Learners’ Desire to Migration

نویسندگان [English]

  • Babak Huseynpur 1
  • Hossein Sadeghoghli 2
  • Afsar Rouhi 3

1 Ph.D. Candidate, Department of English, Sarab Branch, Islamic Azad University, Sarab, Iran. E-mail: babak.elsan@gmail.com

2 Assistant Professor, Department of English, Sarab Branch, Islamic Azad University, Sarab, Iran (Corresponding Author). E-mail: hsadeg2000@yahoo.com

3 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. E-mail: afsarrouhi@uma.ac.ir

چکیده [English]

In recent years, the tendency to emigrate among Iranians has greatly expanded. Therefore, in this study, employing the framework of Motivonia (motivational wellbeing) as a new theoretical perspective in the field of wellbeing, the effect of wellbeing and well-willing among English language learners on their desire to emigrate has been investigated. Through convenient sampling, 193 English language learners  entered the study. The learners were either English students of the Islamic Azad University of Islamshahr or pupils of six secondary schools of Baharestan County who were attending English courses in private language institutes along with their school English courses. The data were collected via a self-developed questionnaire in the period from October to the end of December 2019. The results of multiple linear regression indicated that the learners’ L2-domain engaging wellbeing, desire to improve their future wellbeing (as an indicator of well-willing), and two dimensions of general wellbeing (i.e. social relationships and psychological wellbeing) had significant effects on their desire to emigrate. Thus, in order to prevent the emigration of human capital, the government can turn the Iranian view of promoting wellbeing within the borders through fact-based policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • motivonia
  • wellbeing
  • well-willing
  • English language learning
  • positive psychology
دادگستری کل استان تهران (1399). محدودۀ دادگستری شهرستان بهارستان، قابل دسترس در:
https://dadgostari-th.eadl.ir
صادقی، رسول، غلامرضا غفاری و مریم رضایی (1397). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از ایران.دوفص‍لنامهمطالعاتجمعیتی، دوره 4، شماره 2، صص 108-83.
صادقی‌نژاد، مهسا و محمد مظلوم خراسانی (1397). نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت، توسعه اجتماعی، دوره 12، شماره 3، صص 28-7.
صدرا، علی (1390). بررسینقشسرمایةاجتماعیوتأثیرآندرگرایشبهمهاجرتخارجازکشور. پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیلان.
طاهری دمنه، محسن و معصومه کاظمی (1397). تمایل به مهاجرت در بین جوانان؛ مطالعه‌ای کیفی در تصاویر آینده. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 10، شماره 4، صص 78-53.‎
عباس‌پور، محمد و صمد صباغ (1398). مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگی با میزان گرایش به مهاجرت از شهر خوی، مطالعات جامعه شناسی، دوره 12، شماره پیاپی 42، صص 22-7.
فلاحی، کیومرث (1394). بررسی رابطه تعلق خانوادگی، هویت ملی و پایبندی به ارزش‌ها با میزان مهاجرت دانش آموزان المپیادی به خارج از کشور. فصلنامه خانواده و پژوهش، دوره 12، شماره 4، صص 110-93.
مرکز آمار ایران (1399). نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1335 تا 1395، قابل دسترس در:
 https://www.amar.org.ir
معینی، سیدرضا، هاجر کلاهدوزان و مصطفی مختاری (1394). شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر مهاجرت نیروی کار به کانادا طی سال‌های 86 تا 91، علوم اجتماعی، دوره 9، شماره 2، صص 192-167.
یزدانی، اسماعیل و عباس رحیمی‌نژاد (1392). رابطه بهزیستی روان شناختی و مولفه های هویت ملی با نگرش به مهاجرت در دانشجویان. دومین کنگرۀ روان‌شناسی اجتماعی ایران، تهران، صص 849-845.
Adserà A. & M. Pytliková (2016) Language and migration. In V. Ginsburgh & S. Weber (Eds.), The Palgrave handbook of economics and language. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-32505-1_13
Aristotle. (2011). Nicomachean ethics (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press.
Azadi, P., Mirramezani, M., & Mesgaran, M. B. (2020). Migration and brain drain from Iran, (working paper 9). Stanford Iran 2040 Project, Stanford University.
Brell, C., C. Dustmann, & I. Preston (2020). The labor market integration of refugee migrants in high-income countries. Journal of Economic Perspectives34(1), 94–121.
Cai, R., N. Esipova, M. Oppenheimer, & S. Feng (2014). International migration desires related to subjective well-being. IZA Journal of Migration3(1), 1–20.
Chindarkar, N. (2012). Is subjective well-being of concern to potential migrants from Latin America? Social Indicators Research115(1), 159-182. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0213-7
Cohen, J., P. Cohen, S. G. West, & L. S. Aiken (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (3rd ed.). Routledge.
Cummins, R. A. (1996). The domains of life satisfaction: An attempt to order chaos. Social Indicators Research38(3), 303–328.
Deci, E. L., & R. M. Ryan (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin95(3), 542–575.Dörnyei, Z. (2003). Attitudes, orientations, and motivations in language learning: Advances in theory, research and applications. Language Learning, 53(1), 3–32.
Dustmann, C., & A. Glitz (2005). Immigration, jobs and wages: Theory, evidence and opinion. Centre for Research and Analysis of Migration, CEPR.
Graham, C., & J. Markowitz (2011). Aspirations and happiness of potential Latin American immigrants. Journal of Social Research & Policy2(2), 1–17.
Hicks, J. R. )1932(. The theory of wages. London: Macmillan.
Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review 94, 319–340.
Higgins, E. T. (1998). Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. Advances in Experimental Social Psychology30, 1–46.
Hiwatari, M. (2016). Social networks and migration decisions: The influence of peer effects in rural households in Central Asia. Journal of Comparative Economics44(4), 1115–1131.
Huseynpur, B. (2021). On EFL wellbeing and its relationship with EFL motivation [Unpublished doctoral dissertation]. Sarab Branch, Islamic Azad University.
International Organization for Migration, & United Nations. (2019). World migration report 2020. International Organization for Migration.
Iran Migration Observatory (IMO) (2020). Iran migration outlook 2020. Sharif Policy Research Institute, Sharif University of Technology.
Ivlevs, A. (2015). Happy moves? Assessing the link between life satisfaction and emigration intentions. Kyklos68(3), 335–356.
Lee, E. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47–57. http://www.jstor.org/stable/2060063
Markus, H., & P. Nurius (1986). Possible selves. American Psychologist41(9), 954–969.
McGrath, R. E., & G. J. Meyer (2006). When effect sizes disagree: the case of r and d. Psychological Methods11(4), 386–401.
Mytna Kurekova, L. (2009). Theories of migration: Critical review in the context of the EU east-west flows. Best Participant Essay Series, CARIM-EUI.
Otrachshenko, V., & O. Popova (2014). Life (dis)satisfaction and the intention to migrate: Evidence from Central and Eastern Europe. The Journal of Socio-Economics48, 40–49.
Polgreen, L. A., & N. B. Simpson (2011). Happiness and international migration. Journal of Happiness Studies12(5), 819–840.
Pontin, E., M. Schwannauer, S. Tai, & P. Kinderman (2013). A UK validation of a general measure of subjective well-being: the modified BBC subjective well-being scale (BBC-SWB). Health and Quality of Life Outcomes11(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/1477-7525-11-150
Rainer, H., & T. Siedler (2009). The role of social networks in determining migration and labour market outcomes: Evidence from German reunification. Economics of Transition17(4), 739–767.
Ryan, R. M., & F. Martela (2016). Eudaimonia as a way of living: Connecting Aristotle with self-determination theory. In J. Vittersø (Ed.), Handbook of eudaimonic well-being (pp. 109–122). Springer.
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality & Social Psychology57(6), 1069–1081.
Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics83(1), 10–28.
Seligman, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon & Schuster.
Simpson N. B. (2013) Happiness and migration. In A.F. Constant & K.F. Zimmerman (Eds.), International handbook on the economics of migration (pp. 393–407). Edward Elgar Publishing.
Tabachnick, B. G. & L. S. Fidell (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson Education.
Teo, T. (Ed.). (2014). Encyclopedia of critical psychology (Vols. 1–4). Springer.
Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. The American Economic Review59(1), 138–148.
World Health Organization (2006). Orientation programme on adolescent health for health care providers.