نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه پژوهشی جمعیت و سلامت، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دوره دکتری جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار بهداشت عمومی، مرکز مدیریت شبکه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

در جمعیت‌هایی که در مرحله نهایی گذار مرگ‌و‌میر قرار دارند، یکی از مهمترین پرسش‌ها، میزان نابرابری‌های جغرافیایی موجود در شاخص امید زندگی است. برای بررسی این نابرابری‌ها در کشور، با استفاده از داده‌های اصلاح‌شدة ثبتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روش تجزیه آریاگا، نقش گروه‌های سنی و علل مرگ در فزونی امید زندگی در بدو تولد استان گیلان در مقایسه با استان سیستان و بلوچستان تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد مرگ‌و‌میر نوزادان با رقم حدود 1.3 سال در هر دو جنس بیشترین تأثیر را در تفاوت سطح امید زندگی در بدو تولد دو استان داشته است. همچنین بیماری‌های قلبی-عروقی در زنان و حوادث غیرعمدی در مردان، به‌ترتیب، با رقم‌های حدود 3.0 سال و 1.8 سال، مهمترین علل فزونی امید زندگی در بدو تولد گیلان نسبت به سیستان و بلوچستان (به‌دلیل الگوی جوان‌تر مرگ‌و‌میر ناشی از این بیماری در سیستان و بلوچستان) بوده است. نتایج بیانگر این است که علی‌رغم طی شدن گذار مرگ‌ومیردر کل کشور، نابرابری‌های مهمی در مرگ‌ومیر استان‌های مورد مطالعه کشور همچنان وجود دارد و همین امر آن‌ها را در مراحل متفاوتی از گذار مرگ‌و‌میر، اپیدمیولوژیک و سلامت قرار داده است. توزیع عادلانه‌تر امکانات توسعه در سطح جغرافیایی می‌تواند به کاهش این شکاف‌ها و افزایش کلی امید زندگی در کشور منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Provincial Differences in Life Expectancy in Iran: A Case Study of Gilan and Sistan and Baluchestan Provinces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sasanipour 1
  • Mahyar Moheby Meymandi 2
  • Ardeshir Khosravi 3

1 Assistant Professor of Demography, Department of Population and Health, National Institute for Population Research, Tehran, Iran (Corresponding Author), Email: mohammadsasanipour@nipr.ac.ir

2 Ph.D Student in Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran, E-mail: mmoheby@ut.ac.ir

3 Assistant Professor in Public Health, Deputy of Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran, E-mail: Khosravi-a@health.gov.ir

چکیده [English]

In populations in their final stage of mortality transition, one of the most important questions is the level of the geographical inequality in the life expectancy index. To investigate these inequalities in Iran, the role of age groups and causes of death in increasing life expectancy at birth in the province of Gilan compared to Sistan and Baluchestan were analyzed using the modified data of the Ministry of Health and Medical Education and Arriaga decomposition method,. The results showed that infant mortality with a rate of about 1.3 years in both sexes had the greatest impact on the difference in life expectancy at birth in the two provinces. In addition, cardiovascular diseases in women and unintentional accidents in men with  a rate of about 3 years and 1.8 years, respectively, are the most important cause of increased life expectancy at birth in Gilan compared to Sistan and Baluchestan (due to a younger pattern of mortality due to this disease in Sistan and Baluchestan). The results show that despite the transition of mortality throughout Iran, there are still significant inequalities in the mortality of the considered provinces in Iran and this has placed them in different stages of mortality, epidemiological and health transition. A fair distribution of development facilities at the geographical level can reduce these gaps and increase life expectancy in Iran as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Expectancy at Birth
  • Causes of Death
  • Age Group. Cardiovascular Diseases
آقا، هما (1387). محاسبه جدول عمر خلاصه و کامل استان‌های ایران برای سال 1385. طرح پژوهشی مصوب مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
زنجانی، حبیب الله و طه نورالهی (1379). جداول مرگ‌ومیر ایران برای سال 1375 (بر حسب جنس در کل کشور و استان‌ها). تهران: مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی.
ساسانی‌پور، محمد، مجید کوششی، عباس عسکری ندوشن و اردشیر خسروی (1396). نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر. نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، شماره 12، شماره 24، صص 109-134.
ساسانی‌پور، محمد، مصیب محبی میمندی (1398).  بررسی امکان بهبود امید زندگی ایران با حذف علل عمده مرگ طی دوره 1394-1385، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 5، شماره 1، صص 29-7.
سیدمیرزایی، سیدمحمد (1377). انتقال جمعیتی، علل و نتایج اقتصادی و جمعیتی آن، نامه علوم اجتماعی، شماره 12، صص 89-69.
صادقی، رسول (1391). تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره 14، شماره 55، صص 150-95.
عسکری ندوشن، عباس، محمد ساسانی‌پور، مجید کوشش و اردشیر خسروی (1397). الگوی تفاوت جنسی مرگ‌ومیر در ایران طی سالهای 1394-1385، زن در توسعه و سیاست، دوره 16، شماره 3، صص: 515-438.
عینی زیناب، حسن (1393). پیش‌بینی میزان‌های مرگ‌ومیر تا افق زمانی ۱۴۲۰. تهران، پژوهشکده آمار.
فتحی، الهام، منصور شریفی، محسن ابراهیم‌پور و حبیب‌اله زنجانی (1397). علل عمده مرگ‌ومیردر ایران در سال 1395 با استفاده از جدول عمر چندکاهشی، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 13، شماره 26، صص 185-155.
قدرتی، شفیعه (1393). سطح و الگوی مرگ‌ومیر در ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن، رساله‌ دوره دکتری جمعیت‌شناسی، دانشکده‌ علوم اجتماعی،‌ دانشگاه تهران.
محمودیان حسین، مجید کوششی، محمد ترکاشوند و مرجان رشوند (1391). بررسی و مقایسه‌ ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور با تأکید بر شاخص‌های ‌‌‌جمعیتی: طرح پژوهشی با حمایت سازمان ثبت احوال کشور و دانشگاه تهران در برنامه صندوق ‌‌‌جمعیّت و توسعه، تهران.
مرکز آمار ایران (1397). شاخص امیدزندگی در بدو تولد 1395-1390، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
میرزایی محمد، مجید کوششی و محمدباقر ناصری (1375). برآورد و تحلیل شاخص‌های حیاتی، جمعیتی کشور در سرشماری‌های 1365 و 1370، بخش تحقیقات جمعیت‌شناختی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
میرزایی محمد، محمد ساسانی‌پور و مصیب محبی میمندی (1391). فزونی میزان‌های مرگ‌ومیر مردان: تحلیل تفاوت‌های جنسی مرگ‌ومیر با تأکید بر علل فوت در ایران. نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، شماره 14، صص 7-28.
میرزایی، محمد و لیلا علیخانی (1386). برآورد سطح و بررسی عوامل مؤثر بر مرگ‌ومیر شهر تهران در سال 1384 و روند تحولات اپیدمیولوژیکی آن در سی سال اخیر، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 1، شماره 3، صص 60-30.
نقوی، محسن و ناهید جعفری (1386). سیمای مرگ‌ومیر در 29 استان کشور، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
Arriaga, E .E. (1984). Measuring and Explaining the Change in life Expectancies. Demography, 21(1): 83-96.
Bennett, N. G. & S. Horiuchi (1981). Estimating the Completeness of Death Registration in a Closed Population, Population Index. 47(2): 207–221.
Frenk, J., J. Bobadilla, J. Sepulveda, & J. Cervantes (1989). Health Transition in Middle-Income Countries: New Challenges for Health Care. Health Policy Plan, 4: 29- 39.
 Frenk, J., J. Bobadilla, L. Stern, C. Frejka T. & R. Lozano, (1991). Elements for a Theory of the Health Transition, Health Transit Rev, 1: 21-38.
Khosravi, A., R. Taylor, M. Naghavi, & A. Lopez (2007). Differential Mortality in Iran, Population Health Metrics, 5(7): 1-15.
Moultrie T. A., R. E. Dorrington, A. G. Hill, K. Hill, IM. Timæus & B. Zaba (Eds). (2013). Tools for Demographic Estimation. Paris: International Union for the Scientific Study of Population. demographicestimation.iussp.org
Murray, J. L., & D. Lopez (1996). The Global Burden of Disease: Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Disease, Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. World Health Organization.
Olshansky, J. & A. Ault (1986). The Fourth Stage of the Epidemiologic Transition: the Age of Delayed Degenerative Diseases, Milbank, 64: 355-391.
Omran, A. R. (1971). The Epidemiologic Transition: a Theory of the Epidemiology of Population Change, Milbank Mem Fund Q, 49: 509-38.
Pollard, J. H. (1982). The Expectin of Life and its Relationship to Mortality, Journal of the Institute of Actuaries, 109: 225-240.
Preston, SH. (1976). Mortality Patterns in National Populations. New York: Academic Press.
Shkolnikov, V. M., M. G. Field, & E. M. Andreev (2001). Russia: Socioeconomic Dimensions of the Gender Aap in Mortality, Challenging Inequities in Health: from Ethics to Action, 138-155.
United Nations (2020). World Mortality Report 2019, Department of Economic and Social Affairs Population Division. New York.
Vallin, J. & F. Mesle, (2004). Convergences and Divergences in Mortality: a New Approach to Health Transition, Demographic Research. 2 (2).
Vaupel, J. W. & C. Romo (2003). Decomposing Change in Life Expectancy: a Bouquet of Formulas in Honor of Nathan Kayfitzs 90th birthday, Demography, 40(2): 201-216.