نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، گروه پژوهشی مطالعات خانواده، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور ، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

مهاجرت شبکه‌ای شکلی از جابه‌جایی مکانی گروه‌های انسانی بین دو منطقة به‌نسبت دور از هم است و این تحرک جمعیت به‌واسطة گسترش مجموعه روابط بین افراد در مبدأ و مقصد صورت می‌گیرد. هدف مقاله حاضر، واکاوی نقش شبکه‌های مهاجرتی در شکل‌گیری جریان مهاجرت از شهرکرد به شهر اصفهان است. روش تحقیق کیفی است و برای دستیابی به نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در این مطالعه با در نظر گرفتن ملاک اشباع نظری با 25 نفر زن و مرد مهاجر که تجربه حداقل دو سال اقامت در شهر اصفهان را داشته‌اند، در سال 1397 مصاحبه شده است. داده‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری و مقوله‌بندی شده است. یافته‌ها نشان داد شبکه‌های مهاجرتی شامل شبکه خویشاوندی، شبکه خانوادگی، شبکه دوستی و شبکه هم‌محلی مهاجر هستند. شبکه‌ها تسهیل‌گر مهاجرت بوده و افراد با شناسایی، سپس پیوندها و روابطی که با شبکه‌ها برقرار کرده‌اند، تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند. شبکه‌ها از طریق ارائه انواعی از حمایت‌های اطلاعاتی، مالی، اجتماعی، عاطفی، شغلی، و کاهش هزینه‌های مهاجرتی زمان لازم برای اقامت و تطبیق مهاجر در مقصد را کاهش داده‌اند. بدین طریق شبکه‌ها با تسهیل و سرعت بخشیدن به روند مهاجرت، تصمیمات و نیات افراد را به واقعیت محقق ساخته‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Role of Migration Networks in Shaping the Flow of Migration from Shahrekord to Isfahan

نویسندگان [English]

  • Maliheh Alimondegari 1
  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 2
  • Arezoo Mahmoodi 3

1 Assistant Professor of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran, E-mail: m.alimondegari@yazd.ac.ir

2 Associate Professor of Demography, Research Department of Family Studies, National Institute for Population Research, Tehran, Iran (Corresponding Author), E-mail: hajiieh.razeghi@nipr.ac.ir ; hajiieh.razeghi@gmail.com

3 Graduate of the Master of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran, E-mail: amahmodi724@gmail.com

چکیده [English]

The migration networks is a form of spatial movement of population groups between two relatively distant regions. This population mobility is achieved by expanding a set of relationships between individuals at the origin and destination. The purpose of this article is to investigate the role of migration networks in shaping the flow of migration from Shahrekord to Isfahan. The research method is qualitative and purposive sampling method was employed. In this study, considering the criterion of theoretical saturation, 25 immigrants who have resided in Isfahan for at least two years have been interviewed in 2019. The data were coded and categorized by content analysis method. Immigration networks included kinship networks, family networks, friendship networks, and local immigrant networks. Networks facilitated the migration, and individuals decided to migrate by identifying, then connecting and relationship with networks. Networks have reduced the time required to adapt to the destination by providing a variety of information, financial, social, emotional and occupational support and reducing immigration costs. In this way, networks helps people to realise their intention and decision by facilitating and accelerating the migration process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Migration Networks
  • Social Capital
  • Isfahan
  • Shahrekord

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد نویسنده سوم می‌باشد.

ارشاد، فرهنگ و عزیز حزباوی (1384). بررسی برخی انگیزه‌های تمایل به برون‌کوچی از شهر اهواز، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 2، صص 120-107.
اونق، ناز محمد (1384). سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی، پایان‌نامة دوره کارشناسی ‌ارشد برنامه‌ریزی و رفاه، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
برومندزاده، محمدرضا و رضا نوبخت (1393). مروری بر نظریات جدید مطرح شده در حوزه مهاجرت، فصلنامه جمعیت، دوره 21، شماره 90-89، صص 90-73.
رجایی، سیدعباس و بهمن صحنه (1394). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های مهاجرتی در تهران. مطالعه موردی: رامشه‌ای‌های مقیم تهران. مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال 5. شماره 18، صص 63-47.
رستمعلی‌زاده، ولی‌اله (1394). ویژگی‌ها و کارکردهای انجمن‌های زادگاهی شهر تهران، نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، سال 5، شماره 2، صص 225-201.
رستمعلی‌زاده، ولی‌اله و سیداحمد فیروزآبادی (1390). نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری نهادهای پایدار مهاجرین (انجمن های زادگاهی) به‌عنوان نهادهایی نو برای توسعه روستایی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 4، شماره 1، صص 145-131.
شارع پور، محمود (1386). نقش شبکه‌های اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 23، شماره 3، صص 180-165.
شمس‌الدینی، علی و پروین گرجیان (1389). عوامل مؤثر در مهاجرت روستائیان به شهرها، با تأکید بر شبکه مهاجرت (مورد دهستان رستم دو). مجله چشم‌انداز جغرافیایی، سال 5، شماره 11، صص 92-75.
فیلد، جان (1386). سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رضایی، تهران: انتشارات کویر.
قاسمی اردهائی، علی (1392) مهاجرت شبکه‌ای و تعیین‌کننده‌های آن: مطالعه جریان‌های مهاجرت از استان آذربایجان شرقی به استان تهران، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، شماره 15، صص 121-97.
قاسمی‌اردهایی علی و حسین محمودیان (1393). انواع و اندازه شبکه‌های مهاجرتی مهاجران از استان آذربایجان شرقی ساکن در استان تهران. مجلة جامعه‌شناسی ایران، دوره 15، شماره 3، صص 28-3.
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
لهسایی‌زاده، عبدالعلی (1368). نظریه‌های مهاجرت، شیراز: انتشارات نوید.
محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش 2: مراحل و روش‌های عملی در روش تحقیق کیفی، جلد 2، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
محمودیان، حسین و علی قاسمی اردهائی (1391). شبکه‌های اجتماعی مهاجران و باز تولید فرهنگ مهاجرت در مناطق روستایی: مطالعه کیفی بر جریان مهاجرت از استان آذربایجان شرقی به استان تهران، توسعه روستایی، دوره 4، شماره 1، صص 110-128.
محمودیان، حسین، حجیه‌بی‌بی رازقی نصرآباد و محمدرضا کارگر شورکی (1388). زنان مهاجر تحصیل‌کرده در تهران، پژوهش زنان، دوره 7، شماره 4: صص 70-51.
مرکز آمار ایران (1395). نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس مسکن، تهران: مرکز آمار ایران.
Bagchi, A. D. (2001). Migrant Networks and the Immigrant Professional: an Analysis of the Role of Weak Ties. Population Research and Policy Review, 20(1–2), 9–31.
Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital, in Richardson, J. G. (ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, 241-58.
Carrington, W. J., E. Detragiach, & T. Vishwanth (1996), Migration with Endogenous Moving Costs, Economic Review, 86: 909-930.
Choldin, H.M. (1973). Kinship Networks in the Migration Process, International Migration Review, 7(2): 163-176.
Curran, S. R., & E. Rivero-Fuentes (2003). Engendering Migrant Networks: the Case of Mexican Migration, Demography, 40(2): 289-307.
De Haas, H. (2010). The Internal Dynamics of Migration Processes: a Theoretical Inquiry. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(19): 1587–1617.
Fawcett, J. T. (1989). Networks, linkages, and Migration Systems. International Migration Review, 23(3): 671–680. 
Garip, F. & M. Guo (2013). How Homophily and Consolidation Shape Cumulative Migration Dynamics from Mexico to the United States”. Presented in Session 86: International Migration in Population Association of America Annual Meeting.
Garip, F. (2007). From Migrant Social Capital Community Development: A Relational Account of Migration, Remittances and Inequality, Ph.D Thesis, Department of Sociology, Princeton University.
Glaser, B. G., &  A. Strauss (1967). the Discovery of Grounded Theory: the Strategis for Qualitative Resarch. Aldine Transaction, a Division of Transaction Publisher.
Goldin, I. & Cohen, R. (2014). Politics Must Take a Measured View on Migration. Oxford Martin News Opinion, Online. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/opinion/view/27.
Gomez, R., & E. Santor (2001). Membership has its Privileges: Social Capital, Neighbourhood Characteristics and the Earnings of Micro-finance Borrowers.” Canadian Journal of Economics, 34(4): 943-966.
Gurak, D. T., & F. Caces (1992). Migration Networks and the Shaping of Migration Systems. In M. M. Kritz (Ed.), International migrations systems: A global approach (pp. 150–176). Oxford: Clarendon Press.
Gust, A. M., & Stamm, K. R. (1993). Paths of Community Integration”. Sociological Quarterly, 12(1): 212-220.
Guzman, M. G., H. Joseph, & P. M. Orrenius (2004). Accounting for Fluctuations in Social Network Usage and Migration Dynamics, Working Paper, Federal Reserve Bank of Dallas.
Haug, S. (2008). Migration Networks and Migration Decision-Making, Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(4): 585 -605.
Heering, L., R. Van der, and L. V. Wissen (2004). The Role of Family Networks and Migration Culture in the Continuation of Moroccan Emigration: A Gender Perspective”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 30(2): 323-337.
Hofferth, S. L. & J. Iceland (1998). Social Capital in Rural and Urban Communities, Rural Sociology. 63: 574-598.
Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration, Demography, 3(1): 47-57.
Lee, S. W. & C. Roseman (1997). Individual and Community – Level Factors of Out-Migration in the Philippines Boulder and London: West View Press.
Lin, N. (1999). Building a Network Theory of Social Capital. Connections. 22(1): 28-51.
Lin, N. (2001). Social Capital A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press.
Massey, D. S. (1990). Social Structure, Household Strategies & the Cumulative Causation of Migration, Population Index, 56: 3-26.
Massey, D. S., & K. E. Espinosa (1997). What’s Driving Mexico - U.S. Migration? A Theorical, Emprical Policy Analysis, American Journal of Sociology, 102(4):939-999.
Massey, D. S., Arango, J., Graeme, H., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & J. E. Taylor (1993). Theories of International Migration: a Review and Appraisal. Population and Development Review, 19, 431–466.
Massey, D. S., R. Alarcón, J. Durand, & H. González (1987). Return to Aztlan. The social process of international migration from Western Mexico. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Massey, D., A. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, & J. E. Taylor (2005). Worlds in motion: Understanding international migration at the end of the millennium. Oxford: Clarendon Press.
McKenzie, D. & H. Rapoport (2006). Self-Selection Patterns in Mexico-U.S. Migration: The Role of Migration Networks, Discussion Paper Series, CDP No 01/07, Meeting of the European Society for Population Economics.
Merriam, S. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Mitchell, J. C. (1969). The Concept and Use of Social Network. Manchester University Press.
Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. London: Sage.
Pellegrino, A. (2004). Migration from Latin America to Europe: Trends and policy challenges. Geneva: IOM Research Series 16.
Piotrowski, L. (2006). Quantum Empowerment: A Grounded Theory for the Realization of Human Potential (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertation & theses database. (UMI No. 3240834)
Portes, A. (1995). Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview, in Portes, A. (ed.) the Economic Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship. New York: Russell Sage Foundation, 1-41.
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
Ryan, L. (2011). Migrants’ social networks and weak ties: accessing resources and constructing relationships post-migration. The Sociological Review, 59(4): 707–724.
Somerville, K. (2011). Strategic Migrant Network Building and Information Sharing: Understanding ‘Migrant Pioneers’ in Canada. International Migration, 53(4):135–154.
Teteryatnikova, M. (2008). The Effects of Social Networks on Migration Decisions: Destination Choice and Local Variations in 19th Century Italian Emigration. Working Paper, European University Institute.
Tilly, C., & H. C. Brown (1967). On Uprooting, Kinship, and the Auspices of Migration.” International Journal of Comparative Sociology, 8(2): 139-164.
Timmermans, S. & Tavory, I. (2012). Theory Construction in Qualitative Research: From Grounded Theory to Abductive Analysis, Sociological Theory, 30 (3):167 –186.
Tsuda, T. (1999). The Permanence of “Temporary” Migration: the “Structural Embeddedness” of Japanese-Brazilian immigrant workers in Japan. Journal of Asian Studies, 58: 687–722.
Van Meeteren, M. & S. Pereira (2018). Beyond the ‘Migrant Network’? Exploring Assistance Received in the Migration of Brazilians to Portugal and the Netherlands. Int. Migration & Integration 19: 925–944.
Walker, Ch. (2010). Space, Kinship Networks and Youth Transition in Provincial Russia: Negotiating Urban–Rural and Inter-Regional Migration, Europe-Asia Studies, 62(4): 647-669.
Wasserman, S. & K. Faust (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press.