نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

2 استادیار جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه (نویسنده مسئول).

3 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

در دو دهه‌ اخیر، مضیقه ازدواج و مشکلات اقتصادی خانواده در استان کرمانشاه، در مقایسه با دیگر استان‌های کشور، نمود بیشتری داشته و این امر در نگرش به ازدواج تأثیر داشته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نگرش جوانان به ازدواج است. تحقیق به‌صورت پیمایشی و با نمونه‌ای 384 نفره از جوانان 20 تا 35 سالة شهر کرمانشاه در سال 1399 انجام شده است. بر اساس یافته‌ها، در مجموع، نگرش جوانان شهر کرمانشاه به ازدواج مثبت است. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نگرش به ازدواج، در زنان، افراد بی‌همسر بر اثر فوت همسر، افراد شاغل، افراد خانه‌دار، افراد ساکن در محلات با سطح رفاه متوسط و پایین و افراد با قومیت کرد و لک بیشتر بوده و تفاوت معنی‌داری با سایر زیرجمعیت‌ها دارد. تحلیل واریانس/کوواریانس نیز نشان داد که اثر اصلی متغیرهای وضعیت ازدواج، جنسیت و محل سکونت بر نگرش به ازدواج معنی‌دار است. در مجموع، با وجود مشاهده تفاوت میانگین نگرش جوانان به ازدواج در برخی زیر جمعیت‌ها به‌دلیل آسیب‌های اقتصادی، نوعی هم‌گرایی در نگرش جوانان شهر کرمانشاه به ازدواج وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A survey of the Attitudes of Young People Aged 20 to 35 Years Old to Marriage in Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • Maryam Sepehrara 1
  • vakil ahmadi 2
  • Jalil Karimi 3

1 Master student, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah. E-mail: sepehrara1369@gmail.com

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, (Corresponding Author). E-mail: v.ahmadi@razi.ac.ir

3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah. E-mail: j.karimi@razi.ac.ir

چکیده [English]

In the last two decades, the marriage squeeze and economic problems in the family in Kermanshah province have been more pronounced in comparison with other provinces of the country, and this has had an effect on the attitude towards marriage. The aim of this article is to examine the attitudes of young people towards marriage. The research was conducted as a survey with a sample of 384 young people aged 20 to 35 years old in Kermanshah. Findings showed that in general, the attitude of young people towards marriage was positive. The results of analysis of variance showed that the average attitudes toward marriage of women, widows, employed and housewives, people living in neighborhoods with moderate and low welfare and people with Kord ethnicity and Lak ethnicity were more stained and significantly different from other sub-populations. Analysis of variance/covariance showed that the main effect of marital status, gender and place of residence on the attitude towards marriage was significant. In general, despite observing the difference in the average attitude of young people towards marriage in some sub-populations due to economic losses, There is a kind of convergence in the attitude of the youth of Kermanshah towards marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • youth
  • ethnicity
  • religion
  • gender
  • Kermanshah
احمدی، وکیل (1390). بررسی تحولات خانواده در طی فرایند گذار جمعیتی با تأکید بر کشور ایران، پایان‌‎نامه دوره دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
احمدی، وکیل، وحید قاسمی و شهلا کاظمی‌پور (1391). بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه‌شناختی خانواده، فصلنامه مطالعات زنان، سال 10، شماره 1، صص 102-81.
اینگلهارت، رونالد (1382). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
آزاد ارمکی، تقی (1386). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه­ها، انتشارات سمت.
آشفته، کژال و جهانگیر کرمی (1397). پیش‌بینی نگرش به ازدواج از طریق ویژگی­های شخصیتی، سبک‌های دلبستگی و جو خانوادگی در دانشجویان دختر مجرد دانشگاه رازی، رویش روان‌شناسی، شماره 32، صص 374-355.
آقاسی، محمد و فاطمه فلاح مین‌باشی (1394). نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده، پژوهشنامه زنان، دوره 6، شماره 1، صص 21-1.
بدیو، آلن (1397). در ستایش عشق، تهران: انتشارات تیسا.
برناردز، جان (1396). درآمدی بر مطالعات خانواده، ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
پورافکاری، نصراله، مهدخت عنبری روزبهائی و بهزاد حکیمی­نیا (1391). بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و نگرش به ازدواج، مطالعه موردی: دانشجویان دختر 25-18 سال دانشگاه اصفهان، فصلنامه تحصیلی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، سال 7، شماره 2، صص 98-73.
سازمان ثبت احوال کل کشور (1395). دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت، قابل دسترس در:
 www.sabteahval.ir
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کرمانشاه (1396). آمایش استان کرمانشاه، طرح پژوهشی.
 سگالن، مارتین (1385). جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.
سیف­زاده، علی و علی قنبری برزیان (1393). بررسی عوامل مؤثر در نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور محلات درخصوص ازدواج، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، دوره 5، شماره 15، صص 114-89.
گرنسهایم، بک (1388). خانواده در جهان امروز، ترجمه افسر افشاری نادری و بیتا مدنی، تهران: انتشارات مترجم.
گیدنز، آنتونی (1373) جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
مجدی، علی‌اکبر و  امید رضایی (1390). سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه جامعه­شناسی مطالعات جوانان، سال 2، شماره 4، صص 183-165.
Frejka, Tomas and et al (2008). Summary and general conclusions: Childbearing Trends and Policies in Europe, Demographic Research, Vol. 19, No, 2: 5-14.
Hoem, J. M., D. Kostova, A. Jasilioniene & C. Mureşan (2008). Traces of the Second Demographic Transition in Four Selected Countries in Central and Eastern Europe: Union Formation as a Demographic Manifestation, Euro J Population, DOI 10.1007/s10680-009-9177-y.
Lesthaeghe, R. & K. Neels (2002). From the First to the Second Demographic Transition: An Interpretation of the Spatial Continuity of Demographic Innovation in France, Belgium and Switzerland, European Journal of Population, 18: 325–360.
Malhotra, A., A. Tsui, & V. de Silva (1992). Mothers, Daughters and Marriage: Explaining Similarity in Generational Perceptions in Sri Lanka, Unpublished Report. In www.popline.org.
Martin, P., G. Specter, D. Martin, & M. Martin (2003). Expressed Attitudes of Adolescents toward marriage and family life, Adolescence, 38 (150): 359-367.