نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ پژوهشگر مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران.

4 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری، پژوهشگر دانشکده کامپیوتر و مرکز ملی داده‌پردازی و هوش مصنوعی، کالج دوبلین، دانشگاه ملی ایرلند، ایرلند.

چکیده

درحال‌حاضر، مهاجرت داخلی، به‌عنوان عامل اصلی تغییر جمعیت، در بسیاری از کشورها جایگزین باروری و مرگ‌و‌میر شده‌ است و اصلی‌ترین روند شکل‌گیری الگوهای سکونت انسانی در داخل و بین کشورها است. به‌علاوه مهاجرت داخلی، به علت فرایند گزینشی بودن مهاجرت، منجر به بازتوزیع گروه‌های مختلف سنی می‌شود و ساختار ‌سنی جمعیت را در مناطق مبدأ و مقصد تغییر می‌دهد. دراین‌راستا، این مقاله به بررسی تأثیر جریان مهاجرت داخلی بر تغییرات ساختار ‌سنی جمعیت در شهرستان‌های کشور با استفاده از تحلیل ثانویه داد‌ه‌های سرشماری سال‌های 1390 و 1395 می‌پردازد. نتایج بیانگر بیشترین تأثیر مهاجرت بر تغییرات ترکیب جمعیت در سنین جوانی (29-15 سال) است. نتایج آزمون مورانز‌آیِ دومتغیره نیز نشان داد همبستگی فضایی بین سطح توسعه‌یافتگی و تغییرات ساختار سنی، ناشی از مهاجرت، وجود دارد. در واقع، مهاجرت منجر به افزایش سهم جمعیت جوان در شهرستان‌های بیشترتوسعه­یافته، و کاهش آن در شهرستان‌های کمترتوسعه‌یافته شده است. در نتیجه، جریان مهاجرت داخلی می‌تواند با تغییر در ترکیب جمعیت جوان، که محور و منبع توسعه است، منجر به افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای در کشور شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of the Effect of Internal Migration on Changing the Population Age Structure in Counties of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tanhaa 1
  • Hossein Mahmoudian 2
  • Rasoul Sadeghi 3
  • Majid Koosheshi 4
  • Hamidreza Rabiei-Dastjerdi 5

1 Ph.D Student in Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran, E-mail: f.tanhaa@gmail.com

2 Associate Professor of Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author), E-mail: hmahmoud@ut.ac.ir

3 Associate Professor of Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran; Researcher of National Institute for Population Research, Tehran, Iran, E-mail: rassadeghi@ut.ac.ir

4 Assistant Professor of Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran, E-mail: koshesh@ut.ac.ir

5 School of Computer Science and CeADAR (Ireland's National Centre for Applied Data Analytics & AI), University College Dublin (UCD), Dublin, Ireland, E-mail: hamid.rabiei@ucd.ie

چکیده [English]

At present, internal migration, as an important driver of population change has contributed as a replacement of fertility and death in many countries, and is considered as the main trend in the patterns of human settlement within and between countries. In addition to internal migration, due to the selective process of migration, it leads to redistribution of different age groups in the country and create changes in the age structure of the population in both the origin and destination of migration. In this regard, this article examines the effect of internal migration on changing the population age structure of the counties in Iran using secondary analysis of the 2011 and 2016 census data. The results indicated the greatest change happens in the age composition of 15-29 years. The results of the bivariate Moran's test showed that there is a spatial correlation between the levels of development and age structure changes due to migration. In fact, migration leads to a rise in the share of the young population in more developed counties, and a reduction of young population in the less developed counties. As a result, internal migration can lead to increased regional inequalities by changing the composition of the young population, which is an essential factor of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Migration
  • Compositional Impact of Migration
  • Age Structure
  • Level of Development
  • Spatial Autocorrelation

این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری نویسنده نخست می‌باشد. 

پایتختی ‌اسکویی، علی و لاله طبقچی ‌اکبری (1394). بررسی رابطه بین نرخ باسوادی و مهاجرت در ایران، مطالعات جامعه‌شناسی، سال 7، شماره 26، صص 83-73.
رحمانی، تیمور و ابراهیم حسن‌زاده (1390). اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای در ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 5، صص 19-1.
زندی، لیلا، رسول صاقی و عباس عسکری ندوشن (1398). ساختار فضایی مهاجرت‌های بین ‌استانی در ایران: کاربرد مدل‌های لگاریتم ‌خطی، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 14، شماره 28، صص 111-69.
زندی، لیلا، محمد ترکاشوند ‌مرادآبادی و تام مولتری (1397). برازش الگوی سنی مهاجرت داخلی در ایران با برنامه مدل چند‌نمایی، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 4، شماره 2، صص133-109.
شهبازین، سعیده، عباس عسکری ‌ندوشن و محمدجلال عباسی‌ شوازی (1397). نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 3، شماره 25، صص 66-33.
شهبازین، سعیده، محمدجلال عباسی‌ شوازی و عباس عسکری ‌ندوشن (1396). تغییرات الگوهای سکونتی ایران با تأکید بر مهاجرت داخلی طی دوره 1395-1370، فصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 3، صص 188-153.
صادقی، رسول و محسن شکریانی (1396). تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی بین شهرستانی در ایران، توسعه‌ محلی، دوره 8، شماره20، صص 270-245.
عسکری ‌ندوشن، عباس، احسان لشکری و سمیه فرامرزیان (1395). رابطه شاخص‌های توسعه و مهاجرپذیری شهرستان‌ها در ایران، فصلنامه تحلیل ‌اجتماعی نظم و نابرابری، دوره 12، شماره 4، صص 35-10.
لهسائی‌زاده، عبدالعلی (1368). نظریات مهاجرت، شیراز: ناشر نوید.
مشفق، محمود و محمد شکفته ‌گوهری (1399). مطالعه وضعیت مهاجرت در شهرستان‌های مرزنشین ایران و اثرات توسعه‌یافتگی بر آن، فصلنامه علوم ‌اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، سال 27، شماره 88، صص 144-109.
Anselin, L. (2019).  Global Spatial Autocorrelation (2). Bivariate. Differential and EB Rate Moran Scatter Plot. Geodacenter.github.io.
Beaujot, R. (2002). Effect of Immigration on Demographic Structure. PSC Discussion papers Serie, 16(9).
Bell, M.; S. Muhidin; Y. Zhu; E. Charles-Edwards & P. Ueffing (2012). Internal migration in the countries of Asia: A comparative analysis, Paper presented to the 2nd Asian Population Association Conference, Bangkok, Thailand. Online version: http://www.gpem.uq.edu.au /qcpr-docs/ InternalMigration_in _the Countries_ of_Asia.pdf.
Bernard, A.; M. Bell; & C.  Jim (2019). Internal Migration and Education: A Cross-National Comparison (Background paper for The UNESCO Global Education Monitoring Report 2019. Background paper prepared for the 2019 Global Education Monitoring Report.
Bernard, A.; M. Bell; & E. Charles-Edwards (2013). Improved measures for the cross-national comparison of age profiles of internal migration, Population Studies, 68(2): 179–195.
Bernard, A.; M. Bell; & E. Charles-Edwards (2014b). Life-Course Transitions and the Age Profile of Internal Migration,  Population and Development Review, 40(2): 231-239.
Chen, C. Y. (2015). The Effect of Migration on the Mean Age of Population: An Application of Preston’s Mean Age of Population Improvement Model, Journal of Family History, 40(1): 92-110.
De Haas, H. (2007). Migration and Development: A Theoretical Perspective. Bielefeld: Comcad, Working Papers – Center on Migration. Citizenship and Development; 29.
Golini, A. & A. Bartolomeo (2009). the Impact of a Massive Migration Flow on the Regional Population Structure: The Case of Italy, Vienna Yearbook of Population Research, 7(1): 149-165.
Karachurina, N. (2018). Age-specific net migration patterns in the municipal formations of Russia, GeoJournal, Vol 83. Issue2.
Louis, M. (2013). Migration–Development Nexus: Macro and Micro Emprical Evidence, These De Doctorates Sciences Economiqes Aix-Maeseille University.
Moran, P. (1950). Notes on Continuous Stochastic Phenomena, In Biometrika. 37 (1-2): 17-23.
Murphy, M. (2016). The Effect of Long-Term Migration Dynamics on Population Structure in England & Wales and Scotland. Population Studies. Vol 70. Issue2.
Plane, D. A. (1992). Demographic Influences on Migration, Regional Studies, 27: 375–383.
Plane, D. A. and JR. Jurjevich (2009). Ties that no Longer Bind? The Patterns and Repercussions of Age-Articulated Migration, The Professional Geographer, 61(1): 4−20.
Rodrigerz, J. and D. Rwe (2018). How is Internal Migration Reshaping Metropolitan Populations in Latin America? A New Method and New Evidence, Population Studies,72(2).
Rogers, A. & J. Raymer (2002). Capturing the Age and Spatial Structures of Migration.
Rogers, A.; R. Racquillet; & LJ. Castro. (1975). Model Migration Schedules and their Applications.
Sadeghi, R.; M. J. Abbasi-Shavazi; & S, Shahbazin (2020). Internal Migration in Iran, Chapter 15, Pp.295-317. In M. Bell, A. Bernard, E. Charles-Edwards. And Y, Zhu (Eds.). Internal Migration in the Countries of Asia. Springer International Publishing. 
Tobler, W. (1970). A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46 (2): 234-240.
 Walker, E. (2016). Baby Boomer Migration and Demographic Change in US Metropolitan Areas, Migration Studies, 4(3): 347–372
Winkler, R. & K. Johnson (2015). Migration signatures across the decades: Net Migration by Age in U.S. Counties. 1950-2010. Demographic Research. No 3.