نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته جمعیت‌‎شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای کنونی، سلامت تبدیل موضوعی مهم و محوری در مطالعات اجتماعی و جمعیتی شده است. هدف این مقاله شناخت تفاوت­‌های بومی–مهاجر الگوی سبک زندگی سلامت‌محور سالمندان شهر قرچک در سال 1398 است. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده‌ها به کمک پرسشنامه محقق‌ساخته از 383 نفر از سالمندان60 ساله و بالاتر بومی و مهاجر شهر قرچک گردآوری شده است. نتایج نشان داد 16.7 درصد از بومیان و 4/18 درصد از مهاجران سبک زندگی سلامت‌محور پایینی دارند. اکثر بومیان (69.5 درصد) و مهاجران (66.5 درصد) سالمند سبک زندگی سلامت‌محور در حد متوسط دارند. طبق نتایج تحلیل دومتغیره، سالمندان مرد، سالمندان دارای تحصیلات بالا، سالمندان شاغل، و همچنین سالمندان دارای همسر از سبک زندگی سلامت‌محور مطلوب­تری برخوردارند. بین نحوه گذران اوقات فراغت، مصرف دخانیات و تغذیه در بین سالمندان ایرانی و افغانستانی­ از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که متغیر تابعیت با کنترل سایر متغیرهای جمعیتی و زمینه‌­ای تأثیر معنی­‌داری بر سبک زندگی سلامت‌محور سالمندان ندارد؛ اما متغیرهای سال‌­های تحصیل، جنس و تعداد فرزندان سالمندان دارای اثر مثبت بر سبک زندگی سلامت‌محور هستند. طبق نتایج، سبک زندگی سلامت­‌محور سالمندان، فارغ از تابعیت معطوف به همبسته‌­های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Health-Oriented Lifestyle of Two Groups of Iranian and Afghan Elderly (Case Study: Qarchak Elderly)

نویسندگان [English]

  • Behnaz Nouri Kourabbaslou 1
  • Nader Motie Haghshenas 2
  • Seyed Reza Moeini 3

1 Ph.D Student in Demography, Department of Social Science, Faculty of Social Sciences and Communication, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. E-mai: samira_marvi@yahoo.com

2 Assistant Professor of Demography, Department of Population Economics and Human Capital, National Institute for Population Research, (Corresponding Author). E-mai: nader.haghshenas@nipr.ac.ir

3 Associate professor of Demography, Department of Social Science, Faculty of Social Sciences and Communication, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. E-mai: rezamoini43@yahoo.com

چکیده [English]

In today's world, health has become an important issue in social and demographic studies. The main purpose of this paper is to identify the indigenous-immigrant differences in the health-oriented lifestyle pattern of the elderly in Qarchak city, 2020. The research method is survey and the data were collected from 383 elderly people aged 60 and older using a researcher-made questionnaire technique. The results showed that 16.7 % of the natives and 18.4 % of the immigrants have a low health-oriented lifestyle. Overall, the majority of Indigenous people (69.5%) and immigrants (66.5%) have a moderately healthy elderly lifestyle. According to the results of bivariate analysis, men have a higher health-oriented lifestyle compared to women. Elderly people with higher education and those with a spouse has a higher health-oriented life style. There is a statistically significant difference between leisure activities, smoking and nutrition among Iranian and Afghan seniors.The results of multivariate analysis showed that the citizenship does not have a significant effect on the health-oriented lifestyle of the elderly by controlling other demographic and contextual variables. But the years of education, gender and number of children of the elderly have a positive effect on health-oriented lifestyle, respectively.The health-oriented lifestyle of the elderly depend to the social, cultural and economic conditions regardless of nationality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • Health-Based Lifestyle
  • Afghan Immigrants
  • Qarchak City

این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری نویسنده نخست می‌باشد.

احمدی، یعقوب، حسین محمدزاده و سیمین علی رمانی (1395). رابطۀ انواع سرمایه و سبک زندگی سلامت‌محور در زنان شهر سنندج، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، شماره 61، صص 139 - 107.
بوردیو، پیر (1391). تمایز؛ نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمۀ: حسن چاوشیان، تهران: ثالث.
جلالیان، حمید، اصغر پاشازاده و فریوش نامداری (1395). عوامل مؤثر در تحولات جمعیتی و کالبدی سکونتگاه‎های پیرامون کلان‌شهرها و پیامدهای آن، پژوهش موردی: شهر قرچک، پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، شماره 13، صص 50-33.
جهانبخش اسماعیل و منصور هاشمی (1393). سبک زندگی زنان مراجعه‌کننده به پایگاه‌های بهداشتی شهرستان الیگودرز، نشریه پژوهشی-تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز، شماره 8 و 9، صص 89-83.
چاوشیان، حسن (1381). سبک ‌زندگی ‌و ‌هویت ‌اجتماعی؛‌ مصرف ‌و‌ انتخاب‌های‌ ذوقی ‌به‌عنوان ‌وجه‌ تمایز ‌و ‌تشابه ‌در ‌دوران‌ مدرنیته ‌اخیر، رسالة دوره دکتری، دانشگاه تهران.
رضایی، زینب، رمضان حسنزاده و بهرام میرزاییان (1392). مقایسه رضایت زناشویی، سبک زندگی و سلامت روان در مردان و زنان بازنشسته و غیربازنشسته، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 4، صص 61-54.
زارع، بیژن، زینب کاوه فیروز و محمدرسول سلطانی (1393). تعیین‌کننده‌های سرمایه‌ای سبک زندگی سلامت‌محور سالمندان تهران، نامه انجمن جمعیتشناسی ایران، شماره 16، صص 138-117.
شارع پور، محمود، ابوعلی ودادهیر و سکینه قربانزاده (1389). تحلیل جنسیتی تصادف با تأکید بر مفهوم سبک زندگی سالم: مطالعه موردی جوانان شهر تهران، زن در توسعه و سیاست، شماره 8، صص 37-12.
شمس‌الدینی لری عباس، کیمیا پورمحمدی، ویدا کشتکاران، صادق احمدی کشکولی و محمدرضا پور‌احمدی (1394). بررسی سطح سبک زندگی سالمندان شهر شیراز، پژوهش‌های سلامت‌محور، شماره 1، صص 84-75.
عربی، سیداکبر (1397) تأثیر مهاجرت بر جرم در شرق استان تهران: مطالعه مورد سرقت منازل سال 94 (ورامین)، دانش انتظامی شرق استان تهران، شماره 18، صص 26-1.
فتح آبادی جلیل، سعید صادقی، فرهاد جمهری و آزاده طلانشان (1396). نقش سبک زندگی سلامت‌محور و مکان کنترل سلامت در پیش بینی ابتلا به اضافه وزن، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، شماره 5، صص 287-280.
قاسمی، وحید، رسول ربانی، علی ربانی خوراسگانی، محمدباقر علی‌زاده اقدم (1387). تعیین‌کننده‌های ساختاری و سرمایه‌ای سبک زندگی سلامت‌محور، مسائل اجتماعی ایران. شماره 63، صص 213-181.
کرمی، خدابخش، کریم رضادوست، سیما عبدیزاده و فرات چبیشه (1394) بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی سلامت محور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و دانشگاه شهید چمران اهواز، توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 10، شماره 1، صص126-97.
کلدی، علیرضا، حمیده کبیران عین‌الدین، سیدحسین محققی کمال و پوریا رضا سلطانی (1393). بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت با کیفیت زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1392)، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره6، صص 95-87.
گیدنز، آنتونی (1393). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ نهم.
الماسی مسعود (1397). تعیین‌کننده‌های سبک زندگی سلامت‌محور در سالمندان شهر ایلام، نشریه پرستاری ایران، جلد ۳۱، شماره ۱۱۱، صص 85-75.
منصوریان مرتضی، مصطفی قربانی، محمدعلی سلیمانی، رضا مسعودی، ابراهیم رحیمی و حمید آسایش (1388). بررسی سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه‌های شهر گرگان، مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (جهرم)، شماره 2، صص 72-61.
واحدیان مرتضی، اسداله بابایی فرد و محمدگنجی (1400). فراتحلیل مطالعات عوامل موثر بر سبک زندگی سلامت‌محور در ایران، دوماه‌نامه علمی پژوهشی فیض، شماره 25، صص 900-891.
Abel, T. (1991). Measuring Health Lifestyles in a Comparative Analysis, Soc, Sci Med, 32: 899-908.
Adonis, A., & P. Stephen (2010). The Myth of Britain' Classless Society. 2th ed. London: Penguin, P.11-15.
Arsenijevic, J., & W. Groot (2018). Lifestyle Differences between Older Migrants and Non-Migrants in 14 European Countries using Propensity Score Matching Method, Int J Public Health, 63: 337–347.
Cockerham, D., P. William, G. Hinotea, A. Pamela, & H. Christian (2012). Health lifestyles in Central Asia: the Case of Kazakhstan and Kyrgyzstan, Sci &Med, 4(7): 1409-1421.
Cockerham, W. (2000). The Sociology of Health Behavior and Health Lifestyles , London: Pren tice Hall College.
Cockerham, W. (2004). Medical Sociology. JAMA 292. No. 13: 1615-1621.
Cockerham, W. C. (2008). Social Causes of Health and Disease, London: Polity Press.
Daskalopoulou, C., A. Koukounari, J. Ayuso-Mateos, M. Prince, & A. Prina (2018). Associations of Lifestyle Behaviour and Healthy Ageing in Five Latin American and the Caribbean Countries—A 10/66 Population-Based Cohort Study, Nutrients, 10(11): 1593. doi:10.3390/nu10111593 
Daskalopoulou, C., B. Stubbs, C. Kralj, A. Koukounari, M. Prince, & A.M. (2018). Prina Associations of smoking and alcohol consumption with healthy ageing: A Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies. BMJ Open. 2018;8:e019540. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019540.
Knoops K. T., L. C. de Groot, D. Kromhout, A. E. Perrin, O. Moreiras-Varela, A. Menotti, & W. A. van Staveren (2004). Mediterranean Diet, Lifestyle Factors, and 10-year Mortality in Elderly European Men and Women: The HALE project. JAMA. 2004;292:1433–1439. doi: 10.1001/jama.292.12.1433.
Kralj, C., C. Daskalopoulou, F. Rodríguez-Artalejo, E. García-Esquinas, T. D. Cosco, M. Prince, & A. M. Prina (2018). Healthy Ageing: A Systematic Review of Risk Factors. ATHLOS Consortium; London, UK: 2018.
Kvaavik E., G. D. Batty, G. Ursin, R. Huxley, & C. R. (2010). Gale Influence of Individual and Combined Health Behaviors on Total and Cause-Specific Mortality in Men and Women: The United Kingdom Health and Lifestyle Survey. Arch. Intern. Med. 2010;170:711–718. doi: 10.1001/archinternmed.2010.76.
Link B. G., & J. O. Phelan (2005). Social Conditions as Fundamental Causes of Disease, J Health Soc Behav, 36: 80-94.
Lowsky D. J., S. J. Olshansky, J. Bhattacharya, & D. P. Goldman (2014). Heterogeneity in Healthy Aging. J. Gerontol. Ser. A Boil. Sci. Med. Sci, 2014;69:640–649. doi: 10.1093/gerona/glt162.
Mohammad Nabi, M. (2008). Social Health and its Domains: Social Health With Individuals-Oriented in Society. The Institute of Improving of Women's Life, Available from: www.riwl.org/farsi/faeducation/social health. Accessed 3 April 2013. [In Persian]
Murray C. J., R. M. Barber K. J. , Foreman, A. Abbasoglu Ozgoren, F. Abd-Allah, S. F. Abera, V. Aboyans, J. P. Abraham, Abubakar I. (2015). Global regional, and National Disability-Adjusted Life Years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: Quantifying the epidemiological transition. Lancet, 386: 2145–2191.
Phelan J. C, B. G. Link, & P. Tehranifar (2010). Social Conditions as Fundamental Causes of Health Inequalities: Theory, evidence, and policy implications. J Health Soc Behav, 51: 28-40.
Prina, A. M. (2017). Ageing, Resilience and Depression: Adding Life to Years as well as Years to Life, Epidemiol Psychiatr Sci, 26: 571–573.
Rechel, B., P. Mladovsky, D. Ingleby, J. P. Mackenbach, M. McKee (2013). Migration and Health in an Increasingly Diverse Europe, The Lancet, 381: 1235–1245.
Sabia S., A. Singh-Manoux, G. Hagger-Johnson, E. Cambois, E. J. Brunner, & M. Kivimaki (2012). Influence of Individual and Combined Healthy Behaviours on Successful Aging, CMAJ, 184: 1985–1992.
Sabia, S., H. Nabi, M. Kivimaki, M. J. Shipley, M.G. Marmot, & A. Singh-Manoux (2009). Health Behaviors from Early to Late Midlife as Predictors of Cognitive Function: The Whitehall II study. Am. J. Epidemiol, 170: 428–437
Singh, G. K., & B. A. Miller (2004). Health, Life Expectancy, and Mortality Patterns among Immigrant Populations in the United States, Can J Public Health, 95: 14–121.
Spencer, C. A., K. Jamrozik, P. E. Norman, & M. Lawrence-Brown
(2005). A simple lifestyle score predicts survival in healthy elderly men, Elsevier
Preventive Medicine, 40: 712-717.
Stenholm, S., J. Head, M. Kivimaki, I. Kawachi, V. Aalto, M. Zins, M. Goldberg, P. Zaninotto, L. Magnuson Hanson, & H. Westerlund (2016). Smoking, Physical Inactivity and Obesity as Predictors of Healthy and Disease-Free Life Expectancy Between Ages 50 and 75: A multicohort study. Int. J. Epidemiol; 45:1260–1270. doi: 10.1093/ije/dyw126.
Suárez-Reyes, M., D. Quintiliano-Scarpelli, A.P. Fernandes, C. Cofré-Bolados, & T. Pizarro (2021). Lifestyle Habits and Health Indicators in Migrants and Native Schoolchildren in Chile. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18 (11): 5855.
Visser, M., H. A. H. Wijnhoven, H. C. Comijs, F. G. C. F. Thomése, J.W.R. Twisk, D. J. H. Deeg (2018). A Healthy Lifestyle in Old Age and Prospective Change in Four Domains of Functioning, Journal of Aging and Health,31(7): 1297-1314.
Xo, Q., D. Anderson, M. Country (2011). A Longitudinal Study of the Relationship Between Lifestyle and Mental Health among Midlife and Older Women in Australia, Health Care for Woman International, 13(12):1082-1096.