نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 Ph. D candidate in Demography, Department of Demography , University of Tehran

چکیده

مسئله جوانی جمعیت در کشورهای درحالِ‌توسعه یکی از مهمترین مسائل جمعیتی است. هدف این مطالعه بررسی عوامل جمعیت‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی گذار کشورها از ساختار سنیِ جوان در قاره آسیا و آفریقا، طی سال‌های 2020-1990، است. در یک تحلیل ثانویه، داده‌های جمعیت سازمان ملل متحد برای 107 کشور آسیایی و آفریقایی با استفاده از تحلیل سابقه رخداد واقعه مدل‌سازی شدند. نتایج مدل رگرسیون کاکس نشان داد پس از تعدیل متغیرهای مستقل میزان باروری کل، میزان خام مرگ و میزان مهاجرت خالص و نیز متغیرهای کنترل (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و جمعیت شهرنشین)، متغیر میزان باروری کل بر روند گذار کشورها از جوانی جمعیت تأثیر دارد. به‌طوری‌که، به ازای یک واحد افزایش در میزان باروری کل، مخاطره گذار کشورها از جوانی جمعیت 58 درصد کاهش می‌یابد. نقش متغیر میزان باروری کل در قاره آفریقا بیشتر از قاره آسیا معنی‌دار برآورد شده است. متغیر میزان مهاجرت خالص فقط در قاره آفریقا معنی‌دار است و تأثیر مثبتی بر گذار از ساختار سنی جوان دارد. باتوجه‌به باروری بالای کشورهای آفریقایی، گذار ساختار سنی در این کشورها در آینده‌ای نزدیک اتفاق نمی‌افتد و این مسئله  مهمی در سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش‌های اشتغال، مسکن، آموزش و غیره است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Transition of Asian and African Countries From Young Age Structure During the years 1990-2020

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Torabi 1
  • Sedigheh Jahanbazian 2

1 Associate Professor of Demography, Department of Demography, University of Tehran (Corresponding author).

2 Ph. D candidate in Demography, Department of Demography , University of Tehran.

چکیده [English]

Population youth is one of the most important population issues in many developing countries. The purpose of this study is to investigate demographic, economic and social factors affecting transition of the countries from young age structure in Asian and African continents during the years1990-2020. in a secondary analysis, UN population data for 107 Asian and African countries were modeled using the of event history analysis. The results of the Cox regression model showed that after adjusting covariates of total fertility rate, crude death rate and net migration rate as well as control variables (gross domestic product, inflation rate and urban population), the variable of total fertility rate affects transition trend of countries from population youth; so that for one unit increase in the total fertility rate, the transition hazard of countries from population youth decreases by 58%. The role of total fertility rate variable was estimated to be more significant in the African continent than in the Asian continent. The net migration rate variable is significant only in the African continent, showing a positive effect on transition from the young age structure. Considering the high fertility of African countries, the transition of age structure in these countries will not happen in the near future, and this is an important issue in macro-level policy in sectors of employment, housing, education, and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • event history analysis
  • transition
  • age structure
  • population youth
  • Asia
  • Africa