نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

گذار مرگ‌ومیر، با بهبود در سلامت جمعیت، افزایش توانایی مقاومت در برابر بیماری‌ها، و با پیشرفت‌های علمی که از مرگ زودرس جلوگیری می‌کند، فاز آغازین گذار جمعیتی است. دراین‌راستا، این مطالعه، با استفاده از روش هموارساز اسپلاین (pspline)، به بررسی روند گذار مرگ‌ومیر در ایران می‌پردازد. داده‌های تحقیق شامل امید زندگی‌های برآوردشده در مقاطع زمانی مختلف در کشور است. از تکنیک اسپلاین هموارکننده برای پیوند برآوردها و ترسیم روند تغییرات شاخص امید زندگی و سرعت تغییرات آن استفاده شد. محاسبات و ترسیم نمودارها با بهره‌گیری از بسته «پی‌اسپلاین» در نرم‌افزار R انجام گرفت. نتایج نشان داد که مرگ‌ومیر ایران از اوایل قرن 14 هجری شمسی گذار خود را آغاز نموده و تا اواسط دهه 1360 با سرعت زیادی پیش رفته است. بعد از این دوره، تا اوایل قرن 15، این روند همچنان با سرعتی کندشونده استمرار یافته است؛ یعنی درحالی‌که همچنان امید زندگی در حال افزایش است، اما شتاب افزایش کاهش یافته است. انتظار می‌رود این روند با سرعتی ثابت در قرن 15 هجری شمسی نیز تداوم یابد. به‌کارگیری روش اسپلاین این امکان را فراهم آورد تا به‌طورِدقیق‌تر بر اساس آمار ناپارامتریک این روند مدل‌سازی گردد و حساسیت مدل به برآوردهای مختلف آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Mortality Transition Trend in Iran Using the Smoothing Spline Method

نویسندگان [English]

  • Nazanin Aghaei 1
  • Rasoul Sadeghi 2

1 Ph.D Student in Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran (Corresponding Author).

چکیده [English]

The mortality transition is the initial phase of demographic transition by improving the population health ,increasing the ability to resist disease, and preventing premature deaths through scientific advances . In this regard, the current article examines the mortality trend in Iran using the smoothing spline method. The research data includes life expectancy estimations at different times in the country. The smoothing spline technique was used to link the estimates and plot the trend of changes in the life expectancy index, and the speed of its changes. The calculations and drawings of plots were performed using the pspline package in R software. The results showed that the mortality transition in Iran began in the early 14th century (AH) andprogressed very rapidly until the mid-1980s. After this period, this trend continued until the early 15th century (AH) at a slower pace, that is, while life expectancy is still increasing, but the increase acceleration is slowing down. This trend is expected to continue at a steady pace in the 15th century (AH). The use of the spline method in this article made it possible to model this process more accurately based on non-parametric statistics and reveal the sensitivity of the model to different estimates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Expectancy at Birth
  • Mortality Transition
  • Nonparametric Regression Techniques
  • Polynomial Models
  • Smoothing Spline

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه دوره دکتری نویسنده نخست با عنوان «بررسی اثرات مُمِنتومی فرایندهای جمعیتی بر سالخوردگی جمعیت در استان‌های ایران» می‌باشد.

امانی، مهدی (1374). کوششی در نگرش تاریخی به روند میزان‌های موالید و مرگ و شناخت مراحل گذار جمعیتی در ایران، فصلنامه جمعیت، شماره‌های 13 و 14، صص 83-71.
آقا، هما (1387). محاسبه جدول عمر خلاصه و کامل استان‌های ایران برای سال 1385، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
آقایی، نازنین (1391). مطالعه اثر نیرومحرکه تغییرات مرگ‌ومیر بر سالخوردگی جمعیت در ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ترکاشوند، محمد (1396). تحلیل حساسیت و بازآزمون روش‌های ارزیابی ثبت مرگ بزرگسالان، پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
خزانه، حبیب‌‌الله و ابوالقاسم سادات دربندی (1352). پیش‌بینی و گذشته‌نگری جمعیت شهری و روستایی ایران تا سال 1370، تهران: مرکز آمار ایران.
زنجانی، حبیب‌الله و طه نورالهی (1379). جداول مرگ‌ومیر ایران برای سال 1375 (برحسب جنس در کل کشور و استان‌ها به تفکیک شهری و روستایی)، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
زنجانی، حبیب‌الله و مجید کوششی (1371). بررسی مرگ‌ومیر در ایران در مطالعات مربوط به تحول جمعیت در طرح‌ریزی کالبدی ملی از 1365 تا 1400، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
زنجانی، حبیب‌الله (1370). جمعیت و شهرنشینی در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
زنجانی، حبیب‌الله، محمد آراسته خوی و داریوش صدری وحیدی (1350). جمعیت‌شناسی تطبیقی جهان، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی دانشگاه تهران.
ساسانی پور، محمد، مجید کوششی، عباس عسکری ندوشن و اردشیر خسروی (1396). نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر، نامه انجمن جمعیتشناسی ایران، دوره 12، شماره 24، صص 134-109.
ساسانی‌پور، محمد (1397). تفاوت‌های جنسی مرگ‌ومیر در ایران: تحلیل روند، الگوها و علل، پایان‌نامه دوره دکتری جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
ساسانی‌پور، محمد و مصیب محبی (1398). بررسی امکان بهبود امید زندگی ایران با حذف علل عمده مرگ طی دوره 1394-1385، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 5، شماره 1، صص 29-7.
سرایی، حسن (1376 الف). گذار جمعیتی ایران، ملاحظات مقدماتی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 9، صص 18-1.
سرایی، حسن (1376 ب). مرحله اول گذار جمعیتی ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره 9 و 10، صص 67-51.
شریفی، منصور (1385). مرحله انتقالی مرگ‌ومیر و شواهدی از استمرار انتقال اپیدمیولوژیک ایران در دهه اخیر، نامه انجمن جمعیتشناسی ایران، دوره 1، شماره 2، صص 194-171.
شمس، حسن (1361). جدول امید به زندگی ایران (جدول عمر)، تهران: مرکز آمار ایران.
عینی زیناب، حسن، فریده شمس قهفرخی، علیرضا ساجدی، اردشیر خسروی، علیرضا زاهدیان، زهرا رضایی و طه نورالهی (۱۳۹۴). مدل‌سازی و پیش‌بینی مرگ‌ومیر در ایران ۱۴۲۰-۱۳۷۵، تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره ۱۸، شماره ۴، صص 346-336.
فتحی، الهام، منصور شریفی، محسن ابراهیم‌پور و حبیب‌اله زنجانی (1397). علل عمده مرگ‌ومیر ایران در سال 1395 با استفاده از جداول عمر چند کاهشی، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 13، شماره 26، صص 185-155.
کمیجانی، اکبر، مجید کوششی و لیلی نیکان (1392). برآورد و پیش‌بینی میزان مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی کارتر، پژوهشنامه بیمه، دوره 2، شماره ۴، صص 25-1.
کوششی، مجید (۱۳۹۷). جداول عمر کشور در سال ۱۳۹۵ بر اساس آمارهای ثبت مرگ در ایران، تهران: پژوهشکده بیمه.
کوششی، مجید و لیلی نیاکان (۱۳۹۳). جداول عمر کشور در سال‌های 1390 و 1391 براساس آمارهای ثبت مرگ در ایران، تهران: پژوهشکده بیمه.
کولی، کی. ال (1361). جداول خلاصه عمر در ایران برای سال‌های 1356-1352، ترجمه ک. آریکیان. تهران: مرکز آمار ایران.
محبی، مهیار و محمد ساسانی‌پور (1399 الف). کووید 19 و بازبینی گذارهای جمعیت‌شناختی: عصر اپیدمی‌های-عفونی انگلی نوپدید؟ نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال15، شماره30، صص 74-41.
محبی، مهیار و محمد ساسانی‌پور (1399 ب). پویایی ساختار سنی جمعیت و مرگ ومیر در ایران: پیشنهاد روشی جدید برای تعدیل میزان‌های مرگ‌ومیر، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال 15، شماره 9،
مرکز آمار ایران (1395). بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده آن تا افق 1430 شمسی بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، قابل دسترس در Http://www.sci.org.ir
مهاجرانی، علی اصغر (1367). ملاحظاتی درباره افزایش تعداد و رشد جمعیت ایران در یکصد سال اخیر (1365-1265)، نامه علوم اجتماعی، دوره جدید، جلد اول، شماره 1، صص 91-81.
میرزایی، محمد (1367). سطح مرگ‌ومیر و توسعه-ارائه یک الگو، نامه علوم اجتماعی، دوره جدید، جلد اول، شماره 1، صص 107-118.
میرزایی، محمد و لیلا علیخانی (1386). برآورد سطح و بررسی عوامل مؤثر بر مرگ‌ومیر شهر تهران در سال 1384 و روند تحولات اپیدمیولوژیکی آن در سی سال اخیر، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال 2، شماره 3، صص 60-30.
میرزایی، محمد، مجید کوششی و محمدباقر ناصری (1375). برآورد و تحلیل شاخص‌های حیاتی-جمعیتی کشور در سرشماری‌های 1365 و 1370، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
نوراللهی، طه و محمد حسین نجاتیان (1382). مرگ و میر کودکان در ایران، روندها و شاخص ها (1335-1400)، تهران، مرکز آمار ایران.
نوراللهی، طه، حسام خدامرادی، وریا عبدالله نژاد (۱۳۹۲). ساخت جدول عمر سالانه برای ایران، تهران، پژوهشکده آمار ایران.
نهاپتیان، وارتکس و حبیب‌الله خزانه (1356). میزان‌های حیاتی ایران، تهران: دانشکده بهداشت دانشگاه تهران.
Caldwell, J. C. (1998). Basic premises for health transition in developing countries, World Health Stat Q; 51.
Eilers, P. H. C. & B. D. Marx (2010). Splines, knots, and penalties. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics 2.
Eilers, P. H. C., & B. D. Marx (1996). Flexible smoothing with B-splines and penalties. Statist. Sci. 11.
James, G., D. Witten,  T. Hastie & R. Tibshirani (2017). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, Corrected 7th Printing, Springer Science+Business Media New York.
Khosravi, A., R. Taylor, M. Naghavi & A. D. Lopez (2007). Differential mortality in Iran. Population Health Metrics, V. 5.
Kuate Defo, B. (2014). Demographic, epidemiological, and health transitions: are they relevant to population health patterns in Africa? Glob Health Action, 7.
Notestein, F. W. (1945). Population: the long view. In: Kuate Defo, B. (2014), Demographic, epidemiological, and health transitions: are they relevant to population health patterns in Africa? Glob Health Action, 7.
Omran, A. R. (1971). The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change, Milbank Mem Fund Q, 49: 509-538.
Ramsay, J. O., N. Heckman, & B. W. Silverman (1997). Spline smoothing with model-based penalties, Behavior Research Methods, Instruments. & Computers 29.
Thompson, W. (1929). Population. Am J Sociol, 34: 959-75.
United Nations (2019). World population prospects, in Http://www.popiulation.un.org.
Vallin, J. & F. Mesle (2004). Convergences and divergences in mortality: a new approach to health transition, Demographic Research, DOI: 10.4054/DemRes.2004.S2.2.
Weeks, J. (2008). Population: An Introduction to Concepts and Issues, Wad Worth, USA.