نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد.

2 دانشیار جمعیت شناسی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

3 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

چکیده

طلاق فرآیندی چالش‌زا است که در ابعاد گوناگون روانی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شناسایی و واکاوی فرآیند شکل‌گیری ازدواج مجدد در مردان و تفاسیر آنان از دلایل و زمینه‌های ازدواج مجدد پس از طلاق است که به شیوه کیفی و با روش نظریه زمینه‌ای اجرا شده است. 15 نفر از مردان ساکن در شهر اصفهان که دارای تجربه طلاق بوده و پس از آن مجددا ازدواج کرده بودند به صورت هدفمند و به شیوه نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. داده‌ها به شیوه مصاحبه عمیق گردآوری و به‌روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. مقوله هسته"بحران هویت فردی و اجتماعی" است. به عبارتی مردان پس از طلاق با چالش‌های هویتی در بعد فردی و اجتماعی مواجه می‌شوند که این امر شرایط و زمینه‌های ازدواج مجدد را برای مردان فراهم می‌کند. یافته‌ها نشان داد که مردان پس از طلاق به دلیل انتظارات هنجاری_ارزشی و ساختارهای جنسیتی موجود در جامعه، خود را در جهت خلاف وضعیت بهنجار می‌دیدند. به دنبال این واقعه و چالش‌های ایجاد شده در بعد فردی و جمعی هویت، ازدواج مجدد به عنوان راه‌حلی کارآمد برای بازآفرینی هویت مردانگی و برخورداری از مقبولیت دوباره اجتماعی اتخاذ شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recreating the masculin identity and gaining social acceptance in the process of remarriage of men

نویسندگان [English]

  • Maryam Kazemi Sahlavani 1
  • Maliheh Alimondegari 2
  • Ali Ruhani 3

1 M.A.Student in Demography, Department of Social Sciences, Yazd University

2 Associate Professor of Demography, Department of Social Sciences, Yazd University.

3 Associate Professor Faculty of Social Sciences Yazd University

چکیده [English]

Divorce is a challenging process that affects a person's life in various psychological, emotional, social and economic dimensions The purpose of this study is to identify and analyze the process of remarriage in men and their interpretations of the causes and contexts of remarriage after divorce, which has been implemented qualitatively and with the method of grounded theory. Fifteen men living in Isfahan who had experience of divorce and then remarried were purposefully selected through theoretical sampling. Data were collected through in-depth interviews and analyzed by open, axial and selective coding methods. The core category is the "individual and social identity crisis", which was obtained from a combination of 20 main categories. In other words, after divorce, men face identity challenges in the individual and social dimensions, which provide the conditions and grounds for remarriage for men. Findings showed that men after divorce, due to normative-value expectations and gender structures in society, saw themselves in the opposite direction of the normal situation. Following this event and the challenges created in the individual and collective dimension of identity, remarriage has been adopted as an effective solution to recreate masculinity and enjoy social re-acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • remarriage
  • identity crisis
  • men
  • Isfahan city