نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

طلاق عاطفی یکی از آسیب‌هایی است که بسیاری از خانواده‌ها با آن مواجه هستند. خانواده یکی از ارکان اساسی و مهم هر واحد اجتماعی است و برقراری روابط رضایت‌بخش و داشتن رضایت زناشویی پایه‌های استحکام آن را تشکیل می‌دهد. از این رو ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر شدت طلاق عاطفی هر چه بیشتر احساس می گردد در این مطالعه شدت طلاق عاطفی، در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و عاطفی – جنسی، مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای نظریه های گیدنز، مبادله، گذار دوم جمعیتی، نوگرایی و مدرن شدن، تضاد، محرومیت اقتصادی و همسان همسری، متغیرهای موثر در تغییرات شدت طلاق عاطفی شامل: فرگرایی، نوگرایی، رضایت جنسی، نوع خانواده (از سنتی تا مدرن)، اعتقادات مذهبی، همسان همسری تحصیلی، و مذهبی زوجین و سن ازدواج انتخاب گردیدند.روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایش بوده، که تعداد ۳۸۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران، به‌عنوان نمونه، و با ابزار پرسشنامه مورد کاوش قرار گرفت. با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره، شدت طلاق عاطفی با متغیر های فردگرایی، نوگرایی و نوع خانواده ( از سنتی تا مدرن) ارتباط مثبت و با متغیرهای رضایت جنسی، همسانی همسری مذهبی، همسان همسری تحصیلی و سن ازدواج ارتباط منفی داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Social and Demographic Factors Affecting the Severity of Emotional Divorce (Case study: married men and women living in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Parvin Arbabzadeh 1
  • Shahla Kazemipour 2
  • Seyed Reza Moeini 1

1 Department of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)

چکیده [English]

Emotional divorce is one of the traumas that many families face. The breakdown of marital ties is one of the most prominent examples of developments related to today's family. Therefore, the need to study the factors affecting emotional divorce is felt more and more in this study. Based on Giddens's theories of exchange, second demographic transition, modernization, conflict, economic deprivation and homosexuality, the influence of individualism, modernity, sexual satisfaction, family type (from traditional to modern), power structure in the family Feelings of inequality, religious beliefs, matching educational and religious marriage, socio-economic status, age, sex, level of education and age of marriage on changes in the rate of emotional divorce were assessed using multivariate regression. The research method of this research was survey, in which 384 people were surveyed using Cochran's formula as a sample and a questionnaire. The reliability of the research questions was confirmed by Cronbach's alpha with a minimum value of 0.692. Findings of this study showed that women were more emotionally divorced than men and increasing sexual dissatisfaction, heterogeneity of religious beliefs and educational heterogeneity, individualism, modernity, traditional family and reducing the age of marriage leads to an increase in emotional divorce

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Divorce
  • Individualism
  • Modernity
  • Sexual Satisfaction
  • Type of family
  • Religious Beliefs