نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیات علمی/دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات-گروه علوم اجتماعی

4 استادیار جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

افزایش مهاجرت‌های ‌بین‌استانی زنان، از پراهمیت‌ترین تغییرات دهه‌های ‌اخیر حوزۀ مهاجرت ‌است‌ که تا حدزیادی از توسعه متفاوت استان‌ها نشات ‌می‌گیرد. براین‌‌اساس، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر توسعۀ اقتصادی-اجتماعی‌و توسعۀ‌تکنولوژیک استان‌ها بر نسبت ‌مهاجرت ‌‌مستقل زنان آنها به شهرتهران، با روش تطبیقی ِ‌‌‌کمی‌ بویژه‌ فازی انجام ‌گرفت. بررسی سرشماری‌های1385و 1390 نشان‌می‌دهد که با وجود افزایش مهاجران زن واردشده ‌به شهرتهران، تعداد زنان مهاجر مستقلی که‌از سایراستان‌ها به تهران آمده‌اند، کاهش‌ یافته است. نتایج آزمون ‌همبستگی‌ نشان‌‌‌می‌دهد که بین میزان توسعۀ ‌اقتصادی-اجتماعی‌‌و توسعۀ ‌تکنولوژیک استان‌ها با نسبت‌‌ مهاجرت‌و ‌مهاجرت‌ مستقل زنان‌شان به شهرتهران، رابطۀ‌ معنا‌دارمستقیم وجود داردو بیشتر مهاجران زن مستقل واردشده ‌به تهران، از استان‌های بیشتر توسعه‌یافته بودند. ولی نسبت‌‌ مهاجرت‌ مستقل زنان به شهرتهران، بیشتر تحت‌تاثیر توسعه‌یافتگی استان‌ها‌ قرارگرفته ‌است تا نسبت ‌‌مهاجرت زنان‌. نتایج تحلیل‌ فازی نشان‌می‌دهد که، هردو شرط ‌توسعۀ ‌اقتصادی-اجتماعی‌‌و توسعۀ ‌تکنولوژیک، از شاخص‌سازگاری‌‌و پوشش زیادی برخوردارندو به‌عنوان شروط‌ لازم، نسبت ‌‌مهاجرت ‌مستقل زنان ‌‌را افزایش‌‌می‌دهند. همچنین ترکیب‌ علّی ‌توسعۀ‌ اقتصادی-اجتماعی‌‌و توسعۀ‌ تکنولوژیک که‌ دارای شاخص ‌سازگاری‌و قدرت ‌تبیین تجربی زیادی است، ترکیب‌علّی کافی مهاجرت ‌مستقل زنان به تهران می‌باشد. اشتراک‌ ‌فازی دو شرط نیز، به‌صورت شرط‌ کافی با قوت‌ نظری‌و تجربی زیاد، توانسته‌ نسبت‌‌مهاجرت ‌مستقل زنان کل‌ استان‌ها به شهرتهران را تبیین‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of development on the independent migration of women from different provinces of the country to Tehran using the fuzzy combination method

نویسندگان [English]

  • Raheleh Zare Mehrjardi 1
  • majid fouladiyan 2
  • gholamreza Hassani Darmian 3
  • Ali Ghasemi Ardahaee 4

1 PhD Student in Economic Sociology and Development, Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

3 Faculty member/Ferdowsi University of Mashhad - Faculty of Literature and Humanities, Department of Social Sciences (Scientific

4 Assistant professor of Demography, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The increase of women's inter-provincial migrations is most important Migration changes in recent decades, is largely due to the different development of provinces. Therefore, research was carried out with aim of investigating effect of socio-economic and technological development of provinces on ratio of independent migration of women to Tehran, with a quantitative comparative method, especially fuzzy. Censuses of 2006 and 2011 show that despite increase of female immigrants to Tehran, The number of independent immigrant women to Tehran decreased. Results of correlation showed that there is a direct relationship between amounts of "socio-economic" and "technological" development of provinces with ratio of "migration" and "independent migration" of women to Tehran, and most of independent female immigrants who entered Tehran were from more developed provinces. But proportion of women's independent migration to Tehran is more affected by development of provinces. Results of fuzzy show that conditions of "socio-economic" and "technological" development have a high index of "Consistency" and "coverage", and as necessary conditions, will increase ratio of independent migration of women. Causal combination of these two conditions has a high consistency index and empirical explanatory power and as sufficient causal combination able to explain the ratio of independent female migration to Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independent migration of women
  • socio-economic development
  • technological development
  • migration from other provinces to Tehran
  • fuzzy region