نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آمار کاربردی، گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران.

2 دانشیار آمار زیستی، گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

3 استادیار جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران.

چکیده

ویروس کرونا میلیون‌ها نفر در جهان را مجبور به قرنطینة خانگی نموده و باعث ایجاد اضطراب‌ شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی-اقتصادی با کنترل متغیرهای جمعیتی و بهداشتی بر روی اضطراب ناشی از کرونا در شهر نقده است. با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌بندی چندمرحله‌ای با تخصیص متناسب، 384 زن و مرد بالای ۲۰ سال انتخاب شده و پرسشنامة 24 گویه‌ای CPDI برای آنان در پاییز سال 1399 تکمیل گردید. سپس، داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos تحلیل شدند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، اضطراب ناشی از کرونا برای تُرک‌زبانان نسبت به کُردزبانان، خانواده‌های با هزینة ماهیانة کم و متوسط نسبت به خانواده‌های با هزینة ماهیانة بالا، افراد با ارزیابی پائین و متوسط از وضعیت آینده نسبت به افراد با ارزیابی بالا، بیشتر بوده است. افرادی که اعضای خانوادة آنان به کرونا مبتلا نشدند، افرادی که از اینترنت استفاده می‌کردند، و افرادی که اعتقاد داشتند کرونا تأثیر کمی بر اختلافات خانوادگی آنان داشته‌ است، در مقایسه با افرادی که یکی از اعضای خانوادة آنها به کرونا مبتلا شدند، از اینترنت استفاده نمی‌کردند، و بر تأثیر زیاد کرونا بر اختلافات خانوادگی تأکید داشتند، اضطراب کمتری داشتند. همچنین، با افزایش احساس ناامنی اقتصادی، اضطراب ناشی از کرونا افزایش می‌‌یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Demographic, and Socio-Economic Factors Affecting Corona Anxiety in Naqdeh city

نویسندگان [English]

  • Arezoo Bagheri 1
  • Mahsa Saadati 2
  • Adel Abdollahi 3

1 Associate professor of Applied Statistics, Statistical Methods and Modelling Department, National Institute for Population Research, Tehran, Iran.

2 Associate professor of Biostatistics, Statistical Methods and Modelling Department, National Institute for Population Research, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Economic Sociology and Development, Population Economic and Human Capital Department, National Institute for Population Research, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The Corona virus in the world has forced millions of people to quarantine at home and caused anxiety. The main objective of this study was to study the effect of socio - economic covariates by controlling demographic and health covariates on corona anxiety in Naghadeh. Using Proportional stratified multi-stage sampling 384 women and men over 20 years old were selected and a 24-item CPDI questionnaire was completed for them in the fall of 2019. Then, data were analyzed by Structural Equation Modeling in Amos Software. Accoridng to the results, Corona anxiety was more for Turkish people than Kurdish ones, for families with low and medium monthly expenses than those with high ones, and for people with low and medium assessments of the future situation than thoes with high ones. People whose family members were not infected with Corona, used Internet and believed that Corona had little effect on their family compared to those whose one of their family members were infected with Corona, didn’t use internet, and emphasized family disputes had less anxiety. Also, by increasing economic insecurity feeling, the Corona anxiety increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Anxiety
  • Demographic and socio-Economic factors
  • Structural Equation Modeling
  • Naghdeh
اسکندریان، غلامرضا (1399). ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی (با تأکید بر الگوی مصرف فرهنگی)، ارزیابی تأثیرات اجتماعی، ویژه‌نامة پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کوید 19، دورة 1، شمارة 2، صص 85-65.
افراسیابی، حسین و مریم بهارلویی (1399). تعلیق، هراس و بازاندیشی: برداشت جوانان از زندگی اجتماعی در شرایط کرونایی، مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورة 12، شمارة 2، صص 57-86.
 ایسپا (1398). گزارش نظرسنجی از مردم تهران درباره اپیدمی کرونا-موج اول، تهران: گـروه افکارسـنجی و مطالعـات افـکار عمومـی دفتـر طـرح هـای ملـی.
ایسپا (1399). گزارش نظرسنجی نگرش مردم نسبت به ابعاد شیوع ویروس کرونا (موج اول و دوم)، تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران.
جهــاد دانشــگاهی (1398). جستارهایی دربــاره پیامدهای فرهنگی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا در ایران، تهران: دفتر مطالعات فرهنگی.
زمانی، طوبی، جواد مداحی، یزدان کریمی منجرمویی و غلامرضا باغ شیرین (1400). مطالعة جامعه‌شناختی پاندمی کویید-19 و رابطة آن با احساس ناامنی اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر تهران)، نشریة راهبرد اجتماعی فرهنگی، دورة 10، شمارة 29، صص 355-319.
سرافراز، حسین (1398). اپیدمی کرونا و آندمی ناامنی، گزارش تحلیلی، تهران: انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شاهد حق قدم، هاله، علی فتحی آشتیانی، امیرمحسن راه نجات، محسن احمدی طهور سلطانی، ارسیا تقوا و محمدرضا ابراهیمی (1399). پیامدها و مداخلات روان‌شناختی در پاندمی کووید-۱۹: مطالعة مروری، مجله طب دریا، دورة ۲، شمارة ۱، صص ۱۱-۱.
فاضلی، محمد (1398). پژوهشی سریع درباره ابعاد اجتماعی بحران کرونا در ایران.
فاضلی، محمد (1399). پیمایش ابعاد اجتماعی بحران کرونا در ایران.
فاضلی، نعمت‌الله (1397). ترس و تجدد؛ صورت‌بندی مسئلة ترس و ناامنی در ایران معاصر، مجلة راهبرد اجتماعی فرهنگی، دورة 7، شمارة 28، صص 44-7.
فراهتی، مهرزاد (1399). پیامدهای روان‌شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه، ارزیابی تأثیرات اجتماعی (ویژه‌نامة پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کووید 19)، دورة 1، شمارة 2 ، صص 225-207.
قاسمی، محمدعلی (۱۳۸۸). جامعه، ریسک و اهمیت آن برای جامعة مخاطره‌آمیز، فصلنامة مطالعات راهبردی، ، دورة 12، شمارة 3، صص 46-27.
گـروه افکارسـنجی و مطالعات افـکار عمومـی دفتـر طـرح‌های ملی (1399). مطالعة کشــوری دیدگاه شهروندان در خصوص کرونا - مـوج اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مرکز افکارسنجی ناجا (1398الف). طرح افکارسنجی نگرش‌های عمومی در مــورد شیوع ویروس کرونا - موج اول، مؤسسة فرهنگی و هنری سنجش افکار امین.
مرکز افکارسنجی ناجا (1398ب). طرح افکارسنجی نگرش‌های عمومی در مورد شیوع ویروس کرونا - موج دوم، مؤسسة فرهنگی و هنری سنجش افکار امیــن.
‏Abad, A., J. A. da Silva, L. E. P. de Paiva Teixeira, M. Antonelli-Ponti, S. Bastos, C. H. C. Mármora, & A. J. da Silva (2020). Evaluation of fear and peritraumatic distress during COVID-19 pandemic in Brazil, Advances in Infectious Diseases, 10(3): 184-194.
Ahorsu, D. K., C.-Y. Lin, V. Imani, M. Saffari, M. D. Griffiths, & A. H. Pakpour (2020). The fear of COVID- 19 scale: development and initial validation, International Journal of Mental Health and Addiction, 20(3): 1537–1545.
Al-Hanawi, M. K., M. L. Mwale, N. Alshareef, A. M. Qattan, K. Angawi, R. Almubark, & O. Alsharqi (2020). Psychological distress amongst health workers and the general public during the COVID-19 pandemic in Saudi Arabia, Risk management and healthcare policy. 13: 733-742.
Anderson, R. M., H. Heesterbeek, & D. Klinkenberg (2021). Hollingsworth. How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? The Lancet, 395: 931-934.
Arafat, S. Y., & M. A. Mamun (2019). Repeated suicides in the University of Dhaka (November 2018): strategies to identify risky individuals, Asian Journal of Psychiatry, 39: 84–85.
Bajema, K. L., A. M. Oster, O. L. McGovern, S. Lindstrom, & M. R. Stenger (2020). Persons Evaluated for 2019 Novel Coronavirus - United States, Morbidity and mortality weekly report, 69(6): 166-170.
Bartscher, A. K., S. Seitz, M. Slotwinski, S. Siegloch, & N. Wehrhöfer (2020). Social capital and the spread of Covid-19: Insights from European countries, Journal of health economics, 80: 102531.
Beck, U. (1996). World risk society as cosmopolitan society? Ecological questions in a framework of manufactured uncertainties, Theory, culture & society, 13(4): 1-32.
Berawi, M. A. (2020). Empowering healthcare, economic, and social resilience during global pandemic COVID-19, International Journal of Technology, 11(3): 436-439.
Bhuiyan, A. I., N. Sakib , A. H. Pakpour, M. D. Griffiths, & M. A. Mamun (2021). COVID-19-related suicides in Bangladesh due to lockdown and economic factors: case study evidence from media reports, International Journal of Mental Health and Addiction, 19(6): 2110-2115.
Borgonovi, F., & E. Andrieu (2020). Bowling together by bowling alone: Social capital and Covid-19, Social Science & Medicine, 265: 113501.
Brooks, S. K, R. K. Webster, L. E. Smith, L. Woodland, S. Wessely, N. Greenberg, & G. J. Rubin (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence, The lancet, 395 (10227): 912-920.
Costantini, A., & E. Mazzotti (2020). Italian validation of COVID-19 Peritraumatic Distress Index and preliminary data in a sample of general population, Rivista di psichiatria, 55(3): 145-151.
Dsouza, D. D., S. Quadros, Z. J. Hyderabadwala, & M. A. Mamun (2020). Aggregated COVID-19 suicide incidences in India: Fear of COVID-19 infection is the prominent causative factor, Psychiatry research, 290: 113145.
Elgar, F. J., A. Stefaniak, & M. J. Wohl (2020). The trouble with trust: Time-series analysis of social capital, income inequality, and COVID-19 deaths in 84 countries, Social Science & Medicine. 263: 113365.
Fardin, M. A. (2020). COVID-19 and anxiety: A review of psychological impacts of infectious disease outbreaks, Archives of clinical infectious diseases, 15(COVID-19):e102779.
Giddens, A. (1999). Risk and responsibility, Modern Law Review, 62(1): 1-10.
Godinic, D., B. Obrenovic, & A. Khudaykulov (2020). Effects of economic uncertainty on mental health in the COVID-19 pandemic context: social identity disturbance, job uncertainty and psychological well-being model, International Journal of Innovation and Economic Development, 6(1): 61-74.
Goldman-Mellor, S. J., K. B. Saxton, & R. C. Catalano (2010). Economic contraction and mental health: a review of the evidence, 1990-2009, International Journal of Mental Health, 39(2): 6–31.
Huang, C., Y. Wang, X. Li, L. Ren, J. Zhao, & Y. Hu (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, The lancet, 395(10223):497-506.
Huang, Y., & N. Zhao, (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey, Psychiatry research, 288: 112954.doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.19.20025395
Iyke, B. N. (2020). Economic policy uncertainty in times of COVID-19 pandemic, Asian Economics Letters, 1(2): 17665.
Jahan, S., K. Araf, D. Gozal, M. D. Griffiths, & M. A. Mamun (2020). Depression and suicidal behaviors among Bangladeshi mothers of children with autistic spectrum disorder: a comparative study, Asian Journal of Psychiatry, 51: e101994.
Jahanshahi, R., F. Aghdasi, F. Mirzaei, S. Haghighat, A. Sanagoo, L. Jouybari, & B. Pahlavan Zadeh (2021). People's attitudes towards the use of quarantine in the Covid-19 pandemic in Iran: Validity and reliability study, Int J Clin Pract, 75(12):e14904.
Knight, D. (2021). COVID-19 pandemic origins: bioweapons and the history of laboratory leaks, Southern Medical Journal. 114(8): 465.
Krüger-Malpartida, H., B. Pedraz-Petrozzi, M. Arevalo-Flores, F. Samalvides-Cuba, V. Anculle-Arauco, & M. Dancuart-Mendoza (2020). Effects on Mental Health after the COVID-19 Lockdown Period: Results From a Population Survey Study in Lima, Peru, Clinical Medicine Insights: Psychiatry, 11:1-9.
Lin, C. Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19), Social Health and Behavior, 3(1): 1–2.
Liu, S., & A. Heinz (2020). Cross-Cultural Validity of Psychological Distress Measurement during the Coronavirus Pandemic, Pharmacopsychiatry, 53(05): 237-238.
Mamun, M. A., & M. D. Griffiths (2020a). First COVID-19 suicide case in Bangladesh due to fear of COVID-19 and xenophobia: Possible suicide prevention strategies, Asian Journal of Psychiatry, 51: e102073.
Mamun, M. A., & M. D. Griffiths (2020b). PTSD-related suicide six years after the Rana Plaza collapse in Bangladesh, Psychiatry Research, 287: e112645.
Mukhtar, S. (2020). Mental health and psychosocial aspects of coronavirus outbreak in Pakistan: psychological intervention for public mental health crisis, Asian journal of psychiatry, 51: 102069.
Nie, J. B. (2020). In the shadow of biological warfare: Conspiracy theories on the origins of COVID-19 and enhancing global governance of biosafety as a matter of urgency, Journal of bioethical inquiry, 17(4): 567-574.
Nishiura, H., S. M. Jung, N. M. Linton, R. Kinoshita, Y. Yang, K, Hayashi, T. Kobayashi, B. Yuan, & A. R. Akhmetzhanov (2020). The Extent of Transmission of Novel Coronavirus in Wuhan, China, J Clin Med, 24;9(2): 330.
Oyesanya, M., J. Lopez-Morinigo, & R. Dutta (2015). Systematic review of suicide in economic recession, World Journal of Psychiatry, 5(2): 243–254.
Paital, B., K. Das, & S. K. Parida (2020). Inter nation social lockdown versus medical care against COVID-19, a mild environmental insight with special reference to India, Science of the Total Environment, 728: 138914.
Pakenham, K. I., G. Landi, G. Boccolini, A. Furlani, S. Grandi, & E. Tossani (2020). The moderating roles of psychological flexibility and inflexibility on the mental health impacts of COVID-19 pandemic and lockdown in Italy, Journal of contextual behavioral science, 17: 109-118.
Pakpour, A. H., & M. D. Griffiths (2020). The fear of COVID-19 and its role in preventive behaviors, Journal of Concurrent Disorders, 2(1): 58-63.
Prime, H., M. Wade, & D. T. Browne (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic, American Psychologist, 75(5): 631–643.
Qiu, J., B. Shen, M. Zhao, Z. Wang, B. Xie, & Y. Xu (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations, General psychiatry, 33(2): e100213.
Rafi, M., M. A. Mamun , K. Hsan, M. Hossain, & D. Gozal (2019). Psychological implications of unemployment among Bangladesh Civil Service job seekers: a pilot study, Frontiers in Psychiatry, 10: e578.
Ramasubramanian, V., A. A. Mohandoss, G. Rajendhiran, P. R. S. Pandian, & C. Ramasubramanian (2020). Statewide survey of psychological distress among people of Tamil Nadu in the COVID-19 pandemic, Indian Journal of Psychological Medicine, 42(4): 368-373.
Sahoo, S., S. Bharadwaj, S. Parveen, & A. P. Singh (2020). Self-harm and COVID-19 pandemic: an emerging concern – a report of 2 cases from India, Asian Journal of Psychiatry, 51: e102104.
Schoch-Spana, M., E. K. Brunson, R. Long, A. Ruth, S. J. Ravi, M. Trotochaud, & A. White (2020). The public’s role in COVID-19 vaccination: Human-centered recommendations to enhance pandemic vaccine awareness, access, and acceptance in the United States, Vaccine, 39(40): 6004-6012.
Shrestha, D. B., B. B. Thapa, N. Katuwal, B. Shrestha, C. Pant, B. Basnet, & R. Rouniyar (2020). Psychological distress in Nepalese residents during COVID-19 pandemic: a community level survey, BMC psychiatry: 20(1): 1-8.
Temgoua, M. N., F. T. Endomba, J. R. Nkeck, G. U. Kenfack, J. N. Tochie, & M. Essouma (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) as a multi-systemic disease and its impact in low-and middle-income countries (LMICs), SN Comprehensive Clinical Medicine, 2(9): 1377-1387.
Wang, C., R. Pan, X. Wan, Y. Tan, L. Xu, C. S. Ho, & R. C. Ho (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China, International journal of environmental research and public health, 17(5): 1729.
Zhang, S. X., Y. Wang, A. A. Jahanshahi, J. Li, & V. G. H. Schmitt (2021). Early evidence and predictors of mental distress of adults one month in the COVID-19 epidemic in Brazil, Journal of Psychosomatic Research, 142: 110366.
Zhu, B., S.D. Walter, P.L. Rosenbaum (2006) Structural equation and log-linear modeling: a comparison of methods in the analysis of a study on caregivers' health, BMC Med Res Methodol, 6(49):1-14.