نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه مطالعات جمعیتی

2 دانشیار گروه روشهای آماری و مدلسازی جمعیت موسسه مطالعات جمعیتی

3 استادیار جامعه شناسی توسعه اقتصادی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

ویروس کرونا در جهان میلیون‌ها نفر را مجبور به قرنطینه خانگی نموده و باعث ایجاد اضطراب‌ ناشی از آن شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی-اقتصادی با کنترل متغیرهای جمعیتی و بهداشتی بر روی اضطراب ناشی از کرونا در شهر نقده می‌باشد. با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌بندی چندمرحله‌ای با تخصیص متناسب، 384 زن و مرد بالای ۲۰ سال انتخاب و پرسشنامه 24 گویه‌ای CPDIبرای آنان در پائیز 1399 تکمیل و با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos تحلیل شد. براساس نتایج بدست آمده، اضطراب ناشی از کرونا برای ترک زبانان نسبت به کرد زبانان، خانواده‌ها با هزینه ماهیانه کم و متوسط نسبت به خانواده‌ها با هزینه ماهیانه بالا، افراد با ارزیابی پائین و متوسط نسبت به افراد با ارزیابی بالا از وضعیت آینده، بیشتر بوده است. افرادی که اعضای خانواده‌ آنان به کرونا مبتلا نشدند، از اینترنت استفاده می‌کردند و اعتقاد داشتند که کرونا تأثیر کمی بر اختلافات خانوادگی آنان داشته‌ است، نسبت به کسانی‌که یکی از اعضای خانواده‌ آنان به کرونا مبتلا شدند، از اینترنت استفاده نمی‌کردند و بر تأثیر زیاد کرونا بر اختلافات خانوادگی تأکید داشتند، اضطراب کمتری داشتند. همچنین، با افزایش احساس ناامنی اقتصادی افراد، اضطراب ناشی از این بیماری نیز افزایش ‌یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Demographic, Socio - Economic Factors Affecting Corona Anxiety (Case Study : Naqadeh city )

نویسندگان [English]

  • Mahsa Saadati 1
  • Arezoo Bagheri 2
  • Adel Abdollahi 3

1 Population study instituteAssociate Professor, Department of Statistical Methods and Population Modeling, National Population Studies & Comprehensive Management Institute

2 Associate Professor, Department of Statistical Methods and Population Modeling, National Population Studies & Comprehensive Management Institute

3 Associate Professor of Sociology of Economic Development, National Population Studies & Comprehensive Management Institute

چکیده [English]

The Corona virus in the world, has forced millions of people to quarantine at home that caused anxiety. The main objective of this study was to evaluate the effect of demographic, health, and socio - economic covariates on corona anxiety in Naghadeh. Proportional stratified multi-stage sampling was used to collect 384, women and men over 20 years old by CPDI questionnaire in fall of 2020. Data was analyzed by Structural Equation Modeling and Amos Software. Ethnicity, family expenditure, assessment of the future situation, family infection with corona, Internet use, the attitude of the impact of the coronavirus on family conflicts, and economic insecurity had significant effect on Corona anxiety. People with high monthly expenditure, and high and low assessment of the future had more anxiety. People, who did not have member of family with Corona infection, used Internet and believed that Corona had little effect on their family disputes is reported less anxiety. Also, by increasing people's economic insecurity, their anxiety also increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • anxiety
  • Demographic
  • socio-economic factor
  • Structural Equation Modeling
  • Naghdeh