نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، ایران

3 گروه علومم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

نرخ زاد و ولد در ایران در دهه های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است. اگرچه، این موضوع بدلیل اهمیت آن بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است اما کمتر از چشم انداز کلان و طولانی مدت به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر تلاش کرده است رابطه شاخص های اقتصادی- اجتماعی شامل سرانه تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، تورم، بیکاری و میزان باسوادی را با نرخ زاد و ولد در دوره 98-1370 مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش از نوع تحلیل ثانویه کمی است که به روش سری زمانی انجام شده است. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلند مدت متغیر های تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، با بهبود شاخصهای مشارکت زنان در نیروی کار، و میزان باسوادی ، نرخ زاد و ولد کاهش یافته است. بین شاخصهای تورم و بیکاری با زاد و ولد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، و بین شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ زاد و ولد رابطه معناداری وجود ندارد. با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری می شود که زاد و ولد در ایران بیشتر متاثر از شرایط کلان است تا خرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the relationship between socioeconomic indicators and birth rate in Iran during 1991-2019

نویسندگان [English]

  • Siroos Ahmadi 1
  • Arman Heidari 2
  • Zahra Shakeri 3

1 Dept. of Social Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Dept. of Sociology, Yasouj University, Iran

3 Dept. of Social Science, Yasouj University, Iran

چکیده [English]

The birth rate in Iran has experienced different fluctuations in recent decades. Although, this issue has been widely studied due to its importance, it has rarely been paid attention from a macro and long-term perspective. Therefore, this research has tried to investigate the relationship between socioeconomic indicators including; GDP per capita, women's participation in the labor force, inflation, unemployment and literacy rate with the birth rate in the period of 1991-2019. This research is a quantitative secondary-analysis that was conducted using the time-series method. In order to investigate the short-term and long-term relationship of the research variables, the autoregressive model was used in Microfit software. Based on the findings of the research, with the improvement of the indicators of women's participation in the labor force, and the level of literacy, the birth rate has decreased. In addition, there is a positive and significant relationship between inflation and unemployment indicators with birth rate, and finally, there is no significant relationship between GDP per capita and birth rate. Based on the findings of the research, it is concluded that the birth rate in Iran is more affected by the macro than micro conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility, GDP per capita, Women&rsquo
  • s participation in labor force, Unemployment, Inflation, Literacy