نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و علوم اجتماعی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ppr.2023.382830.1187

چکیده

زنان مهاجر افغانستانی به‌عنوان بخش غیررسمی جامعه ایرانی احساساتی را در ساختار خانوادگی و اجتماعی تجربه می‌کنند که می‌تواند در تولید یا بازتولید یک محیط فرهنگی، ورای آسیب‌شناسی آن تأثیرگذار باشد. مطالعه پیش رو، با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری، در پی روایت تجربه زیسته زنان مهاجر افغانستانی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است که داده‌های آن از طریق مصاحبه با 25 نمونه از افراد مورد مطالعه (18 تا 40 ساله ساکن در مناطق جنوبی شهر تهران) گردآوری و طبق مدل ارائه شده از سوی ون منن تحلیل شدند. برخی از مضامین اصلی استخراج‌شده مانندِ بحران هویت، تشویش، بسندگی به وضعیت موجود، نشان می‌دهند سنت‌های جامعه مبدأ، همچنان قدرتمندانه زندگی زنان مهاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. توجه به نتایج چنین مطالعاتی در سطوح خرد و کلان سیاست‌گذاری فرهنگی ضروری است. در راستای مدیریت برنامه‌های حمایتی از مهاجران و سیاست‌های جمعیتی مانند فرزندآوری توصیه‌های سیاستی لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Live Experienced of Women Roles among Afghan Migrants

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Farhadi Babadi 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Talieh Khademian 3

1 Department of Social Sciences & Sociology,,, Faculty of Literature, Human Sciences & Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran

2 Department of Social Sciences & Sociology,,, Faculty of Literature, Human Sciences & Social Sciences,, Science and Research Branch Islamic Azad University,. Tehran.Iran

3 Department of Social Sciences, ّFaculty of Human Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University University. Tehran, Iran

چکیده [English]

As an informal part of the Iranian society, Afghan immigrant women experience emotions in the family and social structure that can be influential in the production or reproduction of a cultural environment, beyond its pathology. The present study, with a qualitative approach and interpretative phenomenological method, seeks to narrate the lived experience of Afghan immigrant women. The data collection tool is a semi-structured interview, the data of which was collected through interviews with 25 samples of the study subjects (18 to 40 years old living in the southern areas of Tehran) and analyzed according to Van Menen's model. Some of the main themes extracted, such as identity crisis, anxiety, contentment with the status quo, show that the traditions of the origin society still powerfully affect the lives of immigrant women. It is necessary to pay attention to the results of such studies at the micro and macro levels of cultural policy. In line with the management of support programs for immigrants and population policies such as having children, necessary policy recommendations have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghan immigrants
  • women
  • having children
  • marriage
  • cultural politics