نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جمعیت‌شناسی، استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور آذربایجان‌غربی

2 دکترای جمعیت‌شناسی، استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی.

3 دکترای جامعه‏شناسی توسعه و تغییرات اجتماعی، محقق آزاد.

چکیده

موضوع مطالعه‌‏ی حاضر ارزیابی پیامدهای جمعیتی و اجتماعی ـ اقتصادی تخریب محیط زیست دریاچه‏ی ارومیه است. هدف اصلی این مطالعه بررسی و ارزیابی آن دسته از پیامدهایی است که خشک شدن دریاچه‏ی ارومیه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی برای ساکنین پیرامون این دریاچه به‌ همراه داشته است. رویکرد روش‏شناختی این مطالعه از نوع ترکیبی است و در آن از تکنیک‌های گوناگون پیمایش، مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. حوزه‏ی اصلی مورد مطالعه، مناطق جنوب، غرب و شمال غربی دریاچه ارومیه بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تحولات ناگوار این دریاچه پیامدهایی از قبیل شور شدن منابع آب زیرزمینی، افول زندگی زراعی، فقر مزمن و تدریجی، بیکاری و مهاجرت، مسائل سلامت جمعیت و... را به‌همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Demographic and Socio-economic Consequences of Environmental Destruction in Urmie Lake

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rezaei 1
  • Latif Partovi 2
  • Ahmad Mohammadpour 3

1 Assistant Professor, Sociology Department, Payam-e Noor University of West Azarbaijan

2 Assistant Professor, Sociology Department, Payam-e Noor University of West Azarbaijan

3 Ph.D in Sociology of Development and Social Change, Independent Researcher

چکیده [English]

This study concerns with the evaluation of socio-economic and demographic consequences of environmental destruction of Urmie Lake. The main purpose is to explore the impacts of drying Urmie Lake on social, economic and demographic aspects of human populations living around it. Mixed Method is the main methodological approach of this study. For gathering data, different methods have been adopted including survey, interview and observation. The research specifically focused on rural and urban communities which are located in South, West and Northwest of the Lake. The results show that challenges such as threatening population health,  rural-urban migration, poverty, unemployment, declining agricultural activities, civil protests, destruction of water sources and so on are the main ramifications of this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmie Lake
  • Consequences
  • Poverty
  • Migration
  • Diseases
  • Agriculture
جامعه مهندسین مشاور (1390). "ارزشیابی پایداری فرایند توسعه و پیامدهای آن در دریاچه ارومیه"، فصلنامه‌ی مهندسین مشاور، شماره‌ی 53.
درویش، محمد و همکاران (1390). "پیدایش کویر ارومیه بزرگترین رخداد بیابانزایی قرن در ایران"، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، شماره‌ی 89 ؛ صص7ـ 9.
رفیعی، یوسف و همکاران (1390) "بررسی تغییرات زیست محیطی تالاب‌ها و مناطق حفاظت شده با استفاده از تصاویر چند زمانه‌ی سنجنده TM (مطالعه‌ی موردی تالاب نیریز)"، مجله‌ی محیط‌شناسی، سال سی و هفتم،  شماره‌ی 57، صص 65 ـ 76.
زبردست، لعبت، جعفری، حمیدرضا (1390). "ارزیابی روند تغییرات تالاب انزلی با استفاده از سنجش از دور و ارائه راه حل مدیریتی"، مجله محیط شناسی،  سال سی و هفتم،  شماره‌ی 57،  صفحه 57-64.
کاویانی‌راد، مراد (1390). "نسبت ژئوپلیتیکی امنیت زیست‏محیطی و توسعه‌ی پایدار؛ مطالعه‌ی موردی دریاچه ارومیه"، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، شماره‌ی 51، بهار.
محمدپور، احمد (1389). "فرا روش: بنیان‏های نظری و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم‏اجتماعی و رفتاری"، تهران: انتشارات جامعه‏شناسان.
محمدپور، احمد (1390). "ضد روش 2: مراحل و رویه‏های عملی در روش‏شناسی کیفی"، تهران: انتشارات جامعه‏شناسان.
مختاری، سحر و دیگران (1388) ”خودسازمانی در تالاب هورالعظیم/ هورالهویزه با تأکید بر اکولوژی سیمای سرزمین“،  مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره‌ی 70، صص 93ـ 105.
مرکز آمار ایران (1386) ”نتایج تفصیلی سرشماری 1385“، استان آذربایجان غربی، مرکز آمار ایران، http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid.
هاشمی، زهره و عین‏اله روحی مقدم (1389). "بررسی عوامل مؤثر بر تخریب پوشش گیاهی دریاچه هامون و اقدامات صورت گرفته"، مجله‌ی جنگل و مرتع، شماره‌ی 86 ـ 87، صص 48ـ 56.
Ashley, C. and et al (2001). “Rethinking Rural Development”, In, Development Policy Review, 19(4): 395ـ425.
Barghouti, Sh. (2006). “Case Study of the Aral Sea Water and Environmental Management Project”. Retrieved November 2010.
Becker, Henk A. (1997). “Social Impact Assessment: Method and Experiences in Europe”, North America and the Third World. UCL Press.
Bissell, Tom (2002). “Eternal Winter: Lessons of the Aral Sea Disaster”, Harper's. pp: 41ـ56.
Cole, Ken (1999). "Economy, Environment, Development, Knowledge”, Routledge Press.
Feldman, Shelly and Welsh, R. (1995). “Feminist Knowledge Claims: Local Knowledge and Gender Division Of Agriculture Labor, Constructing a Successor Science”, In Rural Sociology, 60(1): 23ـ45.
Micklin, Philip and Aladin N.V. (2008). “Reclaiming the Aral Sea”. Scientific American. Retrieved May 17.
Prakash, Sanjeev and et al (2003). “Associations, Participation and Government: Linkage Local Communities and Sate Actors In Sustainable Rural Development”, WDR, Rokkan Center: Norway.
Pugliese, P. (2000). “Organic Farming And Sustainable Rural Development: A Multifaceted And Promising Convergence”, In Sociologica Ruralis, Vol, 41, European Society For Rural Sociology.
Schech, S. and Haggis, J. (2002). “Development: A Cultural Studies Reader”, Blackwell Publishing.
Steimann, usane (2003). “Gender, Pastoralist and Intensification”, Clark University, Middle Eastern Natural Environment.
Teddlie, G.R. and Tashakori (2005). “Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences”, London: Thousand Oaks, CA: Sage Publication Inc.
Vanclay, F. (2002). “Conceptualizing social impacts”, Environmental Impact Assessment Review, 22: 183ـ 211.
Vanclay, F. (2003). “International Principles for Social Impact Assessment”, Impact Assessment and Project Appraisal, 21(1): 5ـ11.
Vanclay, F. (2004). “The Triple Bottom Line and Impact Assessment: How Do TBL, EIA, SIA, SEA AND EMS Relate TO Each Other?”, Journal of Environmental Assessment Policy and Management,. 6(3): 265ـ288.
Vander Ploge, Jan D. (2002). “Rural Development: From Practice And Policies Toward Theory", Sociologica Ruralis , 40(4).
World Commission on Environment and Development (1987). “From One Earth to One World: An Overview”. Oxford: Oxford University Press.