نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 متخصص بیماری‌های قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد

3 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

باروری یکی از رویدادهای مهم در زندگی زنان به شمار می‌رود که می‌تواند پیامدهای تأثیرگذاری را بر وضعیت سلامت آنان داشته باشد.  با این وجود، تأثیر تجربیات رفتاری باروری بر وضعیت سلامت زنان به صورت جدی کمتر در کانون توجه مطالعات قرار داشته است. در مقاله حاضر، برخی از خصوصیات باروری نظیر تعداد دفعات بارداری، تجربۀ باروری در سنین پرخطر زیر 18 سال و نیز بالای 35 سال در دو گروه از افراد مبتلا و غیر مبتلا به بیماری عروق کرونر و با حذف تاثیر ریسک فاکتورهای موثر بر بیماری، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، 217 نفر زن کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر طی یک دورۀ سه ماهه در دو بیمارستان شهر یزد مورد پیمایش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل‌های دومتغیره و چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد افزایش دفعات بارداری و تجربۀ باروری در سنین پرخطر (زیر 18 سال و بالای 35 سال) ارتباط مثبتی با ابتلا به بیماری عروق کرونر دارد. به‌‌طوری‌که با کنترل متغیرهای عوامل خطر متابولیک و سن، همچنان رابطۀ مستقیم و در اکثر موارد معنی‌داری میان دفعات حاملگی و احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر مشاهده گردید. در مورد متغیرهای مربوط به سن باروری، نتایج مدل نهایی نشان داد تجربۀ حداقل یک مرتبه باروری در سنین پرخطر، احتمال بروز بیماری عروق کرونر را بالا می‌برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Association between Reproductive Characteristics and the Risk of Coronary Heart Disease

نویسندگان [English]

  • Abbas Askari-Nodoushan 1
  • Sedighe Hajihashemi 2
  • Samaneh Ranjbari-Beyvardi 3

1 Faculty member of the Faculty of Social Sciences, Yazd University

2 Cardiologist, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd

3 Master of Demography, Yazd University

چکیده [English]

Fertility is one of the major events in women's lives which could influence on their health status. However, the impact of fertility behaviors on the health status of women has been rarely studied. This paper, examine the relation of coronary artery diseases with some reproductive characteristics such as the number of pregnancies, women experience of childbearing at high risk age groups of under 18 and  over 35. Data for the study collected through a face-to-face survey interview with 217 women come to two heart diseases treatment center in Yazd city for the diagnostic test of coronary angiography. Data analyzed using bivariate and multivariate analysis. Findings showed that the number of women’s pregnancies and fertility experience in high risk age of under 18 and over 35 are positively related to coronary artery diseases. In other words, after controlling for the impact of metabolic risk factors and age variables in multivariate models, direct relationship between reproductive characteristics of women and coronary artery disease remain significant in most cases. Our results also indicate that having experience of at least one childbearing experience at high risk reproductive age, increases the risk of coronary artery disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number of pregnancies
  • childbearing age
  • pregnancy
  • coronary artery disease
  • high-risk age groups
شاهین‌فر، جواد (1391). بررسی ارتباط سطح سرمی CRP در بیماری سندروم متابولیک، هشتمین همایش دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق کشور.
عباسی شوازی، محمد جلال و میمنت حسینی چاوشی (1393)، تحولات و سیاست‌های اخیر جمعیتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، شماره 13، صص 117-95
عباسی شوازی، محمدجلال (1380)، همگرایی رفتارهای باروری در ایران: میزان، روند و الگوی سنی باروری در استان‌های کشور در سال‌های 1351 و 1375، نامه علوم اجتماعی، شماره 18، صص 231-201
عباسی شوازی، محمدجلال و عباس عسکری ندوشن (1384)، تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران: مطالعه موردی استان یزد، نامه علوم اجتماعی، شماره 25، صص 75-25
عباسی شوازی، محمدجلال و میمنت حسینی چاوشی (1392)، تحولات باروری در ایران در چهار دهۀ اخیر: کاربرد و ارزیابی روش فرزندان خود در برآورد باروری با استفاده از داده‌های سرشماری 90-1365، گزارش طرح تحقیقاتی، تهران، پژوهشکده آمار ایران
عینی زیناب، حسن، زهرا سلطانی چم حیدری، فریده شمس قهفرخی، محمد شیری، محمد اسلامی، محمد اسماعیل مطلق (1394)، بررسی چندمتغیری روند تغییرات باروری در ایران، گزارش طرح تحقیقاتی، تهران، پژوهشکده آمار ایران
قراخانی، محسن و مرضیه فریمانی (1384)، بررسی ارتباط تعدد زایمان با بیماریهای عروق کرونر در زنان بالاتر از ٥٠ سال، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره 13، شماره 1
لونگو دن، دنیس کاسپر، لاری جمسون، آنتونی فوسی، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو (1392)، اصول طب داخلی هاریسون:بیماری‌های قلب و عروق، ترجمۀ حمیدرضا گودرزی نژاد، مسعود خدایی، سارا رزاقی، تهران، انتشارات کتاب ارجمند.
مایر، آلن (1384)، کلسترول و تری‌گلیسرید و ارتباط آنها با بیماری‌های قلبی، (ترجمه شهباز کیانفر)، تهران، انتشارات انجمن پزشکی مردم.
مرکز آمار ایران (1377)، سالنامه آماری 1390، تهران: مرکز آمار ایران www.amar.org.ir
Abbasi-Shavazi M.J., R. Sadeghi. M. Hosseini-Chavoshi F. Torabi, S. Mahmoudiani, M. Torkashvand (2013), "Demographic and Socio-economic Status of Youth in I.R. Iran". United Nations Population Fund.
Aghajanian, A. (1998). "Family Planning Program and Recent Fertility Trends in Iran". Measure Evaluation, Population Center, University of North Carolina at Chapel Hill, Pp 1-60
Catov, JM., A.B. Newman, S.F. Kelsey, J.M. Roberts, K.C. Sutton-Tyrrell, M. Garcia, H.N. Ayonayon, F. Tylavsky, and R.B. Ness (2008). "Accuracy and Reliability of Maternal Recall of Infant Birth Weight among Older Women." Annals of Epidemiology, 16(6):429–431.
Craici L., S. Wagner, and and V. D. Garovic (2008), "Preeclampcia and Future Cardiovascular Risk: Formal Risk Factor or Filed Stress Test". Ther Adv Cardiovasc Dis. 2(4):249-59
Cunningham, F. G., K. J. Leveno, S. L. Bloom, C. Y. Spong, J. S. Dashe, B. L. Hoffman, B. M. Casey & J. S. Sheffield (2014) Williams Obstetric, New York: McGraw Hill, Education/Medical, (24th Edition).
Fraser A., S.M. Nelson, C. Macdonald-Wallis, L. Cherry, E. Butler, N. Sattar, and D.A. Lawlor (2012). "Association of Pregnancy Complications with Calculated CVD Risk and Cardiovascular Risk Factors in Middle Age: The Avon Longitudinal Study of Parents and Children". Circulation, 125(11):1367-80
Grinblatt Jeffrey A. (1993). "Number of Pregnancies and Risk of Cardiovascular Disease". The New England Journal of Medicine 329 (25):1893-95.
Heidari A., F. Ghalambor-Dezfouli, M. Latifi (2012), "Parity and Coronary Heart Disease". Iranian Heart Journal, 13(3):11-15
Hosseini-Chavoshi, M., P. McDonald, and M.J. Abbasi-Shavazi (2013) Tempo and quantum of fertility in Iran: An Application of the Synthetic Parity Progression Ratio Method, Paper presented at the XXVII IUSSP International Population Conference, 26– 31 August, Busan, Republic of Korea
Humphries, K.H., I.C. Westendorp, M.L. Bots, J.J. Spinelli, R.G. Carere, A. Hofman, A.  and J.C. Witteman  (2001)."Parity and Carotid Artery Atherosclerosis in Elderly Women: The Rotterdam Study". Stroke, 32(10):2259–2264.
Kasper, D., A. Fauci, S. Hauser, D. Longo, J. Jameson & J. Loscalzo (2015) Harrison's Principles of Internal Medicine, New York: McGraw-Hill Professional, (19th edition).
Lawlor D, J. Emberson, S. Ebrahim, P.H. Whincup, S.G. Wannamethee, M. Walker, and G.D. Smith(2003), "Is The Association between Parity and Coronary Heart Disease Due to Biological Effects of Pregnancy or Adverse Lifestyle Risk Factors Associated with Child-Rearing?" Circulation. 107(9):1260–1264.
Najwa, O. R., M. Tom, and K.S. Donna (2002). "Parity and Risk Factors for Coronary Heart Disease in Palestinian Women in Two Refugee Camps in The West Bank: A Population Based Cross-Sectional Survey." Palestine Abstracts and accompanying Comments Volume 382, Special Issue, S28, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62600-8
Ness, R.B., T. Harris, J. Cobb, K.M. Flegal, J.L. Kelsey, A. Balanger, A.J. Stunkard, and R.B. D'Agostino (1993), "Number of Pregnancies and the Subsequent of Cardiovascular Disease". The New England Journal of Medicine. 328 (21):1528-33.
Palmer, J., L. Rosenberg, and S. Shapiro (1992)."Reproductive Factors and Risk of Myocardial Infarction." American Journal of Epidemiology, 136: 408–416.
Patton, G.C., C. Coffey, S.M. Sawyer, R.M. Viner, D.M. Haller, K. Bose, T. Vos, J. Ferguson, and C.D. Mathers  (2009). "Global Patterns of Mortality in Young People: A Systematic Analysis of Population Health Data". Lancet, 374(9693): 881–892. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60741-8.
Pena R., J. Liljestrand, E. Zelaya  and L.A. Pesson (1999), "Fertility and Infant Mortality Trends in Nicaragua 1964-1993. The Role of Women's Education". Epidemiol Community Health 53 (3):132-37.
Scarborough P., P. Bhatnagar, K. Wickramasinghe, K. Smolina, C. Mitchell, and M. Rayner (2010). "Coronary Heart Disease Statistics 2010 Edition". London: British Heart Foundation.
Talbott, EO., L.H. Kuller, K. Detra, S. Norman, S.F. Ketsey, and S. Belle  (1989)."Reproduuctive History of Women Dying of Sudden Cardiac Death; A Case Control Study." Epidemiology, 18(4): 589_94.
Ueno, M., S. Ohara, M. Inoue, S. Tsugane and Y. Kawaguchi (2013), "Association between Parity and Dentition Status among Japanese Women". BMC Public Health. 13:993. DOI: 10.1186/1471-2458-13-993.
Wayne J.F., M.K. Benton, and D.R. Parekh (2011), "Cardiac Disease in Pregnancy". Texas Heart Institute Journal. 38(2):151-53.
WHO (2011). "Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control", Mendis S, Puska P, Norrving B (editors). World Health Organization, Geneva. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/atlas_cvd/en
Zhang, X., X.O. Shu, Y.T. Gao, G. Yan, and H. Li (2009), "Pregnancy, Childrearing, and Risk of Stroke in Chinese Women". Stroke 40: 2680-2684.