نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت‏شناسی دانشگاه تهران و محقق موسسه مطالعات جمعیتی کشور

2 استاد جمعیت‏شناسی دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور

چکیده

مهاجرت بازگشتی موضوعی مهم اما کمتر مطالعه شده در مطالعات مهاجرتی است. مقاله پیش‏رو به‏دنبال بررسی بازگشت به افغانستان یا ماندن در ایران و عوامل تعیین­کننده آن در میان جوانان افغانستانی است. داده‏های تحقیق با اجرای پیمایش نمونه­ای و به شیوه مصاحبه رو دررو با 620 جوان افغانستانی 29-15 ساله ساکن در شهرهای تهران و مشهد گردآوری شد.  نتایج بیانگر تمایل و قصد پایین جوانان افغانستانی (بویژه نسل دوم مهاجران) به بازگشت به کشورشان و ماندگاری اکثر آنها در جامعه ایران به­ویژه در برهه زمانی کوتاه‏مدت و میان‏مدت است. نتایج تحلیل‏ چندمتغیره نشان داد عوامل مختلفی نظیر جنسیت، تحصیلات، وضعیت نسلی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانوار، طول مدت اقامت خانواده در ایران، الگوهای سازگاری، رضایت اجتماعی، تجربه تبعیض، و بستر محلّه­ای و شهری بر گزینه‏ها و استراتژی­های مختلف مهاجرتی جوانان افغانستانی تأثیرگذارند. بطور کلی از مقاله می‏توان نتیجه گرفت که مهاجرت بازگشتی نه تنها تحت‏تأثیر عوامل فردی و جمعیت‏شناختی است، بلکه به شدّت تحت‏تأثیر عوامل و بسترهای زمینه‏ای و ساختاری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Return Migration to Afghanistan or Staying in Iran among Afghan Youth

نویسندگان [English]

  • Rasoul Sadeghi 1
  • Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 2

1 Assistant Professor of Demography, University of Tehran and researcher at the Institute of Demographic Studies

2 Professor of Demography, University of Tehran and Head of National Population Studies & Comprehensive Management Institute

چکیده [English]

Return migration is an important but less studied issue in migration literature. This paper aims to study the levels and determinants of intention of Afghan youth toward returning to Afghanistan or staying in Iran. The data is drawn from a sample survey among Afghan youth 15-29 conducted in Mashhad and Tehran cities in 2010. The results are indicative of low willingness and intention of Afghan youth (especially for second-generation Afghans) to return to Afghanistan, and inversely, their high intention to stay in Iran for short- and mid-term periods. Multivariate analysis revealed that several socio-demographic factors affect migration options and strategies. Gender, education, generation, SES, length of family’s residence in Iran, adaptation patterns, social satisfaction, sense of discrimination, and neighborhood situation were found as important determinants of migration strategies. In conclusion, return migration is not only influenced by demographic and individual factors, but also, it is significantly affected by contextual and structural conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return migration
  • migration strategy
  • staying in Iran
  • social integration
  • Afghan immigrants
جمشیدیها، غلامرضا و موسی عنبری (1383). تعلّقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین، نامه علوم اجتماعی، شماره 23، صص 68-43. 
جمشیدیها، غلامرضا و یحیی علی‎بابایی (1381). بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجرین افغانی با تکیه بر ساکنین شهرک گلشهر مشهد، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص90-71.
صادقی (1388). ویژگیهای مهاجران خارجی در ایران در سرشماری 1385، گزیده مطالب آماری، سال 20، شماره 1، صص 73-41.
صادقی، رسول و محمدجلال عباسی‏شوازی، 1394. جمعیت‏شناسی مهاجران خارجی در ایران: تحلیل داده‏های سرشماری 1385 و 1390، ارائه شده در همایش بین‏المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‏ها، مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار، 6-5 آبان، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
محمودیان، حسین (1386). مهاجرت افغان‎ها به ایران: تغییر در ویژگی‎های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و انطباق با جامعه مقصد، نامه انجمن جمعیت‎شناسی ایران، شماره 4، صص 42-69.
هدایت، محمود. (1365). مهاجرت خارجی و علی و آثار آن در ایران، دفتر جمعیت و نیروی انسانی معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
Abbasi-shavazi, M. J., and R. Sadeghi., 2015. Socio-cultural Adaptation of Second-generation Afghans in Iran, International Migration 53(6): 89-110.
Abbasi-Shavazi, M. J, D. Glazebrook, G. Jamshidiha, H. Mahmoudian and R. Sadeghi, 2008. The Second Generation Afghans in Iran: Integration, Identity and Return, Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit.
Abbasi-Shavazi, M. J., D. Glazebrook, H. Mahmoudian, G. Jamshidiha, and R. Sadeghi, 2005a. Return to Afghanistan? A Study of Afghans Living in Mashhad, Kabul: Afghanistan and Research Evaluation Research.  
Abbasi-Shavazi, M. J., D. Glazebrook, H. Mahmoudian, G. Jamshidiha, and R. Sadeghi, 2005b. Return to Afghanistan? A Study of Afghans Living in Tehran, Kabul: Afghanistan and Research Evaluation Research.
Abbasi-Shavazi, M. J., D. Glazebrook, H. Mahmoudian, G. Jamshidiha, and R. Sadeghi, 2005c. Return to Afghanistan? A Study of Afghans Living in Zahedan, Kabul: Afghanistan and Research Evaluation Research.
Adda, J., C. Dustmann and J. Mestres, 2006. A Dynamic Model of Return Migration, IZA Working Paper.
Bijwaard, G. E., and S. V. Doeselaar, 2012. The Impact of Divorce on Return-Migration of Family Migrants, Norface Migration Discussion Paper, No. 2012-34
Borjas, G. J. and B. Bratsberg, 1996. Who Leaves? The Outmigration of the Foreign- Born, the Review of Economics and Statistics, 78(1), 165-176. 
Cassarino, J. P. 2004. Theorizing Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited, International Journal on Multicultural Societies (IJMS), 6(2): 253 -279.
Castles, S and M. Miller., 2003. The Age of Migration, 3nd edition, MacMillan, London.
Coniglio N.D, G De Arcangelis, and L Serlenga, 2010. Return Decisions of Undocumented Migrants: Do Network Effects Help the High-skilled Overstay? Labour 24 (1): 93–113.  
De Haas, H. and T. Fokkema, 2011. The Effects of Integration and Transnational Ties on International Return Migration Intentions, Demographic Research, 25, Pp. 755-782.
De Haas, H., T. Fokkema, and M. Fassi Fihri, 2009. Return Migration as Failure or Success? The Determinants of Return Migration Intentions among Moroccan Migrants in Europe, Paper to be presented at XXVI IUSSP International Population Conference, Marrakesh.
Dustmann, C. 1999. Temporary Migration, Human Capital, and Language Fluency of Migrants, Scandinavian Journal of Economics 101(2): 297-314.
Dustmann, C. 2003. Children and Return Migration, Journal Population Economic 16, Pp. 815–830.
Dustmann, C., 2001. Return Migration, Wage Differentials, and the Optimal Migration Duration, IZA discussion paper No. 264.
Fassi Fihri, M. and T. Fokkema, 2009. Return Migration Intentions of Moroccan Residents in Europe, IUSSP 2009, Morocco.
Fokkema, C.M. 2011. Return" Migration Intentions among Second-Generation Turks in Europe: The Effect of Integration and Transnationalism in a Cross-National Perspective, Journal of Mediterranean Studies, 20, Pp. 365-388.
Glazebrook, D., and Abbasi-Shavazi, M. J. 2007. Being Neighbours to Imam Reza: Pilgrimage Practice and Return Intentions of Hazara Afghans Living in Mashhad, Iran, Journal of Iranian Studies, 40(2): 188-201.
Górny, A., and D.Osipovič, 2006. Return Migration of Second-generation British Poles’, CMR Working Papers No. 6/64. Warsaw: OBM UW.
Jasso, G. and M. P. Rosenzweig, 1988. How Well Do U.S. Immigrants Do? Vintage Effects, Emigration Selectivity, And Occupational Mobility, Research In Human Capital and Development, 6, Pp. 229-253.
Lu, Y., L. Zong, and B. Schissel, 2009. To Stay or Return: Migration Intentions of Students from People’s Republic of China in Saskatchewan, Canada, International Migration and Integration, 10, Pp. 283–310.
Portes, A. et al. 1999. The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field, Ethnic and Racial Studies 22 (2): 217.37.
Reyes, B. 1997. Dynamics of Immigration: Return Migration to Western Mexico, Public Policy Institute of California, San Francisco, CA.
Saito, M. 2008. From Disappointment to Hope: Transforming Experiences of Young Afghans Returning “Home” from Pakistan and Iran, Briefing Paper Series, Kabul: AREU.
Stark, O. & Taylor, J. E. 1991, Migration Incentives, and Migration Types: The Role of Relative Deprivation, Economic Journal 101(408): 1163-78.
Turton, D and P. Marsden, 2002. Taking Refugee for a Ride? The Politics of Refugee Return to Afghanistan, Kabul: Afghanistan and Research Evaluation Research.
UNHCR, 2007. Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Person, Geneva.
Van Ham, C. 2003. Migration Decision-Making?, A Social Psychological Model of Return Migration of Refugees. The Case of Afghans in the Netherlands, MSc Thesis in General Social Sciences, University of Utrecht, Netherlands.
Waldorf, B., 1995.  Determinants of International Return Migration Intentions, The Professional Geographer, 47(2): 125-136.
Zelinsky Z. 1971. The Hypothesis of the Mobility Transition, Geographical Review 61, Pp. 219-249.