نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی توسعه، مؤسسه‌ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

2 دانشیار جامعه‌شناسی توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه در صدد شناخت تعریف زندگی خوب اجتماع روستایی در روستاهای شهرستان شبستر است. اینکه در جامعه روستایی مذکور، یک روستای خوب چه خصوصیاتی دارد و مردم روستایی چگونه آن را تجربه و تعریف می‌کنند. بدین‌منظور داده‌های مربوط به مقاله حاضر به شیوۀ کیفی و با اتخاذ رویکرد نظریۀ بنیانی و با استفاده از فنون مصاحبه‌ و بحث گروهی جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که از نظر مردم روستاهای مورد مطالعه، روستای خوب دارای اجتماعی سرزنده و سالم، اقتصادی پویا و کشاورزی‌ پررونق، امکانات و خدماتی مناسب و جوابگوی نیازهای مردم و محیطی جذاب و دلپسند برای زندگی بوده است. یافته‌ها به‌طور صریح نشان می‌دهند که در آینده روستایی منطقه، تنها عاملی که می‌تواند باعث افزایش یا حداقل پایداری جمعیتی در روستاهای منطقه شود و ماندگاری جوانان را تثبیت نماید، ویژگی‌های اقتصادی و فراهم نمودن کسب و کار، افزایش اشتغال، درآمد و رونق کشاورزی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rural Well-being as the Foundation of Rural Sustainability: Study of Dimensions of a Desirable Rural Community in Shabestar County

نویسندگان [English]

  • Valiollah Rostamalizadeh 1
  • Hossein Imani Jajarmi 2

1 Assistant Professor of Developmental Sociology, National Population Studies & Comprehensive Management Institute.

2 Associate Professor of Developmental Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

This study investigates the definition of the good life and good rural community in Shabestar County. It also explore the characteristics, dimensions and qualities of a good rural community and how rural people have experienced and defined it. The data for this paper has been collected using a qualitative method with the Grand Theory Approach. Data were collected using focus group discussion and In depth interview. Results show that from the viewpoint of the rural people, good rural community has a vibrant and healthy community, with dynamic economy and developing  agriculture, appropriate facilities and services and responsive to people's needs, and attractive and delightful environment for life.  These results show explicitly that in the future of rural areas in Shabestar County, the only factors that may increase or sustain of population in rural areas and to establish youth stability are economic characteristics, providing business, increasing employment, income and agricultural development .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being
  • Rural Community Well-being
  • Rural Sustainability
  • Good Rural Community
ادیب حاج باقری، محسن و همکاران (1386)، روش‌های تحقیق کیفی، تهران: بشری، چاپ اول.
ازکیا، مصطفی و علی ایمانی (1387)، توسعه پایدار روستایی، تهران: اطلاعات، چاپ اول.
استراوس، انسلم و جولیت کربین (1391)، مبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نی، چاپ دوم.
رستمعلی‌زاده، ولی‌‌اله و مسعود سلیانی (1390)، زندگی مطلوب روستایی با تأکید بر بهزیستی اجتماع روستایی، توسعه روستایی، دوره 3، شماره 2: 186-165.
رستمعلی‌زاده، ولی‌اله، علی قاسمی اردهائی و نیر رستمی (1392)، عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی؛ مطالعة موردی: شهرستان اهر، پژوهش‌های روستایی، دورة ۴، شمارة ۳: ٥٣٤- ٥٠٥.
غفاری، غلامرضا و رضا امیدی (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعۀ اجتماعی، تهران: شیرازه، چاپ اول.
فلیک، اووه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی، چاپ اول.
گریفین، کیث و تری مک‌کنلی (1377)، توسعۀ انسانی دیدگاه و راهبرد، ترجمۀ غلامرضا خواجه پور، تهران: وداد، چاپ اول.
نارایان، دیپا، رابرت چمبرز،  میراک شاه و پتی پتش (1390)، صدای فقرا، فریاد برای تغییر، ترجمۀ مصطفی ازکیا و جمال رحتمی‌پور، تهران: کیهان، چاپ اول.
Britton, E. and S. Coulthard (2013), Assessing the Social wellbeing of Northern Ireland’s Fishing Society Using a Three-Dimensional Approach, Journal of Marine Policy, 37: 28–36.
Camfield, L. (2006), The Why and How of Understanding ‘Subjective Wellbeing: Exploratory Work by the WeD Group in Four Developing Countries. WeD Working Paper 26, http://www.welldev.org.uk/research/workingpaperpdf/wed26.pdf.
Catherine Keith, D. (1999), Rural Residents’ Perspectives Regarding Community Change, Challenges, and Well-Being: A Socio-Ecological Case Study, A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research of the University of Alberta in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of Renewable Resources.
Coulthard, S., D. Johnson, and A. McGregor (2011),  Poverty, Sustainability and Human Wellbeing: A Social Wellbeing Approach to the Global Fisheries Crisis , Journal of Global Environmental Change, 21: 453–463.
Courvisanos, J. and J. Martin (2005), Developing Policy for Australia’s Small Towns: From Anthropology to Sustainability, Conference on the 2nd Future of Australia’s Country Towns, Bendigo.
Gasper, D. (2007), Conceptualising Human Needs and Wellbeing, in I. Gough & J. A. McGregor (Eds.), Wellbeing in Developing Countries: From Theory to Research. Cambridge: Cambridge University Press.
Human Development Report (2011), Sustainability and Equity: A Better Future for All”, Published for the United Nations Development Programme (UNDP).
McGregor, J.A. (2007), Researching wellbeing: From Concepts to Methodology , in I. Gough & J. A. McGregor (Eds.), Wellbeing in Developing Countries: From Theory to Research, Cambridge: Cambridge University Press.
Moore, M., M.Choudhary And N.  Singh  (1998). How can we know what they want? Understanding local perceptions of poverty and ill-being in Asia. IDS Working Paper No. 80, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton.
Ramsey, D. and B. Smit (2002), Rural Community Well-being: Models and Application to Changes in the Tobacco-Belt in Ontario, Canada, Geoforum, 33: 367–384.
Tiwari, M. (2009), Poverty and Wellbeing at the ‘Grassroots’How Much is Visible to Researchers?, Soc Indic Res, 90:127–140.
Van Engel, J. (2010). Changing Our Society’s Paradigm from Economic Wealth to Wellbeing: Formal Analysis and An Utopian Model, M.A. Thesis in Liberal Studies,  Empire State College State University of New York.
Young, Melissa, A. (2008), Exploring Community Well-being and Sustainability at a Local Scale: Finding the Differences of Focus Between  Local Residents, Local Officials, and Experts, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree State University of New York College of Environmental Science and Forestry.