نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

2 استادیار اقتصاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

3 دانشیار جمعیت‌شناسی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

چکیده

بیشتر تحقیقات نشان می­دهند که رابطه­ای معکوس بین مشارکت زنان در نیروی کار و فرزندآوری وجود دارد. با این‌حال با وجود کاهش چشمگیر باروری در ایران طی دو دهه گذشته، مشارکت زنان رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. برای بررسی این موضوع، این مطالعه دو هدف را دنبال می­کند: نخست، تبیین نظری رابطه‌ی مشارکت اقتصادی زنان و فرزندآوری آن‌ها؛ دوم، بررسی تجربی موضوع با استفاده از داده­های «آمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران برای سال‌های 1370 تا 1391. طبق مدل نظری، دو رابطه متقابل بین مشارکت اقتصادی زنان و فرزندآوری آن‌ها قابل تصور است. از یک طرف، اثر درآمدی که از طریق آن مشارکت بیشتر زنان می­تواند موجب افزایش درآمد خانوار و در نتیجه باروری بالاتر ­شود؛ از طرف دیگر، اثر جانشینی که طبق آن تمایل به فرزندآوری خانوار، مشارکت اقتصادی زنان را تضعیف می­کند. نتایج یک سیستم معادلات همزمان در داده­های تابلویی استانی، وجود هردوی این روابط را تأیید می­کند. برای مواجهه با این مشکل درونزایی، در خردسنجی از هم­جنس بودن دو فرزند اول بعنوان متغیر ابزاری تصمیم برای باروری مجدد استفاده می­کنیم. بر اساس نتایج، رابطه مورد بررسی در ایران بیشتر طبق الگوی اثر درآمدی است. بر این اساس، رفتار جانشینی فرزندآوری و مشارکت، که بیشتر تابع متغیرهای فرهنگی است، در دوره مورد بررسی متحول شده است. بنابراین تسهیل مشارکت و حمایت از زنان شاغل در ایران تهدیدی برای بدتر شدن وضعیت باروری نیست و حتی ممکن است از طریق افزایش درآمد، یک سیاست تشویق فرزندآوری نیز محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Female Labor Force Participation and Fertility in Iran

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Kazemi 1
  • Ali Mazyaki 2
  • Seyed Farrokh Mostafavi 3

1 Master of Science in Economic and Social Systems Engineering, Higher Institute of Management Education and Research and Planning

2 Assistant Professor of Economics, Higher Institute of Management Education and Research and Planning.

3 Associate Professor of Demography, Higher Institute of Management Education and Research and Planning.

چکیده [English]

Female labor force participation (FLP) has been shown to be inversely correlated with fertility based on most literature. However, despite a considerable decline in fertility rate in Iran over the past two decades, women's participation in labor force has not been increased significantly. To investigate the issue, this study is following two objectives: First, to explain the relationship between the FLP and childbearing, theoretically. Second, to study empirically the matter using the data of Household Income and Expenditure Survey (HIES) conducted by the Statistical Center of Iran (SCI) in years 1991 to 2012.
Based on the theoretical model, two mutual relationships can be explained for FLP and childbearing.  In one hand, female labor force participation can lead to increase of family income and fertility. On the other hand, there is the substitution effect by which a woman who has desire to bear a child, would undermine her economic participation. Existence of both effects system was confirmed, using simultaneous equations in provincial panel data. To encounter this endogeneity problem, we employed an instrument variable as “same gender of the first two children” for decision of having another child. Based on the results, the relationship between FLP and fertility in Iran is based on the income effect. Accordingly, the substitution effect of childbearing and labor force participation which is under influence of cultural factors, has been evolved. Hence, it does not seem that facilitating FLP and support of employed women would be a threat to fertility behaviors in Iran. Even, it might be considered as an encouraging policy for childbearing by enhancing family income

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Labor force Participation
  • Fertility
  • Income effect
  • Substitution effect
  • Endogeneity
عباسی‌شوازی، محمدجلال و ملیحه علی‌مندگاری (1389): تأثیر ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروری آنها در ایران، زن در توسعه و سیاست، 8(1) :صص 51-31.‎
عباسی‌شوازی، محمدجلال و رسول صادقی (1385):  قومیت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه­های قومی در ایران، نامه علوم اجتماعی، 29: صص 58-29‎.
Angrist, J. D. And W. N.  Evans (1998). Children and Their Parents' Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size, American Economic Review, 88(3): 450-477.
 Azimi, E. (2015). The Effect of Children on Female Labor Force Participation in Urban Iran. IZA Journal of Labor & Development, 4(1): 1-11.
Becker, G.(1960). An Economic Analysis of Fertility; In Demographic and Economic Change in Developed Countries; ed. National Bureau of Economic Research , Princeton: Princeton University Press.
Becker, G. (1993). A Treatise on the Family. Cambridge: Harvard University Press.
Bloom, D. E., D. Canning, G. Fink and J. E. Finlay (2009). Fertility, Female Labor Force Participation, and the Demographic Dividend. Journal of Economic Growth, 14(2): 79-101.
Brewster, K.L. and R.R. Rindfuss (2000). Fertility and Women's Employment in Industrialized Nations. Annual Review of Sociology, 26, pp. 271-296.
Butz, W. P. and W. Michael (1979).The Emergence of Countercyclical US Fertility, American Economic Review , 69(3): 318-328.
Castels, F. G. (2003). The World Turned Upside Down: Below Replacement Fertility, Changing Preferences and Family-Friendly Public Policy in 21 OECD Countries, Journal of European Social Policy, 13(3): 209-229.
Edon C. and T. Kamionka (2010): Dynamic Modeling of Fertility and Labor Market Participation of Married or Cohabiting Women. Cahiers de Recherche du crest, miemo.
Engelhardt, H., T. Kogel, and A. Prskawetz (2004). Fertility and Women's Employment Reconsidered: A Macro-level Time Series Analysis for Developed Countries, 1960-2000, Population Studies, 58(1): 109-120.
Lesthaeghe, R. (1991). The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. IPD Working Paper No 2, Vrije Universiteit, Brussel.
Matysiak, A. and D. Vignoli (2008). Fertility and Women's Employment: A Meta-Analysis. European Journal of Population, 24, pp. 363-384.
Rindfuss, R. R., K.Guzzo, and S. P. Morgan (2003). The Changing Institutional Context of Low Fertility. Population Research and Policy Review, 22,pp. 411-438.
Van de Kaa, D.J. (1987). Europe's Second Demographic Transition. Population Bulletin, 42(1), Population Reference Bureau, Washington, DC, USA.
Voigtländer, N. and H. Voth (2013). How the West  Invented  Fertility Restriction.  American Economic Review, 103(6): 2227-64.
Weller, R. H. (1977). Wife's Employment and Cumulative Family Size in the United States,Demography, 14(1): 43-65.