نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر.

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

مطابق تئوری گذار دوم جمعیت‌شناختی، تحولات وسیع و عمیق الگوهای مرتبط با شکل‌بندی خانواده، از جمله روندهای فزاینده‌ طلاق بعنوان ویژگی‌های بنیادین خانواده‌ی معاصر و جمعیت شناسی نوین محسوب می‌شوند. در همین چارچوب، تحقیق حاضر به بررسی برخی از مهمترین الگوها و تعیین‌کننده‌های نگرش به طلاق پرداخته است. جمعیت نمونه تحقیق را 2787 نفر زنان و مردان 15 سال به بالای نقاط شهری و نقاط روستایی شهرستان‌های اهواز، بابلسر، بجنورد، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشکیل می‌دهند. یافته‌ها نشان داد که درحدود یک سوم افراد مورد مطالعه دارای نگرش مثبت به طلاق هستند و این الگوی کلی نیز بطور معنی‌داری، تحت‌تأثیر تعیین‌کننده‌های سه‌گانه اعم از متغیرهای جمعیت‌شناختی (مانند: سن، جنس، محل سکونت، تحصیلات)، متغیرهای مرتبط با نقش‌های جنسیتی و متغیرهای مرتبط با دینداری است. در مجموع، یافته‌های این تحقیق را می‌توان درچارچوب تئوری‌های نوگرایی و تغییرات بنیادین در نظام ارزش‌های جامعه تبیین کرد؛ بدین معنا که نگرش به طلاق بطور مستقیم و مثبت تحت تأثیر رویکردهای نوگرایانه و لیبرالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Attitudes towards Divorce and it's Determinants in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Foroutan 1
  • Somayeh Mirzaie 2

1 Associate Professor of Demography, Mazandaran University, Babolsar

2 Master of Sociology, University of Mazandaran, Babolsar

چکیده [English]

According to the second demographic transition theory, the substantial changes in family formation patterns such as increasing trends of divorce are recognized as the main characteristics of the contemporary family and new demography. The present study examines the major patterns and determinants of the attitudes towards divorce. This study is based on a survey conducted in rural and urban areas of Ahvaz, Babolsar, Bojnord, Gonbad Kavos, Mahmoudabad, and Hamadan. The survey was conducted among 2787 males and females aged 15 years and older . The results indicate that about one-third of the respondents hold positive attitudes toward divorce. Further, this general pattern is significantly associated with demographic determinants such as age, gender, place of residence, education, and other factors such as gender roles and religiosity. In sum, the main findings observed in this analysis tend to be consistent with the theory of modernization and changing values  suggesting that attitudes towards divorce is directly and positively affected by modern and liberal perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second demographic transition theory
  • Family changes
  • divorce
  • gender roles
  • religiosity
  • Iran
اخوان تفتی، مهناز (1382). «پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن»، مطالعات زنان، 1 (3): ۱۵۲-۱۲۵.
افراسیابی، حسین و رقیه دهقانی، (1395). زمینه‌ها و نحوۀ مواجهه با طلاق عاطفی میان زنان شهر یزد، پژوهش زنان، 14 (2)، صص۲55-۲71.
چابکی، ام‌البنین (۱۳۹۲).مطالعه بین نسلی رابطه نگرش به طلاق و کارکردهای خانواده در زنان شهر تهران، مطالعات زن و خانواده، 1 (1)، ۱۸۵ – ۱۵۸.
حبیب‌پور گتابی، کرم و غلامرضا غفاری (1390). علل افزایش سن ازدواج دختران، زن در توسعه و سیاست، پژوهش زنان، ۹ (1)، صص ۳۴-۷.
حیدری، مهرنوش (1385). رشد صعودی افزایش نرخ طلاق در کشور، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
خیاط غیاثی، پروین و همکاران (1389). بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شیراز. زن و جامعه، شماره 1، صص ۱۰۳-۷۷.
ریاحی، محمد اسماعیل و همکاران (1386). تحلیل جامعه‌شناختی میزان گرایش به طلاق (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه) ، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 5 (3)، صص۱۴۰-۱۰۹.
زنجانی، حبیب الله (1389). تحلیل جمعیت‌شناختی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
سرایی، حسن (1387). گذار جمعیتی دوم، با نیم نگاهی به ایران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، 3 (6)، صص۱۴۰-۱۱۸.
عباس‌ زاده، محمد و حامد عطایی و زهرا افشاری (۱۳۹۴).مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، ۴ (1) (پیاپی 9)، صص 44-25.
علی مندگاری، ملیحه و همکاران (1395). آزمون مدل نظریـ مفهومی تمایل زوجین به طلاق در شهر تهران، مطالعات جمعیتی، 1 (1)، صص93-61.
عیسی زاده، سعید و همکاران (1389). تحلیل اقتصادی طلاق: بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385-1345، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، شماره۵0، صص 28-7.
فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم، و علی‌محمد نظری، (۱۳۹۰). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان، مطالعات امنیت اجتماعی، ۲۵: صص۵۴-۱۳.
فروتن، یعقوب (1394). پیامدهای هویتی تحولات جمعیتی و نهاد خانواده در ج. ا. ایران، نامه هویت، ۲ (15)، صص۳۸-۳۱.
فروتن، یعقوب (1392). چالش‌های خانواده معاصر و نوگرایی با تأکید بر طلاق در فرآیند گذار جمعیتی، مسائل اجتماعی ایران، ۴ (۲)، صص ۱۲۲-۱۰۵.
فروتن، یعقوب (1390). شکاف نسلی مرتبط با نقش‌های جنسیتی و تحولات جمعیتی در ایران، پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان، ۱ (۱)، صص ۱۴۴-۱۱۹.
فروتن، یعقوب (1379). ملاحظات جمعیتی در فرهنگ عامه ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی جمعیت، ۸ (۳۱ و ۳۲)، صص۶۹- ۴۶.
گورویچ، ژرژ (1358). دیالیکتیک یا سیر جدالی و جامعه‌شناسی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
گیدنز، آنتونی (1373). جامعه‌شناسی، ترجمه‌ منوچهر صبوری‌، تهران: نشر نی.
مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی جمعیت و مسکن سال های 13۸5 13۳5.
ملتفت، حسین و حبیب احمدی، (1387). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 3 (5)، صص ۱۶۸-۱۵۲.
میرزایی، محمد (1384). جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری.
Aghajanian, A. and A.Moghadas (1998). Correlates and Consequences of Divorce in an Iranian City, Journal of Divorce and Remarriage, 28 (3-4): 53-71. 
Bumpass, L. (1990). What’s Happening to the Family?: Interaction Between Demographic and Institutional Change, Demography, 27: 483-498.
Clarkberg, M. et al. (1995). Attitudes, Values and Entrance into Cohabitational Versus Marital Unions, Social Forces, 74 (2): 609-634.
Coleman, D. (1996). Europe’s Population in the 1990s, Oxford, UK: Oxford University Press.
De Hoon, S., and F.van Tubergen (2014). The Religiosity of Children of Immigrants and Natives in England, Germany, and the Netherlands: The Role of Parents and Peers in Class. European Sociological Review, 30(2): 194-206.
Dommaraju, P. (2016). Divorce and separation in India, Population and Development Review, 42 (2):195-223.
Foroutan, Y. (2014). Social Change and Demographic Response in Iran (1956-2006), British Journal of Middle Eastern Studies, 41 (2): 219-229.
Foroutan, Y. (2012). Gender Representation in School-textbooks in Iran: The Place of Languages, Current Sociology, 50 (6): 786-879.
Frejka, T., and  C.Westoff  (2007). Religion, Religiousness and Fertility in the US and in Europe, European Journal of Population, 24 (1): 5-31.
Goldstein, J. R. (1999). The Leveling of Divorce in the United States, Demography, 36: 409-414.
Good, W. J. (1963). World Revolution and Family Patterns, New York: Free Press.
Hakim, C. (2000). Work-lifestyle Choices in the 21st Century: Preference Theory, Oxford, UK: Oxford University Press.
Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics, Princeton: Princeton University Press.
Jacob, K. and F. Kalter (2013). Intergenerational Change in Religious Salience among Immigrant Families in Four European Countries, International Migration, 51 (3): 38-56.
McLanahan, S. and L.Casper  (1995). Growing Diversity and Inequality in the American Family: pp. 1-49, IN: State of the union: America in the 1990s, Vol. 2, New York: Russell Sage.
Lesthaeghe, R. (1995).The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation, IN: Gender and Family Change in Industrialized Countries, Oxford: Clarendon Press. 
Myers, D. G. (2000). The American Paradox: Spiritual Hunger in an Age of Plenty, New Haven, CT: Yale University Press.
Oppenheim Mason, K. and A.Jensen, (1995). Gender and Family Change in Industrialized Countries, Oxford: Clarendon Press.
Rowland, D. T. (2012). Population Aging: The Transformation of Societies, Springer, the Netherland.
Rowland, D. T. (2007). Historical trends in childlessness, Journal of Family Issues, 28:1311-1337.
United Nations (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision, Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat.
United Nations (2008). United Nations Population Division: ‘World Marriage Data 2008’
Van de Kaa, K. (1987). Europe’s second demographic transition, Population Bulletin, 42 (1): 1-57.
Waite, L. J. (1995), Does marriage matter?, Demography, 32: 483-507.