نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز (نویسندۀ مسئول).

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.

3 کارشناس ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه تبریز.

چکیده

تلاش برای شناسایی عوامل مرتبط با برابری جنسیتی، به عنوان یکی از مؤلفه‏های اصلی توسعه اجتماعی، جایگاه برجسته‏ای در مطالعات اجتماعی/جمعیتی سال‏های اخیر داشته است، با این حال، بررسی ارتباط تحولات جمعیتی با برابری جنسیتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، مطالعۀ حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل ثانوی داده‏ها و بهره‏گیری از مدل­ سری‏های زمانی، سعی در بررسی روابط بین حرکات جمعیت (باروری، مرگ و میر و مهاجرت) با برابری جنسیتی در دورۀ زمانی 90-1335 در ایران داشته‏است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش قابل‏ملاحظه میزان برابری جنسیتی در دورۀ مورد بررسی است. از میان عوامل حرکت جمعیتی، امید به زندگی زنان و میزان خام مهاجرت تأثیر مثبت و معناداری بر برابری جنسیتی داشته و میزان باروری کل (با کنترل اثر درصد جمعیت زیر 15 سال در مدل نهایی) تأثیر معناداری نشان نداده است. براساس ضریب تبیین ایستای مدل سری زمانی برازش‏‌شده، سه متغیر مذکور، حدود 52 درصد از واریانس برابری جنسیتی را تبیین کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Population Processes and Gender Equality in Iran using Time-Series Model (1956-2011)

نویسندگان [English]

  • Tavakkol Aghayari Hir 1
  • Fatemeh Golabi 2
  • Mehdi Shafeiy Zazely 3

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Tabriz.

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Tabriz

3 MA in Sociology, University of Tabriz.

چکیده [English]

Attempt to recognize associated factors of gender equality, as one of the main indicators for social development, has acquired an outstanding role in social/demographic studies in recent years. However, limited attention has been made to the relationship between population dynamics and gender equality. To this end, the current study aimed to assess the relationship between population dynamic (fertility, mortality and migration) and gender equality using a descriptive-analytical approach and secondary data analysis and Time Series model during 1956-2011 in Iran. The findings are indicative of a considerable increase in gender equality during the study period. From among population dynamic, women’s life expectancy and gross migration rate had a positive and statistically significant effect on gender equality, while total fertility rate (TFR) did not show any statistically significant effect (upon controlling the effect of under 15 years old population proportion at final model).  According to the stationary R-square of the fitted time series model, three mentioned variables could explain around 52 percent of variations in gender equality during the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Life expectancy
  • Migration
  • Gender equality
  • Time series model
احمدی، وکیل (1392). تغییر نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی در طی فرآیند گذار جمعیت‏شناختی، جامعه‏شناسی کاربردی، سال 24، شماره 3، صص 34-15.
سرایی، حسن (1390). روش­های مقدماتی تحلیل جمعیت (با تأکید بر باروری و مرگ و میر)، چاپ پنجم. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
محمودیان، حسین، حجیه بی­بی رازقی نصرآباد و محمدرضا کارگر شورکی (1388). زنان مهاجر تحصیل کرده در تهران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 7، شماره 4، صص 70-51.
مرکز آمار ایران (1393). سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390. تارنمای مرکز آمار ایران، قابل دسترسی به شکل آنلاین: http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1228  [تاریخ دسترسی 14/6/1393].
مرکز آمار ایران (سال‏های مختلف). سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 85-1335. تارنمای مرکز آمار ایران، پایگاه اطلاعات نشریات مرکز آمار ایران، قابل دسترسی به شکل آنلاین: http://amar.sci.org.ir/ [تاریخ دسترسی 14/6/1393].
مرکز آمار ایران (1393). اطلاعات سری های زمانی. تارنمای مرکز آمار ایران. قابل دسترسی به شکل آنلاین: http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=96 [تاریخ دسترسی 14/6/1393].
معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور (1389). مجموعه آمارهای جمعیتی کشور شامل: تحلیل شاخص‏های جمعیتی (ولادت، فوت، ازدواج و طلاق)،تهران: سازمان ثبت احوال کشور.
           
Abbasi-Shavazi, M. J.; P. McDonald, and M. Hosseini-Chavoshi (2009). The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction. New York: Springer Science+Business Media B. V.
Abbasi-Shavazi, M. J.; P. McDonald, and M. Hosseini-Chavoshi (2007). The Path to Below Replacement Fertility in the Islamic Republic of Iran, Asia-Pacific Population Journal, 22(2): 91-112.
Alexander, A. C. and C. Welzel (2007). Empowering Women: Four Theories Tested on Four Different Aspects of Gender Equality, Paper Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Palmer House Hotel, Chicago, IL, April 12. Online available at: www.democracy.uci.edu/files/docs/conferences/grad/alexander.pdf  [Accessed at 1/4/2015].
Alves, D.; S. Cavnghi, and G. Martine (2013). Population and Changes in Gender Inequalities in Latin America, Paper Presented at the Annual Meeting of the XXVII IUSSP International Population Conference, 26-31 August, Busan, Korea.
Dyson, T. (2001). A Partial Theory of World Development: The Neglected Role of the Demographic Transition in the Shaping of Modern Society, International Journal of Population Geography, 7(2): 67–90.
Dyson, T. (2010). Population and Development: The Demographic Transition, London: Zed Books.
Elder, S. and D. Schmidt (2004). Global Employment Trends for Women, 2004. International Labor Organization, Employment Trends Unit, Employment Strategy Papers. Online at: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed.../wcms_114325.pdf [Accessed at 1/3/2015].
Fine, B. (1992). Women's Employment and the Capitalist Family: Towards a Political Economy of Gender and Labour Markets. New York: Routledge.
Firestone, S. (1970). The Dialectic of Sex. New York: Bantam Book.
Folbre, N. (1983). Of Patriarchy Born: The Political Economy of Fertility Decisions, Feminist Studies, 9(2): 261-284.
Garson, G. D. (2003). Quantitative Research in Public Administration. North Carolina State University. Online Electronic Book at: http://www2.chass,nesu.edu/garson/pa765/statnote.htm [Accessed at 12/12/2003].
Kiriti, T. (2003). Gender Inequality, Poverty and Human Development in Kenya. Main Indicators, Trends and Limitations, Working Papers on Social Economics, Policy and Development 35, School of Economics, The University of Queensland.
Lee-Rife, S.; S. Namy, and A. Malhotra (2012). A Macro-level Exploration of the Links between Fertility Decline and Gender Equality, International Center for Research on Women Fertility & Empowerment Working Paper Series. 005-2012-ICRW-FE. Pages 1-36.
Malhotra, A. (2012). Remobilizing the Gender and Fertility Connection: The Case for Examining the Impact of Fertility Control and Fertility Decline on Gender Equality, International Center for Research on Women.
Mason, K. O. (1995). Gender and Demographic Change: What Do We Know? International Union for the Scientific Study of Population.
McDonald, P. (2000). Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility, Journal of Population Research, 17(1): 1-16.
Mcnay, K. (2005). The Implication of the Demographic Transition for Women, Gender Equality, Review of Developing Evidence, Progress in Development Studies, 5(2): 115-134.
Oláh, L. S. and E. M. Bernhardt (2008). Sweden: Combining Childbearing and Gender Equality, Demographic Research, Vol. 19, Pp: 1105-1144.
Riley, N. E. (1997). Gender, Power, and Population Change, Population Bulletin,  52(1-2): 1-48.
Reeves, H. and S. Baden (2000). Gender and Development: Concepts and Definitions, Report Prepared for the Department for International Development (DFID) for Its Gender Mainstreaming Intranet Resource. Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies. Report No. 55 from BRIDGE (Development-Gender) Series.
Tazi-Preve, I. M. (2006). Demography and Gender, In David Lucas and others (Eds.), Beginning Population Studies, Canberra: Australian National University. Online at: demography.anu.edu.au/Publications/Books/BAPSChap1A.pdf [Accessed at 7/12/2014].
United Nations (2012). World Population Prospects: the 2012 Revision. Online at: http://esa.un.org/wpp/ [Accessed at 10/9/2014].
United Nations (2008). World Population Prospects: the 2008 Revision. New York: United Nations Population Division.
United Nations Development Programme, and Malik, K. (2014). Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, USA: United Nations Development Programme.
Weeks, J. R. (2008). Population: An Introduction to Concepts and Issues, Tenth Edition. USA: Thomson Wadsworth.