نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیّت‌شناسی، دانشگاه یزد

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول).

3 استادیار جمعیّت‌شناسی دانشگاه تهران.

چکیده

ابعاد گوناگون رفتاری و نگرشی مرتبط با ازدواج و خانواده در ایران، طی دهه‌های اخیر تغییر کرده‌اند. مقاله حاضر نگرش‌های ازدواج را در پنج بُعد شامل نگرش نسبت به تجرد، ازدواج غیرخویشاوندی، اولویّت ازدواج بر تحصیلات برای دختران، تأخیرِ ازدواج جوانان و رابطه دوستی قبل از ازدواج مورد مطالعه قرار می‌دهد. داده‌های تحقیق از طریق پیمایش در بین  723 نفر از زنان 49-15 ساله شهر یزد گردآوری شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که تفاوت‌های نگرشی زنان شهر یزد به ابعاد مختلف ازدواج و تشکیل خانواده، برحسب متغیّرهای زمینه‌ای (نظیر سن و وضعیّت تأهل) مستقل از تأثیر عوامل و متغیرهای فرهنگی و ارزشی چندان چشمگیر نیست. در مقابل، متغیّرهایی نظیر فردگرایی، خودتحقق‌بخشی و سرمایه فرهنگی اهمیّت نسبی بیشتری در تیببن این تفاوت‌های نگرشی ایفا می‌کنند. به اختصار، این نتایج، هماهنگ با آن دسته از تبیین‌های نظری است که تفاوت‌ها و تغییرات نگرشی ازدواج و خانواده را در کهکشان گسترده‌تر تحوّلات فرهنگی و ارزشی جوامع معاصر می‌نگرند. با این وجود، چگونگی فرآیند ادغام نگرش‌ها، عقاید و اخلاقیات خانواده با مؤلّفه‌های ارزشی کلان و روبه‌گسترشی نظیر فردگرایی، خودتحقق‌بخشی و حتی طیف وسیعی از ارزش‌های اجتماعی- فرهنگی بررسی نشده در این پژوهش، نظیر اشاعه ایده‌های توسعه، برابری جنسیتی، فرامادی‌گرایی و ... مستلزم تحقیقات جداگانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determinants of the Attitude towards Marriage and Family Formation in Yazd City, Iran

نویسندگان [English]

  • Marjan Sabbaghchi 1
  • Abbas Askari-Nodoushan 2
  • Fatemeh Torabi 3

1 Ph.D. Student in Demography, Yazd University.

2 Associate Professor of Demography, Yazd University (Corresponding Author).

3 Assistant Professor of Demography, University of Tehran.

چکیده [English]

Various aspects of attitude and behaviors related to marriage and family formation have been changed over the recent decades in Iran. The present study investigates marital attitudes in five dimensions, including singlehood, marriage between non-relatives, priority of marriage over education for girls, marriage delay, and premarital heterosexual relationships. A survey was conducted among 723 women aged 15-49 years, who lived in the city of Yazd. A systematic random cluster sampling method was employed for data collection, which included 48 clusters of 15 households. Overall, the findings suggest that women’s attitudes towards various aspects of marriage and family formation do not greatly vary by age and marital status. In contrast, variables such as individualization, self-actualization and cultural capital are more important in explaining such differences. These results are consistent with those theoretical explanations which attempt to explain differences and changes in attitudes towards marriage and family in term of broader cultural and value shifts in contemporary societies. However, further studies are required to examine the process of integration between family attitudes, beliefs, and moralities with macro level values such as individualization, self-actualization and even a broad expectrum of other socio-cultural values such as the diffusion of development ideas, gender equality, post materialism, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude towards marriage
  • Individualism
  • Cultural capital
  • Self-actualization
  • Women
  • Yazd city
ترابی، فاطمه و عباس عسکری‌ندوشن (1391). پویایی ساختار سنی جمعیت و تغییرات ازدواج در ایران، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال 7، شماره 13، صص 23-5.
ترابی، فاطمه، عباس عسکری ندوشن و ملیحه علی‌مندگاری (1395). تحولات ازدواج و خانواده در ایران، در  گزارش: وضعیت و تحولات جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
حبیب­پور گتابی، غلامرضا غفاری (1390). علل افزایش سن ازدواج دختران، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). دوره 9، شماره 1، 34-7.
حسینی، حاتم (1391). تفاوت­های قومی در رفتارهای ازدواج زنان و نگرش آن­ها نسبت به ازدواج دختران در شهرستان ارومیه، نامه انجمن جمعیّت شناسی ایران، سال پنجم، شماره 9، صص 28-7.
حسینی، حاتم، مریم گراوند (1392).سنجش عوامل مؤثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج در شهر کوهدشت، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11 ، شماره 1، صص 118-101.
خواجه نوری بیژن و مریم‌السادات دل‌آور (1391). عوامل موثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تاکید بر فرآیند جهانی شدن، جامعه شناسی کاربردی.  دوره  23 , شماره  2 (پیاپی 46)، صص 64-41.
رازقی نصرآباد، حجیه بی‌بی و لیلا فلاح‌نژاد (1396). تفاوت‌های نسلی ارزش ازدواج: مورد مطالعه شهر هشتگرد، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره 19، شماره 75، صص: 84-63.
سرایی، حسن (1385). تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران، نامه انجمن جمعیّت‌شناسی ایران، شماره 2، صص 60-37.
سرایی، حسن (1387). گذار جمعیّتی دوّم با نیم‌نگاهی به ایران، نامۀ انجمن جمعیّت‌شناسی، سال سوم، شماره 6، صص: 118ـ140.
صادقی، رسول، علی­محمد قدسی و جواد افشارکهن (1386).واکاوی مسئله ازدواج و اعتبارسنجی یک راه حل، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 5، شماره 1،صص 108-83.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و سعید خانی (1388). الگوهای ازدواج، قومیت ومذهب: بررسی موردی زنان ازدواج کرده در شهر قروه، نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، شماره 8، صص 86-67.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و عباس عسکری‌ندوشن (1387). آرمان­گرایی در توسعه و نگرش­های مرتبط با خانواده در ایران(مطالعه موردی شهر یزد)، نامه علوم اجتماعی، شماره 34، صص 72-49.
عباسی‌شوازی محمدجلال و فاطمه ترابی (1385). تفاوت­های بین­نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره : 7، شماره : 4، صص 146 :119.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و رسول صادقی (1384). قومیت و الگوهای ازدواج در ایران، پژوهش زنان، دوره 3، شماره 1، صص 47-25.
عسکری‏ندوشن، عباس، محمدجلال عباسی‏شوازی و رسول صادقی (1388). مادران، دختران و ازدواج: تفاوت‏های نسلی در ایده‏ها و نگرش‏های ازدواج در شهر یزد، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان. سال یازدهم، شماره 44، صص36-7..
عسکری ندوشن، عباس، محمدجلال عباسی‏شوازی و مریم پیری‌محمدی (1395). سن ایده‌آل ازدواج و عوامل تعیین کننده آن در شهر یزد، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان. دوره 18، شماره 72، صص 62-35.
علمدار، فاطمه السادات (1386).مساله ازدواج، سیاست ها و عملکردهای دولت، کتاب زنان، شماره 35، صص 99-64.
محمدپور، احمد، رسول صادقی، مهدی رضایی و لطیف پرتوی (1388). سنت، نوسازی و خانواده، مطالعه تداوم و تغییرات خانواده در اجتماع­های ایلی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی، پژوهش زنان، دوره 7، شماره 4، صص 93-71.
محمودیان، حسین (1383). سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان، نامه علوم اجتماعی، شماره 24، صص69-85.
مرکز آمار ایران (1385-1390). نتایج سرشماری های 1385 و 1390.
موحد، مجید، حلیمه عنایت و محمدتقی عباسی‎شوازی (1385). بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 24، شماره 2، پیاپی 47، صص147 ـ 165.
میرسندسی، سیدمحمد و مصطفی محمدی قلعه سفیدی (1390). بررسی رابطه تحصیلات زنان با افزایش سن ازدواج آن‌ها و راهکارهای پیشگیری از آن با تاکید بر رویکرد اسلامی، مجله فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. شماره 17، صص 204-179.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ( 1382 ). ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ، یافته‌های پیمایش در 28 استان کشور، موج دوم، ویرایش اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح‌های ملی.
 
Abbasi-Shavazi, M. J., A. Askari-Nodoushan and A. Thornton (2012). Family Life and Developmental Idealism in Yazd, Iran. Demographic Research, Vol 26, (Article 10): 207-238.
Abbasi-Shavazi, M. J., P. McDonald and M. Hosseini-Chavoshi (2009). The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction, New York: Springer.
Askari-Nodoushan, A., T. Aghayarihir, A. Ahmadi and A. Mehryar (2006). "Changing Mate Selection Pattern in Iran." Paper Presented at the International Conference on Emerging Population Issues in the Asian-Pacific Region: Challenges for the 21st Century. Mumbai, 10-13 December 2006.
Bar-On, R.  and J. D. A. Parker (2000), Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass.
Bartz, K. W, & F.L. Nye (1970), Early Marriage: A Prepositional Formulation, Journal of Marriage and the Family, 32 (2): 258-268.
Ferguson, S. J. (2000). Challenging Traditional Marriage: Never Married Chinese American and Japanese American Women, Gender and Society, 14(1): 136-159.
Glass, Jennifer. (1992). Housewives and Employed Wives: Demographic and Attitudinal Change, 1972–1986. Journal of Marriage and the Family 54(3): 559–69
Good, W. J. (1963). World Revolution and Family Patter", New York: Free Press.
Gubernskaya, Zoya (2010). Changing Attitudes toward Marriage and Children in Six Countries. Sociological Perspectives, 53(2): 178-200.
Kazemi Z (2010). The Effect of Developmental Idealism on the Gap between Mothers and Daughters in their Attitudes towards Marriage and Family. Journal of Family Research  6(23): 299-312.
Lesthaghe, R. and K. Neels (2002). "From the First to the Second Demographic Transition: An Interpretation of the Spatial Continuity of Demographic Innovation in France, Belgium and Switzerland, Journal of Population 18, Pp. 325-360
Lichter, D. T., D. K. McLaughlin, G. Kephart, and D. J. Landry (1992). Race and the Retreat from Marriage: A Shortage of Marriageable Men? American Sociological Review 57(6): 781-799.
Makiko, M. (2014). Work-family Conflict and Attitudes toward Marriageو Journal of Family Issues, 35(6), 731-754
Malhotra, A., A. Tsui., and V. de Silva, (1999). Mothers, Daughters and Marriage: Explaining Similarity in Generational Perceptions in Sri Lank", Journal of Comparative Family Studies 30(2): 219–241.
Martin, P.d., D. Martin, , M. Martin, (2003). Adolescent Premarital Sexual Activity, Cohabition, and Attitudes Toward Marrigeو Adolescence 36(143): 601-609.
McDonald, P. (2006). Low Fertility and the State: The Efficacy of Policy, Population and Development Review 32(3): 485-510.
Mehryar, A.H., H. Agha, and S. F. Mostafavi. (2002). Men and Family Planning in Shiraz, Iran: A Summary of Main Findings. Institute for Research on Planning and Development, Tehran, Iran.
Minh, Nguyen Hun (1997). Age at First Marriage in Vietnam: Patterns and Determinants, Asia-Pacific Population Journal, 12(2): p 49-74.
Mitra, P. (2004). Effect of socio-economic characteristics on age at marriage and total fertility in Nepalو Journal of Health and Population, 22(1): 84-96.
Quismbing, A. R. and K. Hallman (2003). Marriage in Transition: Evidence on Age, Education and Assets from Six Developing Countries. New York: Population Council. 
Retherford, R. D., N. Ogawa and R. Matsukura. (2001). Late Marriage and Less Marriage in Japan. Population and Development Review 27(1): 65-102.
Rosina, A. and R. Fraboni, (2004( Is marriage losing its centrality in Italy?, Demographic Research, 11, Pp. 149-172.
Strange, H.(1975). Continuity and change patterns of mate selection and marriage ritual in a maly village, Journal of Marriage and the Family, 38(3): 561-571.
Tashakkori, A. and V.D. Thompson (1988). Cultural Change and Attitude Change: An Assessment of Postrevolutionary Marriage and Family Attitudes in Iran, Population Research and Policy Review 7(1): 3-27.
Thornton, A. and D. Freedman (1982). Changing Attitudes toward Marriage and Single Life, Family Planning Perspectives, 14(6): 297-303.
Thornton, A., S. F. Dorius, and J. Swindle (2015). Developmental Idealism: The Cultural Foundations of World Development Programs, Sociology of Development, 1(2): 277-320.
Thoronton, A (2001). The Developmental Paradigm, Reading History Sideways, and Family Change, Journal of Demography, 38(4) 449-465.
Thoronton, A (2005). Reading History Sideways: The Fallacy and Enduring Impact of the Developmental Paradigm on Family Life.Chicago.IL: University of Chicago press.