نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف (نویسنده‌ مسئول).

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده

رابطه‌ی تعداد فرزندان خانواده و سرمایه‌ی انسانی آن‌ها پیامدهای مهمی برای طراحی سیاست جمعیتی بهینه دارد. در این مقاله رابطه‌ی‌ تعداد فرزندان خانواده با عملکرد تحصیلی آنان به روش حداقل مربعات معمولی با کنترل روی عوامل مخدوشگر بررسی می‌شود. با استفاده از داده‌های خام دو درصد سرشماری ۱۳۹۰ نمونه‌ای از افراد در سن تحصیل ساخته شده است. مدل تجربی مورد استفاده امکان وجود رابطه‌ی‌ غیرخطی بین تعداد و شاخص‌های عملکرد تحصیلی فرزندان را فراهم می‌سازد. کنترل‌هایی برای ترتیب تولد فرزندان نیز درنظر گرفته شده است. عملکرد تحصیلی با دو شاخص پیشرفت تحصیلی و عقب‌ماندگی تحصیلی سنجیده می‌شود که از تطبیق پایه‌ی ثبت‌نامی دانش‌آموز و پایه‌ی مورد انتظار بر اساس سن محاسبه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد یک رابطه U-معکوس بین تعداد فرزندان و عملکرد تحصیلی آنان وجود دارد. در هر دو نمونه شهری و روستایی با افزایش تعداد فرزندان از یک به دو، عملکرد تحصیلی آنان بصورت معنی‌داری بهبود می‌یابد ولی برای خانواده‌های با سه فرزند و بیش‌تر اضافه‌شدن یک فرزند دیگر، عملکرد تحصیلی آنان را تضعیف می‌کند. مبتنی بر نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود سیاست‌های جمعیتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که بصورت ناهمگن بر انگیزه‌های باروری خانواده‌های با تعداد فرزندان مختلف تاثیر بگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The link between number of children in the family and children’s educational outcomes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vesal 1
  • mohammad hussein rahmati 2
  • Mohammad-amin fareghbal-khamene 3

1 Assistant Professor of Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology (Corresponding Author),

2 Associate Professor of Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology.

3 MA in Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology.

چکیده [English]

The relationship between number of children in the family and children's human capital has important implications for optimal population policy. We examine the relationship between number of children in the family and children educational outcomes. Using the two percent sample of individual records from Iran Population Census 2011, we constructed a sample of school age children. The empirical model allows for non-linear effects of children quantity on their educational attainment while controlling for other observable household characteristics. Birth order was a key confounding factor which was controlled for. Educational attainment was measured by school progression constructed from comparing actual school grade and expected school grade based on age. Estimation results, using unrestricted ordinary least squares with controlling for confounders including birth order, shows an inverse-U relationship between number of children in the family and educational outcomes; children’s educational performance improves significantly as the number of children increases from one to two. But for families with three or more children, increasing the number of children significantly deteriorates educational outcomes. This corroborates previous findings in the recent literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantity-Quality Tradeoff in Fertility Choice
  • Family Planning
  • Population Policy
  • Human Capital
مشفق، محمود.، محمودی، محمدجواد.، و مطیع حق‌شناس، نادر (۱۳۹۱). چشم‌انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست‌های جمعیتی. مطالعات راهبردی زنان ۵۵، ۱۵۱-۱۷۲.
مهربانی، وحید (۱۳۹۶). تحلیلی اقتصادی از اثر بُعد خانواده بر عملکرد تحصیلی فرزندان. فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی، دوره ۱۷، شماره ۱، ۱۶۳-۱۸۷.
Abbasi-Shavazi, M., McDonald, P., & Hosseini-Chavoshi, M. (2009). The Fertility Transition in Iran. Springer.
Angrist, J., Lavy, V., & Schlosser, A. (2010). Multiple experiments for the causal link between the quantity and quality of children. Journal of Labor Economics 28(4), 773-824.
Becker, G., & Lewis, H. (1973). On the interaction between the quantity and quality of children. Journal of Political Economy 81 (2), S279-S288.
Black, S., Devereux, P., & Salvanes, K. (2005). The more the merrier? The effect of family size and birth order on children's education. The Quarterly Journal of Economics 120 (2), 669-700.
Booth, A., & Kee, H. (2009). Birth order matters: the effect of family size and birth order on educational attainment. Journal of Population Economics 22(2), 367-397.
Caceres-Delpiano, J. (2006). The impacts of family size on investment in child quality. Journal of Human Resources 41 (4), 738-754.
Conley, D., & Glauber, R. (2006). Parental educational investment and children’s academic risk estimates of the impact of sibship size and birth order from exogenous variation in fertility. Journal of human resources 41 (4), 722-737.
Evans, W., & Angrist, J. (1998). Children and their parents' labor supply: Evidence from exogenous variation in family size. The American Economic Review 88(3), 450-477.
Galor, O., & Weil, D. (2000). Population, technology, and growth: From Malthusian stagnation to the demographic transition and beyond. American Economic Review 90(4), 806-28.
Hanushek, E. (1992). The trade-off between child quantity and quality. Journal of Political Economy 100(1), 84-117.
Lee, J. (2008). Sibling size and investment in children’s education: An Asian instrument. Journal of Population Economics 21(4), 855-875.
Mani, S., Hoddinott, J., & Strauss, J. (2013). Determinants of schooling: Empirical evidence from rural Ethiopia. Journal of African Economies 22 (5), 693-731.
Mogstad, M., & Wiswall, M. (2016). Testing the quantity-quality model of fertility: Estimation using unrestricted family size models. Quantitative Economics 7(1), 157-192.
Qian, N. (2009). Quantity-quality and the one child policy: The only-child disadvantage in school enrollment in rural China. National Bureau of Economic Research Working Paper.
Rosenzweig, M., & Kenneth, W. (1980). Testing the quantity-quality fertility model: The use of twins as a natural experiment. Econometrica 48(1), 227-240.