نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیّت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا و استاد وابستة‌ گروه جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی، دانشگاه نیپیسینگ، کانادا

2 استاد جمعیت‌شناسی و جامعه شناسی دانشگاه نیپیسینگ کانادا

3 دانش آموخته جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مقابله با باروری پایین نیازمند شناخت قصد فرزندآوری است. این پژوهش عوامل و دلایل مرتبط با قصد بی‌فرزندی را با استفاده از داده های پیمایش باروری و ازدواج 1397 شهر همدان (n =2,002) بررسی می کند. بر اساس یافته ها، 3.7 درصد از کل نمونه قصد بی فرزندی داشته اند. حدود 77 درصد زنانی که قصد بی‌فرزندی داشتند به‌ترتیب نگرانی از آینده فرزندان و مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی نخواستن بچه عنوان کردند. نتایج تحلیل چند متغیره رگرسیون لاجستیک نشان داد که نگرش منفی به پیامدهای فرزندآوری، عدم رضایت در تقسیم کار خانه بین زن و شوهر، تحصیلات بالاتر از دیپلم و اشتغال به کار زنان با احتمال قصد بی‌فرزندی رابطه دارد، به‌طوری‌که پس از کنترل سایر متغیرها، زنان دارای نگرش منفی به فرزندآوری 4/3 برابر زنان دارای نگرش مثبت احتمال قصد بی‌فرزندی دارند. زنان ناراضی از تقسیم کار خانه، 3/2 برابر زنان راضی احتمال قصد بی‌فرزندی داشتند. یافته‌ها نشان داد که قصد فرزندآوری به‌عنوان عامل بلافصل رفتار باروری متأثر از نگرش به پیامدهای فرزندآوری و رضایتمندی زنان از میزان مشارکت همسران در کارهای خانه است. از این رو سیاست‌گذاری در جهت افزایش باروری، نیازمند توجه به رفع هرگونه تعارض بین فرزندآوری و اشتغال و تحصیلات زنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reasons and correlates of the intention to remain childless in the city of Hamadan, Iran

نویسندگان [English]

  • Hatam Hosseini 1
  • Amir Erfani 2
  • Shakiba Jahangiri 3

1 Associate Professor of Demography, Department of Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran and Adjunct Professor, Department of Sociology and Anthropology, Nipissing University, Canada

2 Professor of Demography and Sociology, Nipissing University, Canada

3 Master's graduated student in Demography, Department of Social Sciences, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

Planning to deal with continued below-replacement fertility rates in Iran requires understanding of fertility intentions. This research investigates the factors and reasons of childlessness intentions, using data from the 2018 Hamedan Fertility and Marriage Survey (n = 2,002). Only 3.7% of the total sample intended to be childless. "Being worry about the future of children" and "economic constrains" were the main reasons given for wanting to remain childless. The results from multivariate logistic regression analyses showed that women's negative attitude towards the consequences of childbearing, dissatisfaction of the gender division of housework, having post-secondary education and being employed were related to the probability of intending to be childless. Controlling for other variables, women with negative attitudes towards having children were 3.4 times more likely to intend to be childless than women with positive attitudes. Women who were dissatisfied with the gender division of housework were 2.3 times more likely to intend to remain childless than women who were satisfied. These results suggest that any population policies aiming to encourage childbearing in Iran need to pay attention to resolving conflicts between women's reproduction role and their employment and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility intentions"؛ "؛ childlessness"؛ intention to be childless"؛ fertility"؛ population policy"؛ Iran"؛
  • "؛ Hamadan"