نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

10.22034/jips.2024.436499.1211

چکیده

مطالعه ازدواج خویشاوندی به‌عنوان یکی از الگو‌های رایج ازدواج در جامعه ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر در پی آن است که عوامل مؤثر بر این ازدواج را شناسایی کند. بدین منظور داده‌های «پیمایش ازدواج» سازمان ثبت‌احوال کشور (1396-1397) که شامل 9485 نفر مراجعه کننده به آزمایشگاه‌‌های مراکز استان‌ها (به‌جز تهران) می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد در مجموع، حدود 29 درصد از پاسخ‌گویان ازدواج خویشاوندی داشته‌اند که در مقایسه با مطالعات پیشین روند کاهشی این نوع ازدواج را نشان ‌می‌دهد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک برای مردان نشان داد بخت ازدواج خویشاوندی با افزایش سن، تحصیلات و تحصیلات مادر و همچنین با ازدواج ترتیب‌‌نیافته و تعلق به قوم گیلک کاهش می‌یابد. نتایج برای زنان نشان داد بخت ازدواج خویشاوندی با افزایش سن، درآمد ماهانه و تحصیلات مادر و همچنین ازدواج ترتیب‌نیافته و تعلق به قوم گیلک کاهش می‌یابد و در مقابل، با افزایش تحصیلات پدر افزایش می‌یابد. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت در راستای یافته‌های مطالعات پیشین، ازدواج خویشاوندی در ایران، اگرچه با پیش‌بینی‌های نظریه نوسازی هم‌خوانی دارد، اما همچنان از ارزش‌ها و هنجارهای قومی نیز تأثیر می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determinants of consanguineous marriage in Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Torabi 1
  • Zahra Abedini 2

1 Associate Professor of Demography,, University of Tehran

2 Master of Demography, University of Tehran

چکیده [English]

The study of consanguineous marriage is of particular importance as one of the common patterns of marriage in Iranian society. This research tries to identify the factors affecting this marriage pattern. For this purpose, the data of the "Marriage Survey" of the country registration organization (2016-2017), which includes 9485 people who referred to the laboratories of the provincial centers (except Tehran), were examined. The findings shows that 29% of marriages are consanguineous, suggesting a decreasing trend in this type of marriage. The results of the logistic regression analysis shows that the odds of consanguineous marriage of men decreases with higher age, education, and mother's education, as well as unarranged marriage and belonging to the Gilak ethnicity (compare to being Persian). For women, the odds of consanguineous marriage decrease with higher age, income, and mother's education, as well as unarranged marriage and being Gilak. The odds, and on the other hand, increases with higher father's education. In conclusion and consistent with the findings of previous research, consanguineous marriage in Iran is in line with the predictions of the modernization theory, but it is still influenced by cultural values and norms associated with ethnicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consanguineous marriage
  • modernization
  • culture
  • ethnicity
  • Iran